MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Praktikum i školska praksa

Šifra: 133534
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marijana Alujević
Izvođači: doc. dr. sc. Marijana Alujević - Seminar

doc. dr. sc. Marijana Alujević - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 20
Predavanja 15
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja (Poljička cesta 35)
20 sati
predavanja na talijanskom i hrvatskom jeziku
Seminari
45 sati
seminari na talijanskom i hrvatskom jeziku, 3 sata seminara tjedno
Vježbe
20 sati vježbi
Predmet ima za cilj razvijanje sposobnosti objektivnog praćenja i uočavanja elemenata nastavnog procesa, planiranja sata i poučavanja prema planu, vladanja osnovnim vještinama upravljanja razredom te sposobnosti kritičkog razmišljanja o vlastitim nastavnim satovima.
Nakon odslušanog kolegija, izvršenih obaveza i položenog ispita student će biti sposoban:
- samostalno osmisliti i izvesti nastavnu jedinicu talijanskog kao stranog jezika na različitim stupnjevima učenja;
- izabrati prikladne metode poučavanja;
- definirati obrazovne, funkcionalne i odgojne ciljeve nastavnoga sata;
- odabrati i pripremiti nastavne materijale i pomagala;
- izvijestiti o tijeku i kvaliteti promatranih mentorovih sati te vlastitih nastavnih sati kao i nastavnih sati drugih studenata;
- analizirati i raspravljati o samostalno izvedenim nastavnim jedinicama (samoevaluacija);
- sastaviti Portfolio.

Kompetencije koje se stječu:
sposobnost objektivnog praćenja i uočavanja elemenata nastavnog procesa, sposobnost planiranja sata i poučavanja prema planu, vladanje osnovnim vještinama upravljanja razredom, sposobnost kritičkog razmišljanja o vlastitim nastavnim satovima.

Oblici provođenja nastave: predavanje, diskusija.

Obaveze studenata:
- promatranje mentorovih sati, ispunjanje obrazaca za praćenje razredne interakcije, interpretiranje podataka koji su prikupljeni pomoću obrazaca, vođenje dnevnika prakse, pisanje planova sata, pripremanje nastavnih materijala, razgovor s mentorom o nastavnim satovima, simulacije nastavnog sata.

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, a ukoliko nastava na fakultetu kolidira s predviđenim boravkom u školi, odsutnost studenta s nastave je opravdana. Student ima obvezu pripremiti i održati 1 ogledni sat u osnovnoj školi i 1 ogledni sat u srednjoj školi, čemu prethodi promatranje i analiza ukupno 20 mentorovih nastavnih sati (10 sati u srednjoj školi i 10 sati u osnovnoj školi). Student promatranih 20 nastavnih sati bilježi i komentira kroz unaprijed pripremljen obrazac za praćenje nastavnog sata koji studentu osigurava metodičar. Student, također, prikuplja potrebnu dokumentaciju i dostavlja je mentorima i metodičaru (uputnica, evidencije o praćenju nastavnih sati, priprave, pripadajući materijali).

Ocjena obuhvaća studentove ocjene iz školske prakse i ocjenu portfolija. Konačna ocjena temelji se na zbroju dviju ocjena (iz dviju škola), dakle izvedbe praktičnoga rada (nastave) koje studentu dodjeljuju mentori u školi u prisustvu i dogovoru s metodičarem. Student je upoznat s elementima vrednovanja i ima uvid u obrazac na osnovu kojega se ocjenjuje njegov ogledni sat. Na konačnu ocjenu osim ocjene održanih sati (90%) utječe i ocjena portfolija (10%) koji student prezentira na seminaru na fakultetu i predaje u pisanom obliku na kraju semestra čime ostvaruje pravo na potpis iz kolegija. Portfolio sadrži studentove planove sata i nastavne materijale koje je student pripremio, obradu podataka koji su prikupljeni pomoću obrazaca za praćenje nastavnog sata i studentov dnevnik prakse. Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Literatura:
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Talijanistika (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: