MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijalektologija

Šifra: 217448
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: Dijalektologija
Kod: HZH401
Status predmeta: obvezni predmet
Godina 3.
ECTS: 4
Ciljevi predmeta:
Ciljevi su predmeta poticati kod studenata interes i svijest o potrebi očuvanja hrvatskih organskih idioma; upoznati ih s genezom triju hrvatskih narječja i njihovih dijalekata te jezičnim karakteristikama pojedinih. Osim toga, cilj je uspjeti kod studenata razviti pozitivan odnos prema dijalekatnom idiomu i njegovu leksiku, odnosno potaknuti ih da steknu spoznaju o identitetu hrvatskoga jezika utemeljenog na njegovu tronarječnom karakteru.
Sadržaj predmeta:
1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, plan i program rada, obveze studenata, struktura seminara
2. Dijalektologija kao znanost; termini u dijalektologiji; tronarječnost hrvatskoga jezika
3. Čakavsko narječje: granice čakavskoga narječa nekad i danas; upitno-odnosna zamjenica ča, pojedine fonološke posebnosti
Jezična analiza (čakavski tekst)
4. Čakavsko narječje: pojedine morfološke posebnosti; klasifikacijski kriteriji za određivanje pripadnosti pojedinoga govora pojedinome narječju
Jezična analiza (čakavski tekst)
5. Čakavski dijalekti: buzetski dijalekt, jugozapadnoistarski dijalekt, sjevernočakavski dijalekt, srednjočakavski dijalekt, južnočakavski dijalekt, lastovska oaza
Jezična analiza (čakavski tekst)
6. Kolokvij: čakavsko narječje
7. Štokavsko narječje: granice štokavskoga narječa nekad i danas; upitno-odnosna zamjenica što, pojedine fonološke posebnosti
Jezična analiza (štokavski tekst)
8. Štokavsko narječje: pojedine morfološke posebnosti; klasifikacijski kriteriji za određivanje pripadnosti pojedinoga govora pojedinome narječju
Jezična analiza (štokavski tekst)
9. Štokavski dijalekti: slavonski dijalekt, istočnobosanski dijalekt, zapadni dijalekt, istočnohercegovačko-krajiški dijalekt; hrvatski govori torlačkoga narječja
Jezična analiza (štokavski tekst )
10. Kolokvij: štokavsko narječje
11. Kajkavsko narječje: granice kajkavskoga narječa nekad i danas; upitno-odnosna zamjenica kaj, pojedine fonološke posebnosti
Jezična analiza (kajkavski tekst)
12. Kajkavsko narječje: pojedine morfološke i naglasne posebnosti;
13. Kajkavski dijalekti: zagorsko-međimurski dijalekt, turopoljsko-posavski dijalekt, križevačko-podravski dijalekt, prigorski dijalekt, donjosutlanski dijalekt, goranski dijalekt
14. Kolokvij: kajkavsko narječje
15. Sažetak.
Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, konzultacije.
Obveze studenata:
Studenti su dužni:
1. Sudjelovati u nastavnom procesu (80 % predavanja i 80 % seminari)
2. Ponašati se u skladu s etičkim i i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi
3. Izraditi i predstaviti seminarski rad prema unaprijed utvrđenim kriterijima
4. Položiti kolokvije (tri kolokvija) tijekom nastavnoga procesa ili pismeni ispit
5. Položiti usmeni dio ispita.
Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
1. Položeni kolokviji (ili pismeni ispit): 50 %
2. Napisan i predstavljen seminarski rad: 25 %
3. Položen usmeni dio ispita: 25 %
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
1.Aktivno i redovito pohađanje nastave
2.Aktivno sudjelovanje u raspravama na satu
3. Individualne konzultacije
4. Studentska anketa o kvaliteti nastave i nastavnika na sveučilišnoj razini
5. Položeni kolokviji (pismeni ispit) te usmeni ispit kao i druge silabusom propisane obveze.
Literatura:
 1. Lisac, J: Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja
 2. Lisac, J: Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje
 3. Lončarić, M: Kajkavsko narječje
 4. Moguš, M: Čakavsko narječje. Fonologija
Preporučena literatura:
 1. Blažeka, Đ: Vrela kajkavskih govora
 2. Blažeka, Đ: Međimurski dijalekt. Hrvatski kajkavski govori Međimurja
 3. Brozović, D: O Makarskom primorju kao jednom od središta jezično-historijske i dijalekatske konvergencije. U J. Ravlić (ur.). Makarski zbornik, 1
 4. Brozović, D: Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja. U B. Finka, M. Moguš (ur.). Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, 1
 5. Brozović, D: Hrvatski jezik. U M. Lončarić (ur.)
 6. Celinić, A., Čilaš Šimpraga, A., Kurtović Budja I., Jozić, Ž: U M. Lončarić (ur.). Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji
 7. Crnić Novosel, M: Štokavski jezik u Gorskom kotaru
 8. Finka, B., Moguš, M: Karta čakavskog narječja. U B. Finka i M. Moguš (ur.). Hrvatski dijalektološki zbornik, 5
 9. Galović, F: Govori otoka Šolte
 10. Ivšić, S: Jezik Hrvata kajkavaca, 48
 11. Junković, Z: Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskog dijalekta. Rad JAZU, 363 (Samo poglavlje Kritika Ramovševe teze)
 12. Kapović, M: Povijest hrvatske akcentuacije
 13. Langston, K: Čakavska prozodija
 14. Lisac, J: Dvije strane medalje. Dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku
 15. Lukežić, I: Govori Klane i Studene,1
 16. Lukežić, I: Zajednička povijest hrvatskih narječja. 1. Fonologija
 17. Lukežič, I: Zajednička povijest hrvatskih narječja. 2. Morfologija
 18. Menac-Mihalić, M., Celinić, A: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije
 19. Pliško, L: Govor Barbanštine
 20. Pliško, L: Govori Općine Ližnjan
 21. Šimunović, P: Čakavska čitanka
 22. Tomelić Ćurlin, M: Jezične posebnosti peljeških govora. Fonologija
 23. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek
 24. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće
 25. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće
 26. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće
 27. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće (1. dio)
 28. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 6. knjiga: 20. stoljeće (2. dio)
 29. Vranić, S: Čakavski ekavski dijalekt: sustavi i podsustavi
 30. Vukša Nahod, P: Slivanjski govori: fonologija i morfologija
 31. Zečević, V: Fonološke neutralizacije u kajkavskom vokalizmu
 32. Zečević, V: Hrvatski dijalekti u kontaktu
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Povijest hrvatskog jezika
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: