MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sintaksa hrvatskog jezika

Šifra: 203994
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić - Govorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni je cilj kolegija usvajanje sintaktičke norme hrvatskoga standardnog jezika. Osnovna je jedinica rečenica, koja se promatra i kao jezična i kao komunikacijska jedinica, a sintaktičke se pojave proučavaju unutar granica diskursa, odnosno teksta. Izbor korpusa istraživanja iz različitih tekstnih vrsta omogućava studentima uočavanje stilogenih elemenata na razini sintakse.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvod u sintaksu (2P)
Inicijalni ispit; podjela tema za seminare (2V)
2. Narav sintaktičkih odnosa I. (2P)
Sintaktičke kategorije I. (predikat; subjekt) (2V)
3. Narav sintaktičkih odnosa II. (2P)
Sintaktičke kategorije II. (objekt, priložne oznake) (2V)
4. Teorijske osnove za proučavanje sintakse (2P)
Sintaktičke kategorije III. (atribut; apozicija) (2V)
5. Sintaktičko nazivlje I. (sintaksa) (2P)
Sintaktičke kategorije IV. (predikatni proširak); priprema za kolokvij(2V)
6. Sintaktičko nazivlje II. (sintagma) (2P)
Sintaktičke kategorije V. kolokvij) (2V)
7. Sintaktičko nazivlje III. (sintagmatski odnosi, rečenica, diskurs) (2P)
Nezavisnosložene rečenice I. (sastavne; suprotne; rastavne) (2V)
8. Prostor u jeziku (2P)
Nezavisnosložene rečenice II. (isključne; zaključne) (2V)
9. Rečenica kao gramatička / komunikacijska jedinica (2P)
Preoblike I. (negacija, pitanje, usklik, zahtjev) (2V)
10. Sintaktičke teorije I. (transformacijska gramatika) (2P)
Preoblike II. (pasiv, obezličenje); priprema za kolokvij (2V)
11. Sintaktičke teorije II. (teorija valentnosti) (2P)
Nezavisnosložene rečenice i preoblike (kolokvij) (2V)
12. Sintaktostilistika I. (uvod) (2P)
Zavisnosložene rečenice I. (subjektna; predikatna; objektna; mjesna) (2V)
13. Sintaktostilistika II. (sintaktička sinonimija) (2P)
Zavisnosložene rečenice II. (vremenska; načinska; uzročna; posljedična) (2V)
14. Sintaktostilistika III. (rad na tekstu) (2P)
Zavisnosložene rečenice III. (dopusna; pogodbena; atributna; apozicijska) (2V)
15. Sinteza (2P)
Zavisnosložene rečenice IV. (kolokvij); redoslijed sintaktičkih jedinica (2V)
Literatura:
 1. Barić, E. i dr.: Hrvatska gramatika
 2. Katičić, R.: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika
 3. Silić, J., Pranjković, I.: Gramatika hrvatskoga jezika
Preporučena literatura:
 1. Pranjković, I.: Hrvatska skladnja
 2. Pranjković, I.: Druga hrvatska skladnja
 3. Barić, E.: Hrvatski jezični savjetnik
 4. Barić, E. i dr.: Gramatika hrvatskoga jezika
 5. Chomsky, N.: Syntactic Structures
 6. Chomsky, N.: Aspects of the Theory of Syntax
 7. Peti, M.: Predikatni proširak
 8. Pranjković, I.: Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku.
 9. Raguž, D.: Praktična hrvatska gramatika.
 10. Kuna, B.: Sintaksa padeža (zbornik radova)
 11. Kuna, B.: Sintaktičke kategorije (zbornik radova)
 12. Stolac, D.: Sintaksa u hrvatskim gramatikama u 20. st.
 13. Veber, A.: Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije
 14. Znika, M.: Sintaktička norma hrvatskoga jezika u 20. stoljeću
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Morfologija i tvorba riječi
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: