MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatski jezik u pismu i govoru

Šifra: 185087
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić
v. pred. dr. sc. Helena Burić
Izvođači: Jelena Đorđević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 15
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznavanje studenata s pravopisnom i pravogovornom normom hrvatskoga standardnog jezika. U radu na problemskim zadatcima, tekstovima, govornim i izgovornim vježbama studenti stječu potrebna znanja o pravilnoj upotrebi naglasne norme hrvatskoga standardnog jezika te vještine i sposobnosti za njezinu primjenu. Radom na pitanjima funkcionalnih stilova i jezičnog raslojavanja studenti se upoznaju s još jednim segmentom upotrebe hrvatskoga standarda, a također i produbljuju ranije stečena znanja o normi. Studenti se osposobljavaju za pravilnu upotrebu hrvatskog standardnog jezika u pismu i u govoru, u javnom i specijalnom diskursu. Osnovni ciljevi predmeta bit će ostvareni kontinuirano poučavanjem o navedenim istaknutim pitanjima te samostalnim radom studenata na seminarima i vježbama

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:
Odslušane Jezične vježbe.

Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice, samostalni zadatci, vježbe, mentorski rad.

Obveze studenata
Studenti će redovito i aktivno sudjelovati na predavanjima i seminarima te predstaviti rezultate samostalnoga rada na seminarima i rada kod kuće.

Praćenje rada studenata (udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost): pohađanje nastave (0,5), praktični rad (0,5), aktivnost i rad na satu (0,5), usmeni ispit (1), pismeni ispit (0,5).

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Uspjeh će se vrednovati na temelju sudjelovanja na predavanjima, aktivnoga rada na seminarima i vježbama te rezultata pismenog (kolokvija) i usmenog ispita.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja: konzultacije, evidencija o nazočnosti na predavanjima, aktivno sudjelovanje u radu i raspravama, rezultati longitudinalnih praćenja, studentska evaluacija predmeta i nastavnika na kraju semestra, kolegijalna evaluacija i refleksija, međunarodna supervizija.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Hrvatski standardni jezik i norme hrvatskoga jezika (P)
Vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka (V)
2. Leksička norma: posuđivanje i prilagodba posuđenica (P)
Stupanj usvojenosti, potreba za usvajanjem - rad na tekstovnim predlošcima (S)
3. Pisanje i izgovaranje riječi iz drugih jezika (P)
Vježbe na tekstovnim predlošcima i izgovorne vježbe (V)
4. Jezični purizam (P)
Vježbe ispravljanja tekstovnih predložaka (V)
5. Hrvatski standardni jezik i jezično raslojavanje (P)
Poimanje jedinstva različitosti. Vježbe na zadanim predlošcima (V)
6. Hrvatski standardni jezik i jezično raslojavanje (P)
Govoriti standardnim jezikom. (S)
7. Novinarsko-publicistički i administrativno-poslovni stil (P)
Pisanje novinarskog članka, publicističkog priloga i administrativnog dokumenta (S)
8. Pisanje znanstvenih, stručnih i akademskih radova (P)
Vježbe pisanja radova prema zahtjevima kategorije rada (V)
9. Usmeno znanstveno komuniciranje (P)
Poslovno komuniciranje. Znanstveno i poslovno komuniciranje prema zadanim predlošcima (S)
10. Jezična i govorna elegancija: istrošene metafore, pleonazmi, neuredan red riječi, poštapalice (P)
Asimilacije. Vježbe prema zadanim predlošcima (V)
11. Hrvatski standardni naglasak (P)
Prozodija riječi i rečenica (V)
12. Distribucija naglaska i zanaglasne dužine (P)
Izgovorne vježbe (V)
13. Neverbalna komunikacija (P)
Bonton u komunikaciji (S)
14. Govorna izvedba (P)
Govorne vježbe (V)
15. Kolokvij (P)
Provjera znanja putem rada na tekstovnom predlošku (S)
Literatura:
 1. Barić, E. i suradnici: Hrvatska gramatika
 2. Gačić, M.: Pisanje znanstvenih i stručnih radova.
 3. Jozić, B. i suradnici: Hrvatski pravopis
 4. Silić, J.: Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika
 5. Škarić, I.: Hrvatski govorili
Preporučena literatura:
 1. Alerić, M.: Hrvatski u upotrebi: 121 lekcija za bolje ovladavanje hrvatskim jezikom
 2. Blagus Bartolec, G.; Hudeček, L.; Jozić, Ž.; Matas Ivanković, I.; Mihaljević, M.: 555 jezičnih savjeta
 3. Frančić, A.; Hudeček, L.; Mihaljević, M.: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku
 4. Kovačević, M.; Badurina, L.: Raslojavanje jezične stvarnosti
 5. Opačić, N.: Hrvatski u zagradama
 6. Opačić, N.: Hrvatski jezični putokaz
 7. Opačić, N.: Reci mi to kratko i jasno: hrvatski za normalne ljude
 8. Opačić, N.: Hrvatski ni u zagradama
 9. Samardžija, M.: Leksikologija hrvatskoga jezika
 10. Škarić, I.: Temeljci suvremenog govrništva.
 11. Težak, S.: Hrvatski naš osebujni
 12. Težak, S.: Hrvatski naš (ne)zaboravljeni
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Jezične vježbe
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: