MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split  

 

Pročelnik Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Ivan Matijević
e-mail: imatijev@ffst.hr
 
Viši stručni referent za administrativne i nastavne poslove:
Snježana Buble, oec.
e-mail: snjezana@ffst.hr
tel: 021/545-546
 
Studentska služba:
e-mail: referada@ffst.hr
telefon: 021/545-542

 

Odsjek za povijest osnovan je akad. god. 2003./2004. kao dislocirani studij povijesti zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Danas, nakon više od desetljeća rada, djeluje kao ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na kojoj godišnje u prosjeku studira oko 150 studenata.

Odsjek je ustrojen kroz dvije katedre – Katedru za starovjekovnu i srednjovjekovnu povijest te metodologiju historijske znanosti i Katedru za novovjekovnu i suvremenu povijest na kojima radi ukupno 11 nastavnika, od čega 10 u znanstveno-nastavnim zvanjima te 1 u suradničkom zvanju asistenta. U nakani stvaranja vlastitog prepoznatljivog identiteta splitski studij povijesti polazi od vezanosti svoje sredine uz jadranski prostor, povezanosti Odsjeka i njegovih nastavnika sa srodnim institucijama na mediteranskoj obali te naglašenim jadranskomediteranskim inicijativama u okviru Hrvatske i Europske unije.

Odsjek nudi studij povijesti na svim sveučilišnim razinama, prijediplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti te poslijediplomski doktorski studij povijesti.

Pri Odsjeku djeluje i Centar za istraživanje lokalne povijesti i rodoslovlja te studentska udruga Toma Arhiđakon – ISHA Split. Odsjek podržava mobilnost studenata i nastavnika u okvirima programa Erasmus i Ceepus.

 

PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ

Prijediplomski sveučilišni studij povijesti pretpostavlja 3-godišnje obrazovanje kroz 6 sveučilišnih semestara u području nacionalne i svjetske historije.

Prijediplomska razina studiranja nudi osnovna znanja iz povijesti kroz temeljene, obvezne i izborne kolegije u kojima se lokalna i nacionalna historija interdisciplinarno poučavaju u sklopu šire, europske i svjetske makrohistorijske slike, u svim povijesnim razdobljima, od prapovijesti do suvremenog doba.

Završetkom prijediplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS-a i stječe titulu prvostupnika (baccalaureus). Na tržištu rada kompetentan je za poslove u polju društveno-humanističkih znanosti, posebice za rad u kulturi i turizmu.

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski sveučilišni studij povijesti viša je razina studiranja koju mogu upisati samo studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem povijesti na bilo kojem hrvatskom sveučilištu.

Ovaj studij pretpostavlja dodatno 2-godišnje obrazovanje kroz 4 sveučilišna semestra na kolegijima koji studentu pružaju detaljniji uvid u pojedine povijesne pojave, procese i fenomene.

Diplomski studij povijesti ima dva usmjerenja – nastavnički smjer te istraživački smjer. 

Nastavnički smjer priprema studente za poučavanje povijesti kroz sustav hospitacija u osnovnim i srednjim školama čime student stječe sve nastavničke kompetencije potrebne na tržištu rada.

Na koncu studija ostvaruje 120 ECTS-a i titulu magistra edukacije povijesti (mag. edu. hist.).

Na istraživačkom usmjerenju diplomskog studija povijesti s tri modula: starovjekovna povijest, srednjovjekovna povijest te novovjekovna i suvremena povijest, studenta se oprema potrebnim znanjima i vještinama za samostalano proučavanje arhivske građe i njezinu kritičku interpretaciju suvremenim historičarskim alatima, metodama i pristupima.

Završetkom studija student stječe 120 ECTS-a, titulu magistra povijesti (mag. hist.) i mogućnost zaposlenja u znanosti i visokom školstvu.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom izboru

prof. dr. sc. Aleksandar Jakir Email  
prof. dr. sc. Marko Trogrlić Email 223
prof. dr. sc. Josip Vrandečić Email 202

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Mladenko Domazet Email 202

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić Email 123
izv. prof. dr. sc. Ivan Basić Email 219
izv. prof. dr. sc. Ivan Matijević Email 218
izv. prof. dr. sc. Edi Miloš Email 223A
izv. prof. dr. sc. Marko Rimac Email 207

Docent

doc. dr. sc. Nikša Varezić Email 219

Asistent

Zvonimir Forker Email A-223

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Nenad Cambi Email  
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Josip Dukić Email  

Povjera predavanja

mr. sc. Jure Hrgović Email Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Antički grad na istočnoj obali Jadrana 1 diplomski  
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 4 prijediplomski  
Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. 5 prijediplomski  
Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. 6 prijediplomski  
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 3 prijediplomski  
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 2 prijediplomski  
Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) 1, 3 diplomski  
Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1790.-1918.) 2 diplomski  
Historiografski praktikum 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatska i Jadran od 1918. do 1941. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatska i Jadran od 1941. do danas 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Hrvatska povijest 1918.-1945. 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Hrvatska povijest 19. stoljeća 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Hrvatska povijest nakon 1945. 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatska povijest ranog novog vijeka 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Jadranski prostor i Osmansko carstvo 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Latinski jezik za povjesničare, I. 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Latinski jezik za povjesničare, II. 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Mediteranski svijet u ranome novom vijeku 2 diplomski  
Metodika nastave povijesti, I. 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Metodika nastave povijesti, II. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodologija znanstvenog rada 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodologija znanstvenog rada 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Nastavna praksa u školi 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pomoćne povijesne znanosti, I. 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pomoćne povijesne znanosti, II. 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pomoćne povijesne znanosti, III. 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 1 prijediplomski  
Povijest historiografije 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijest starih civilizacija 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast 1 diplomski  
Suvremena historiografija 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja 2 diplomski  
Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima 1 prijediplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-povijest) 4 diplomski  
Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću 4 prijediplomski  
Historijska geografija Hrvatske 5 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji 4 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku 2 prijediplomski  
Latinski jezik, I. 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Latinski jezik, II. 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Migracije na području Dalmacije u novom vijeku 3 prijediplomski  
Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka 1, 2, 3, 4 diplomski  
Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća 5 prijediplomski  
Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II 2 diplomski  
Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I 1, 2, 3, 4 diplomski  
Povijest Dubrovačke Republike 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijest hrvatskog glagoljaštva 1 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijest Mletačke Republike 3 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku 1 prijediplomski  
Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije 2 prijediplomski  
Rimski vojnici u Saloni 2 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba 5 prijediplomski  
Završni rad - Povijest 6 prijediplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

RASPORED NASTAVE

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

13.01.2023

Poziv za sudjelovanje u istraživanju 

Poštovani studenti i studentice, 
studenti psihologije u sklopu predmeta Quantitative Research Designs provode istraživanje na temu motivacije za studijem. Molimo Vas da ispunite kratku anketu u priloženom linku.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYrvbAO_qhV-iP69MwCaoXCzeRkp3bDlWmM_IkEWK9pCMJoA/viewform

Popis obavijesti