MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest hrvatskog jezika

Šifra: 204000
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: Povijest hrvatskoga jezika
Kod: HZH301
Status predmeta: obvezni predmet
Godina 2.
ECTS: 4
Ciljevi:
Cilj je predmeta upoznati studente s poviješću hrvatskoga jezika kao gramatičkoga sustava i poviješću hrvatskoga jezika kao jezika pismenosti. Cilj je prve cjeline (povijest hrvatskoga jezika kao gramatičke strukture) upoznati studente s povijesnom gramatikom: povijesnom fonologijom, morfologijom te djelomično s povijesnom tvorbom i sintaksom.
Cilj je druge cjeline (povijest hrvatskoga književnoga jezika) upoznati studente s razvojem hrvatskoga književnog jezika i standardizacijskim procesima. Polazi se od periodizacije književnoga jezika na tri predstandardna i tri standardna perioda. U okviru predstandardnih perioda proučava se hrvatski pisani jezik od prvih pisanih spomenika do sredine 18. st. Problematizira se razdjelnica predstandardnoga i standardnoga razdoblja. U okviru standardnih perioda proučava se hrvatski pisani jezik od sredine 18. stoljeća do danas.
Sadržaj predmeta:
1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, plan i program rada: proučavanje povijesne gramatike (PHJ) i proučavanje povijesti hrvatskog književnog jezika (PHKJ), obveze studenata
2. Književnojezični tipovi hrvatskoga srednjovjekovlja (analiza teksta Baščanske ploče); periodizacija književnoga jezika na tri predstandardna i tri standardna perioda
3. Povijesna fonologija: samoglasnički sustavi: praslavenski, starohrvatski i današnji samoglasnički sustav; samoglasničke alternacije; čakavski književnojezični tip
4. Povijesna fonologija: suglasnički sustavi: praslavenski, starohrvatski i današnji suglasnički sustav; suglasničke alternacije; štokavski književnojezični tip
5. Povijesna fonologija: naglasni sustav: praslavenski i prahrvatski naglasni sustav; kajkavski književnojezični tip i hibridni književnojezični tip
6. Povijesna fonologija: naglasni sustavi: starohrvatski i današnji naglasni sustav; književnojezični tipovi: sinteza
7. Povijesna fonologija: naglasni sustavi: rekonstrukcija naglasnoga sustava odabranoga književnoga opusa; starije hrvatsko jezikoslovlje: Faust Vrančić: 1. hrvatski rječnik iz 1595. godine
8. Kolokvij: povijesna fonologija; starije hrvatsko jezikoslovlje: rječnici (od 17. do 19. stoljeća)
9. Povijesna morfologija: uvod; starije hrvatsko jezikoslovlje: Bartol Kašić: 1. hrvatska gramatika iz 1604. godine
10. Povijesna morfologija: glavne promjene imenica muškog i srednjeg roda; starije hrvatsko jezikoslovlje: gramatike (od 17. do 19. stoljeća)
11. Povijesna morfologija: glavne promjene imenica ženskog roda; morfološki razvoj zamjenica, glagola: prezent, aorist, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futuri, participi morfološki razvoj ostalih vrsta riječi (okvirno); starije hrvatsko jezikoslovlje (rječnici i gramatike): sinteza
12. Morfološki opis odabranoga teksta; borbe filoloških škola u 19. stoljeću (teme i dileme); jezična koncepcija iliraca
13. Kolokvij: povijesna morfologija; jezične koncepcije zagrebačke, zadarske i riječke filološke škole te jezična koncepcija hrvatskih vukovaca
14. Sažetak cijeloga nastavnoga procesa (povijesne fonologije i povijesne morfologije)
15. Deklaracija; jezična strujanja u 2. polovici 19. stoljeća i u 20. stoljeću: sinteza.
Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice.
Obveze studenata:
Studenti su dužni:
1. Aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (odslušati minimalno 80 % predavanja i 80 % seminara)
2. Ponašati se u skladu s etičkim i i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi
3. Izraditi i predstaviti seminarski rad prema unaprijed utvrđenim kriterijima
4. Položiti kolokvije tijekom nastavnoga procesa
5. Sudjelovati na radionicama tijekom nastave.
Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na predmetu, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
1. Položeni kolokviji: 50 %
2. Napisan i predstavljen seminarski rad: 25 %
3. Sudjelovanje na radionicama: 25 %
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
1. Aktivno i redovito pohađanje nastave
2.Aktivno sudjelovanje u raspravama na satu
3. Individualne konzultacije
4.Studentska anketa o kvaliteti nastave i nastavnika na sveučilišnoj razini
5.Položeni kolokviji i odrađene radionice kao i druge silabusom propisane obveze
Literatura:
 1. Kapović, M: Povijest hrvatske akcentuacije: Fonetika
 2. Kuzmić, B., Kuzmić, M: Povijesna morfologija hrvatskoga jezika
 3. Malić, D: U Z. Diklić (ur.). Hrvatska gramatika (III. dopunjeno izdanje)
 4. Moguš, M: Povijest hrvatskoga književnoga jezika (II. dopunjeno izdanje)
 5. Moguš, M: Povijesna fonologija hrvatskoga jezika
 6. Vince, Z: Putovima hrvatskoga književnoga jezika
 7. Vončina, J: Jezična baština
Preporučena literatura:
 1. Damjanović, S: Slovo iskona. Staroslavenska/starohrvatska čitanka
 2. Jonke, Lj: Književni jezik u teoriji i praksi
 3. Jurišić, B: Nacrt hrvatske slovnice: glasovi i oblici u povijesnom razvoju
 4. Lisac. J: Hrvatski dijalekti i jezična povijest
 5. Lisac, J: Dvije strane medalje. Dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku
 6. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek (odabrana poglavlja)
 7. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće (odabrana poglavlja)
 8. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće (odabrana poglavlja)
 9. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće (odabrana poglavlja)
 10. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće (1. dio) (odabrana poglavlja)
 11. U A. Bičanić (ur.): Povijest hrvatskoga jezika, 6. knjiga: 20. stoljeće (2. dio) (odabrana poglavlja)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Starocrkvenoslavenski jezik
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: