MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

JESENSKI ROK - SLOBODNA UPISNA MJESTA

Za upis na sveučilišne preddiplomske studije i integrirani preddiplomski i diplomski studij u jesenskom su roku ostala slobodna upisna mjesta:

1. Učiteljski studij (jednopredmetni) - 9 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

Obavijest o održavanju dodatne provjere za upis na Učiteljski studij - jesenski rok 9. i 10. rujna 2021.

 

2. Sociologija (jednopredmetni) - 2 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

3. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (jednopredmetni) - 0 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

4. Engleski jezik i književnost (dvopredmetni) - 3 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

5. Filozofija (dvopredmetni) - 4 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

6. Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni) - 9 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

7. Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) - 5 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

8. Pedagogija (dvopredmetni) - 3 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

9. Povijest (dvopredmetni) - 2 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

10. Povijest umjetnosti (dvopredmetni) - 5 mjesta za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

11. Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) - 1 mjesto za redovite studente i 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH

 

PRIJAVE ZA JESENSKI ROK

PRIJAVE ZA UPIS
Prijave ispita državne mature i prijava za upis na sve studijske programe na Filozofskom fakultetu u Splitu, osim samofinancirajućeg studija Psychology, izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANG-LISTE ZA UPIS
Rang-lista za upis na pojedine studije Fakulteta sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati.
Upisi u prvu godinu obavljat će se isključivo na temelju rang-lista prema postignutim bodovima, a na temelju vrednovanja:
a)    Vrednovanje uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju
Za sve studijske programe utjecaj vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju na konačne bodove je najviše 40%.
b)    Vrednovanje rezultata ispita iz predmeta državne mature
Za upis na sve studije preduvjet su položeni obvezni ispiti državne mature i položeni izborni predmeti utvrđeni kao uvjet za upis na pojedinim studijskim programima Fakulteta, a sve prema razinama i s utjecajima vrednovanja objavljenim putem stranica www.postani-student.hr.
c)    Vrednovanje rezultata dodatne provjere specifičnih znanja vještina i sposobnosti*
Za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij te preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrednuju se i rezultati postignuti na obveznoj dodatnoj provjeri specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (dalje: dodatna provjera).
* U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije Fakultet zadržava pravo odustati od provedbe dodatne provjere.
d)    Vrednovanje posebnih postignuća
Pristupnik može steći bodove na temelju posebnih postignuća. Posebna postignuća vrednuju se za upis na svim studijskim programima Fakulteta, osim na studiju Povijest umjetnosti. Popis studijskih programa na kojima se vrednuju, popis postignuća koja se vrednuju te utjecaji vrednovanja navedeni su na stranicama www.postani-student.hr.

UPISI - JESENSKI ROK 

Upisi pristupnika koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i potvrdili namjeru upisa obavljat će se u Službi za studentske poslove Fakulteta 20. rujna 2021. godine od 9 do 12 sati
Prije osobnog dolaska na upis u studentsku referadu FFST-a, kandidati trebaju popuniti obrazac za izradu studentske iskaznice, datoteku spremiti pod nazivom ime.prezime.docx, te elektroničkim putem poslati na adresu: xica@ffst.hr (v. upute za popunjavanje ovdje).
Na upis u referadi je potrebno donijeti:
1. originalnu potvrdu o uplati troškova upisa u iznosu od 400,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu: HR5124070001100571320, poziv nabroj odobrenja: 00-841, opis plaćanja: troškovi upisa;
2. fotografiju u boji formata (3,5 cm x 4,5 cm);
3. presliku važeće osobne iskaznice
4. rodni list (moguće ishoditi putem sustava e-građani)
5. pristupnici koji su već bili u statusu redovitog studenta (uz subvenciju iz državnog proračuna), uz dokaz o upisnini trebaju dostaviti i dokaz o uplati troškova školarine, jednokratno uplaćene na IBAN Fakulteta HR5124070001100571320 uz poziv na broj 00-840, opis plaćanja: školarina.

 

DODATNA PROVJERA U JESENSKOM ROKU

Prijava za dodatnu provjeru (pristupnici za Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij - slobodnih mjesta 9 redovitih i 2 u posebnoj kvoti te preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj - slobodna samo 2 mjesta u posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH)
Prijavu za dodatnu provjere kandidati su, osim u NISpVU sustavu, obvezni podnijeti izravno Fakultetu.
Prijave za dodatnu provjeru u JESENSKOM roku zaprimat će se od 26. kolovoza do 1. rujna 2021. godine.
Kandidati će se u tom razdoblju moći prijaviti u Službi za studentske poslove od 9 do 12 sati, poštom na adresu Fakulteta ili online na adrese elektroničke pošte:
dodatna.provjera.uciteljski@ffst.hr (za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij)
dodatna.provjera.predskolski@ffst.hr (za upis na preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj)
Prijava za dodatnu provjeru je uredna i potpuna ako sadrži popunjenu prijavnicu (preuzeti OVDJE) i originalnu potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN Filozofskog fakulteta u Splitu:HR5124070001100571320,  poziv na broj odobrenja: 02-223, opis plaćanja: troškovi dodatne provjere. VAŽNO: Na prijavnici obvezno treba zaokružiti studij ili oba studija koja prijavljujete! NAPOMENA: Pristupnici koji se prijavljuju za oba studija uplaćuju jedinstven iznos od 300,00 kn!
Prijava se može podnijeti osobno, online ili poštom, a prijave poštom moraju biti poslane na Fakultet najkasnije dana 1. rujna 2021. godine.
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositeljima biti omogućena  naknadna dopuna prijave.
Kandidati koji se natječu za upis na oba studija za koje se provode dodatne provjere prijavljuju se i pristupaju samo jednoj dodatnoj provjeri, a postignuti rezultat vrednuje im se kao kriterij za upis na oba studija, sukladno Protokolu o dodatnoj provjeri i uvjetima upisa svakog pojedinog studija.

Provedba dodatne provjere
Dodatna provjera  za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sadrži:
- psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – eliminacijskog karaktera;
- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.
Pristupnici preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji polože psihologijsko testiranje su obvezni prisustovati svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Dodatna provjera za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij, sadrži:
- testiranje znanja iz hrvatskog jezika (literatura) – eliminacijskog karaktera;
- psihologijsko testiranje sposobnosti i motivacije – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje;
- provjeru likovnih, glazbenih i bazičnih motoričkih sposobnosti – nije eliminacijskog karaktera, ali je temelj za rangiranje.
Pristupnici za upis integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij koji polože testiranje iz hrvatskog jezika su obvezni prisustovati svim ostalim dijelovima dodatne provjere,  a izostanak s bilo kojeg dijela smatra se odustajanjem pristupnika od upisa na studij.

Protokol o provedbi dodatne provjere za upis na Učiteljski studij

Dodatna provjera u jesenskom roku održat će se 9. i 10. rujna s početkom u 9 sati u zgradi Fakulteta (Poljička cesta 35, Split). Detaljan plan dodatne provjere i popisi pristupnika objavit će se nakon isteka roka zaprimanja prijava za dodatnu provjeru.

 

Važne napomene za pristupnike koji se prijavljuju unutar posebne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

Predviđene posebne upisne kvote se odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske:
a.) na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj);
b.) na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. Sukladno općem dijelu natječaja, ovi pristupnici se ne prijavljuju putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU već se razredbeni postupak i rangiranje ovih pristupnika provodi na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Prijave ovih pristupnika se obavljaju isključivo poštom upućenom na adresu: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, Hrvatska, uz naznaku: „Prijava za upis – kvota Hrvati izvan Republike Hrvatske“.

Za jesenski upisni rok prijave se zaprimaju od 26. kolovoza 2021. do 1. rujna 2021.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže prijavi:
1. prijavni obrazac;
2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb);
3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi pristupnici koji imaju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu);
4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda);
5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja;
6. potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako takva obveza postoji u zemlji u kojoj je pristupnik završio srednjoškolsko obrazovanje);
7. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije Agencije za odgoj i obrazovanje ili Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih;
8. dokaz o promjeni prezimena (za pristupnike koji nemaju OIB) u slučaju promjene prezimena od trenutka izdavanja svjedodžbi (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise);
9. vlastoručno potpisana izjava pristupnika da je sposoban pratiti nastavu studijskog programa na hrvatskom jeziku (za prijavu na studijske programe na kojima se nastava izvodi na hrvatskom jeziku)
10. dokaz o uplati troškova dodatne provjere za pristupnike koji se prijavljuju za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje i/ili preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Učiteljski studij.

 


UPISI NA FFST

Za informacije o prijavama i upisu na samofinancirajući studij PSYCHOLOGY kliknite ovdje.

 

Upisi na studije FFST-a koji se izvode na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja RH
(
Kalendar zbivanja)

Na FFST-u je moguće upisati sljedeće preddiplomske studije:
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni)
Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Povijest umjetnosti (dvopredmetni)
Povijest (dvopredmetni)
Filozofija (dvopredmetni)
Sociologija (jednopredmetni)
Pedagogija (dvopredmetni)
Rani i predškolski odgoj (jednopredmetni)
te Integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij

_______________________________________________________________________________________________________________________

Poveznica na lokaciju održavanja testiranja bazičnih motoričkih vještina

Upute za dolazak na lokaciju održavanja testiranja bazičnih motoričkih vještina

_______________________________________________________________________________________________________________________

Raspored pristupnika za dodatnu provjeru - GLAZBENI 6. srpnja 2021. - Učiteljski studij  i Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

Raspored pristupnika za dodatnu provjeru - testiranje sposobnosti i vještina 6. srpnja 2021. - Učiteljski studij  i Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

_______________________________________________________________________________________________________________________

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DODATNE PROVJERE ZA UPIS NA UČITELJSKI STUDIJ I STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________