MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijalektologija

Šifra: 217448
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: Dijalektologija
Kod: HZH401
Status predmeta: obvezni predmet
Godina 3.
ECTS: 4
Ciljevi predmeta:
Ciljevi su predmeta poticati kod studenata interes i svijest o potrebi očuvanja hrvatskih organskih idioma; upoznati ih s genezom triju hrvatskih narječja i njihovih dijalekata te jezičnim karakteristikama pojedinih. Osim toga, cilj je uspjeti kod studenata razviti pozitivan odnos prema dijalekatnom idiomu i njegovu leksiku, odnosno potaknuti ih da steknu spoznaju o identitetu hrvatskoga jezika utemeljenog na njegovu tronarječnom karakteru.
Sadržaj predmeta:
1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, plan i program rada, obveze studenata, struktura seminara
2. Dijalektologija kao znanost; termini u dijalektologiji; tronarječnost hrvatskoga jezika
3. Čakavsko narječje: granice čakavskoga narječa nekad i danas; upitno-odnosna zamjenica ča, pojedine fonološke posebnosti
Jezična analiza (čakavski tekst)
4. Čakavsko narječje: pojedine morfološke posebnosti; klasifikacijski kriteriji za određivanje pripadnosti pojedinoga govora pojedinome narječju
Jezična analiza (čakavski tekst)
5. Čakavski dijalekti: buzetski dijalekt, jugozapadnoistarski dijalekt, sjevernočakavski dijalekt, srednjočakavski dijalekt, južnočakavski dijalekt, lastovska oaza
Jezična analiza (čakavski tekst)
6. Kolokvij: čakavsko narječje
7. Štokavsko narječje: granice štokavskoga narječa nekad i danas; upitno-odnosna zamjenica što, pojedine fonološke posebnosti
Jezična analiza (štokavski tekst)
8. Štokavsko narječje: pojedine morfološke posebnosti; klasifikacijski kriteriji za određivanje pripadnosti pojedinoga govora pojedinome narječju
Jezična analiza (štokavski tekst)
9. Štokavski dijalekti: slavonski dijalekt, istočnobosanski dijalekt, zapadni dijalekt, istočnohercegovačko-krajiški dijalekt; hrvatski govori torlačkoga narječja
Jezična analiza (štokavski tekst )
10. Kolokvij: štokavsko narječje
11. Kajkavsko narječje: granice kajkavskoga narječa nekad i danas; upitno-odnosna zamjenica kaj, pojedine fonološke posebnosti
Jezična analiza (kajkavski tekst)
12. Kajkavsko narječje: pojedine morfološke i naglasne posebnosti;
13. Kajkavski dijalekti: zagorsko-međimurski dijalekt, turopoljsko-posavski dijalekt, križevačko-podravski dijalekt, prigorski dijalekt, donjosutlanski dijalekt, goranski dijalekt
14. Kolokvij: kajkavsko narječje
15. Sažetak.
Vrste izvođenja nastave: predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, konzultacije.
Obveze studenata:
Studenti su dužni:
1. Sudjelovati u nastavnom procesu (80 % predavanja i 80 % seminari)
2. Ponašati se u skladu s etičkim i i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi
3. Izraditi i predstaviti seminarski rad prema unaprijed utvrđenim kriterijima
4. Položiti kolokvije (tri kolokvija) tijekom nastavnoga procesa ili pismeni ispit
5. Položiti usmeni dio ispita.
Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
1. Položeni kolokviji (ili pismeni ispit): 50 %
2. Napisan i predstavljen seminarski rad: 25 %
3. Položen usmeni dio ispita: 25 %
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
1.Aktivno i redovito pohađanje nastave
2.Aktivno sudjelovanje u raspravama na satu
3. Individualne konzultacije
4. Studentska anketa o kvaliteti nastave i nastavnika na sveučilišnoj razini
5. Položeni kolokviji (pismeni ispit) te usmeni ispit kao i druge silabusom propisane obveze.
Ishodi učenja:
 1. primijeniti odgovarajuću metodologiju u dijalektološkim istraživanjima
 2. objasniti i opisati analiziranu građu
 3. primijeniti fonološku i fonetsku transkripciju ogleda govora
 4. razlikovati pojedine dijalekatske idiome i njihove jezične posebnosti
Literatura:
 1. Hrvatska dijalektologija 1. Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, , Lisac, J, Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga., 2003.
 2. Hrvatska dijalektologija 2. Čakavsko narječje, , Lisac, J, Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga., 2009.
 3. Kajkavsko narječje, , Lončarić, M, Zagreb: Školska knjiga., 1996.
 4. Čakavsko narječje. Fonologija, , Moguš, M, Zagreb: Školska knjiga., 1997.
Preporučena literatura:
 1. Vrela kajkavskih govora, , Blažeka, Đ, Čakovec: Visoka učiteljska škola., 2003.
 2. Međimurski dijalekt. Hrvatski kajkavski govori Međimurja, , Blažeka, Đ, Čakovec: Matica hrvatska., 2008.
 3. O Makarskom primorju kao jednom od središta jezično-historijske i dijalekatske konvergencije. U J. Ravlić (ur.). Makarski zbornik, 1, , Brozović, D, Makarska: JAZU., 1970.
 4. Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja. U B. Finka, M. Moguš (ur.). Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, 1, , Brozović, D, Zagreb: JAZU., 1985.
 5. Hrvatski jezik. U M. Lončarić (ur.), , Brozović, D, Opole: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej., 1998.
 6. U M. Lončarić (ur.). Prinosi hrvatskoj dijalektnoj fonologiji, , Celinić, A., Čilaš Šimpraga, A., Kurtović Budja I., Jozić, Ž, Split, Zagreb: Književni krug Split, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2010.
 7. Štokavski jezik u Gorskom kotaru, , Crnić Novosel, M, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2019.
 8. Karta čakavskog narječja. U B. Finka i M. Moguš (ur.). Hrvatski dijalektološki zbornik, 5, , Finka, B., Moguš, M, Zagreb: JAZU., 1981.
 9. Govori otoka Šolte, , Galović, F, Zagreb, Šolta: Hrvatsko katoličko sveučilište i Općina Šolta., 2019.
 10. Jezik Hrvata kajkavaca, 48, , Ivšić, S, Zagreb: Ljetopis JAZU., 1936.
 11. Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskog dijalekta. Rad JAZU, 363 (Samo poglavlje Kritika Ramovševe teze), , Junković, Z, Zagreb, 1972.
 12. Povijest hrvatske akcentuacije, , Kapović, M, Zagreb: Matica hrvatska., 2015.
 13. Čakavska prozodija, , Langston, K, Zagreb: Matica hrvatska., 2015.
 14. Dvije strane medalje. Dijalektološki i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku, , Lisac, J, Split: Književni krug., 2012.
 15. Govori Klane i Studene,1, , Lukežić, I, Crikvenica: Libellus., 1998.
 16. Zajednička povijest hrvatskih narječja. 1. Fonologija, , Lukežić, I, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine., 2012.
 17. Zajednička povijest hrvatskih narječja. 2. Morfologija, , Lukežič, I, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine, 2015.
 18. Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije, , Menac-Mihalić, M., Celinić, A, Zagreb: Knjigra d.o.o., 2012.
 19. Govor Barbanštine, , Pliško, L, Pula: Filozofski fakultet u Puli., 2000.
 20. Govori Općine Ližnjan, , Pliško, L, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli., 2011.
 21. Čakavska čitanka, , Šimunović, P, Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga., 2011.
 22. Jezične posebnosti peljeških govora. Fonologija, , Tomelić Ćurlin, M, Split: Filozofski fakultet u Splitu., 2019.
 23. Povijest hrvatskoga jezika, 1. knjiga: srednji vijek, , U A. Bičanić (ur.), Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA (odabrana poglavlja)., 2009.
 24. Povijest hrvatskoga jezika, 2. knjiga: 16. stoljeće, , U A. Bičanić (ur.), Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA (odabrana poglavlja)., 2011.
 25. Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće, , U A. Bičanić (ur.), Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA (odabrana poglavlja)., 2013.
 26. Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće, , U A. Bičanić (ur.), Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA (odabrana poglavlja)., 2015.
 27. Povijest hrvatskoga jezika, 5. knjiga: 20. stoljeće (1. dio), , U A. Bičanić (ur.), Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA (odabrana poglavlja)., 2018.
 28. Povijest hrvatskoga jezika, 6. knjiga: 20. stoljeće (2. dio), , U A. Bičanić (ur.), Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA (odabrana poglavlja)., 2019.
 29. Čakavski ekavski dijalekt: sustavi i podsustavi, , Vranić, S, Rijeka: Biblioteka časopisa Fluminensia., 2005.
 30. Slivanjski govori: fonologija i morfologija, , Vukša Nahod, P, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2017.
 31. Fonološke neutralizacije u kajkavskom vokalizmu, , Zečević, V, Zagreb: Zavod za hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta., 1992.
 32. Hrvatski dijalekti u kontaktu, , Zečević, V, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2000.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Povijest hrvatskog jezika
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: