MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

PROCEDURA PRIJAVE NOVIH PROJEKATA

U nastavku se donosi procedura koju je potrebno poštivati prilikom sudjelovanja djelatnika Filozofskog fakulteta u projektima:

1. Ako zaposlenik Filozofskog fakulteta u Splitu želi sudjelovati u projektu kao vanjski suradnik projekta (prijavitelj je druga institucija), obvezan je zatražiti suglasnost čelnika institucije (dekanice) za odobrenje prije podnošenja prijave projekta. Nakon predanog obrasca na protokol Fakulteta, obrazac se dostavlja uredu dekanice te se dekanica očituje o davanju suglasnosti za sudjelovanje djelatnika u prijavi projekta. Prijavitelj se informira o ishodu na elektroničku adresu.

Nakon dobivenih rezultata o evaluaciji projektne prijave, prijavitelj je dužan informirati upravu fakulteta (prodekana za znanost i međunarodnu suradnju) o rezultatima.

2. Ako zaposlenik Filozofskog fakulteta u Splitu želi prijaviti projekt kao voditelj projekta, potrebno je da dobije suglasnost čelnika institucije (dekanice) o podršci prilikom prijave projekta. Zaposlenici Fakulteta ne smiju pojedinačno prijavljivati zahtjeve za financijsku potporu projekata i programa bez prethodnog odobrenja i suglasnosti dekanice Fakulteta.

Po zaprimanju zahtjeva, dekanica donosi Odluku o davanju ili uskrati suglasnosti za predloženi projekt. Prijavitelj projekta priprema sve potrebne dokumente te ih potpisuje i urudžbira na protokolu Fakulteta. Ako je potrebna dodatna dokumentacija za prijavu od strane Fakulteta (potvrda porezne uprave, Izvadak iz sudskog registra, platne liste itd.), prijavitelj informira o tome administrativne službe fakulteta najkasnije 7 dana prije roka za dostavu. Nakon dobivenih rezultata o evaluaciji projektne prijave, prijavitelj je dužan informirati upravu fakulteta (prodekana za znanost i međunarodnu suradnju) o rezultatima.


Prilikom prijave projekta, potrebno je poštivati i proceduru Prijave projekta na Sveučilištu u Splitu, koja je detaljno opisana na ovoj poveznici. 

OBRASCI

Obrazac obavijesti o namjeri prijave projekta na Filozofskom fakultetetu u Splitu (popunjava zaposlenik koji traži odobrenje za sudjelovanje na projektu).
Na temelju Obrasca obavijesti o namjere prijave projekta, izdaje se Suglasnost s prijavom projekta za Sveučilište u Splitu ili Suglasnost Filozofskog fakulteta sa sudjelovajem zaposlenika u prijavi projekta.

 

Popis istraživačkih i stručnih projekata i suradnje zaposlenika Filozofskog fakulteta u Splitu dostupan je na nastavku.


ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

ZNANSTVENI PROJEKTI FINANCIRANI IZ SREDSTAVA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

 

AKTUALNI PROJEKTI

 

Naziv: Iz rata u mir: hrvatski branitelji u tranziciji (IP - 2022-10-8510, Hrvatska zaklada za znanost)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Aleksadar Jakir (ajakir@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 18.12.2023.-17.12.2027.

Opis istraživanja: Kroz istraživanje se planira napraviti niz terenskih istraživanja te izraditi sistematizirani prikaz rezultata istraživanja, napisati monografija te znanstveni članci na temu prilagodbe hrvatskih branitelja u tranziciji, oblikovanje identiteta i narativa o Domovinskom ratu. Posebno će se istražiti kultura sjećanja vezana uz branitelje. Održati će se i brojni diseminacijski događaji kao što su međunarodna znanstvena konferencija, okrugli stol/tribine/javna predavanja.

Članovi projektnog tima: Perković Paloš, Jureta, Radoš, Barunić, Pletikosić, Cipek Šulj.

 

PRETHODNO ODOBRENI PROJEKTI

 

Naziv: Pojavnosti moderne skulpture u Hrvatskoj: skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije  (IP-2016-06-2112, Hrvatska zaklada za znanost)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: doc. dr. sc. Dalibor Prančević (dalibor@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2017. - 2020. 

Opis istraživanja: Temeljni opis projektnog zadatka vremensko je prostorno i terminološko definiranje moderne skulpture u Hrvatskoj i njezinih stilskih izmjena. Pritom se u razmatranje uzimaju širi kontekstualni okviri kiparskog stvaranja u razdoblju koje započinje na samom kraju 19. stoljeća i zaključuje se sredinom sedamdesetih godina 20. stoljeća. Pritom će se jasno predočiti društveni, politički i ekonomski formati unutar koje se takva kiparska produkcija artikulirala. Takvim bi se pristupom generirao i popis važnih izložaba skulpture i kritičko sagledavanje javne recepcije o skulpturi koja je prisutna u okviru hrvatskih teritorijalnih granica, ali i u drugim sredinama. Predložene vremenske granice nestabilne su i zasigurno će se pomjerati tijekom istraživanja i mogućih redefinicija osnovnih karakteristika moderne skulpture. U pripremi projektnog prijedloga uvažila se i činjenica kako je veliki dio kiparske produkcije u Hrvatskoj nastajao eksteritorijalno te je plijenio pažnju europske i svjetske pozornosti. Stoga se istraživanjem propituje u kolikoj mjeri i na koje načine su hrvatski kipari diseminirali nove pristupe angažmana u kiparstvu, koji su to specifični protagonisti te kako se i može li se kroz njihovo djelovanje postaviti okvir diskursa o deprovincijalizaciji hrvatskog kulturnog prostora. Očekivani rezultati ovako impostiranog istraživačkog projekta jest objavljivanje znanstvene monografije Moderna skulptura u Hrvatskoj: protagonisti, radovi, konteksti kao i pripadnog joj Pojmovnika moderne skulpture. U suorganizaciji s Međunarodnim kulturnim centrom u Krakowu organiziran je 2017. godine i jednodnevni seminar o Ivanu Meštroviću, te su organizirane dvije međunarodne znanstvene konferencije (Moderna skulptura i kultura: historiografski pristupi i kritičke analize, 2017. i Skulptura na razmeđima društveno-političkog pragmatizma, ekonomskih mogućnosti i estetske kontemplacije, 2018.). U Splitu je krajem 2018. i početkom 2019. godine organizirana i realizirana radionica Misliti skulpturu namijenjena kritičkom promišljanju skulpture u javnom prostoru. Članovi projektnog tima ostvarili su brojna sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima i konferencijama, odnosno realizirali su terenska istraživanja po brojnim europskim gradovima.

Članovi projektnog tima: Darija Alujević, Viša stručna suradnica, Arhiv likovnih umjetnosti HAZU, Zagreb; dr. sc. Sanja Horvatinčić, poslijedoktorandica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb; prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, redoviti profesor, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu; dr. sc. Ljiljana Kolešnik, znanstvena savjetnica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb; dr. sc. Ivana Mance, znanstvena suradnica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb; dr. sc. Dalibor Prančević, docent, Odsjek za povijest umjetnosti. Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu; Barbara Vujanović, viša kustosica, Muzeji Ivana Meštrovića – Atelijer Meštrović, Zagreb; mr. sc. Davorin Vujčić, muzejski savjetnik, Muzeji Hrvatskog Zagorja – Galerija Antuna Augustinčića, Klanjec; mr. sc. Daniel Zec, viši kustos, Muzej likovnih umjetnosti Osijek; Dora Derado, doktorandica, Filozofski fakultet u Splitu; Božo Kesić; asistent, Umjetnička akademija u Splitu.

 

Naziv: Jadranska priča -Interdisciplinarno istraživanje jadranskih narativa (IP-2014-09-9300, Hrvatska zaklada za znanost)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: dr. sc. Joško Božanić, prof. emeritus (josko.bozanic@gmail.com)

Razdoblje provedbe projekta: 2015. - 2019. 

Opis istraživanja: Projekt „Adriana“ predstavlja doprinos istraživanju fenomena maritimnosti hrvatske kulture na području narativa pripovjedne književnosti, kako fikcionalne tako i nefikcionalne, i njezina refleksa u narativima umjetničke književnosti u sinkronijskoj i dijakronijskoj perspektivi. Istražena je građa oralne nefikcionalne i fikcionalne književnosti, izvan klasičnog folklorističkog okvira percepcije fenomena literarature kao žanrovski i poetološki definiranog diskursa. Istraživanje je uključilo transetničke utjecaje i prožimanja zadana istom kulturalnom matricom adrianstva, kao dijaloške kulture čiji je temeljni princip humor. Na temelju zapisane i sistematizirane građe, provedena je sustavna analiza, valorizacija i interpretacija tekstova s različitih aspekata: literarnog, lingvističkog, etnološkog i kulturnoantropološkog, komparativnog i rodnog, a istraživanje je uključilo različite tipove interpretacije na područjima: stilistike, naratologije, književne teorije, dijalektologije, leksikologije / leksikografije, semiotike, retorike, etnografije i kulturne antropologije.  

Članovi projektnog tima: dr. sc. Joško Božanić, prof. emeritus; dr.sc. Danica Škara, prof. emerita, prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić, prof. dr.sc. Inoslav Bešker, izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, doc. dr. sc. Antonela Marić, dr.sc. Eni Buljubašić, izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin, izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić, dr.sc. Marina Blagaić Bergman, doc. dr.sc. Filip Galović, Paula Jurišić.

 

Naziv: Moderna geopolitika Jadranskog mora, 1493.-1918.  (2013-11-IP-8469, Hrvatska zaklada za znanost)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: Prof. dr. sc. Josip Vrandečić (jvrandecic@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2014. - 2018. 

Opis istraživanja: Navedeni projekt istražio je i produbio postojeća znanja o političkoj, diplomatskoj i vojnoj povijesti istočnojadranske obale. U sklopu projekta obavljena su istraživanja u arhivima u Beču, Rimu i Veneciji te je na osnovu njihova rezultata objavljeno sedam znanstvenih monografija. U njima su dotaknuti povijesni fenomeni poput otpora osmanlijskoj vlasti na Jadranu, vojna revolucija alla moderna, postridentska reforma Katoličke Crkve, suparništvo Habsburga i Venecije, pojava revolucionarne Francuske, habsburška Restauracija i jadranska politika u austrijskim strateškim promišljanjima.

Članovi projektnog tima: 

Prva radna skupina: doc. dr. sc. Nikša Varezić, doc. dr. sc. Marko Rimac, prof. dr. sc. Marko Trogrlić

Druga radna skupina: izv. prof. dr. sc. Edi Miloš, prof. dr. sc. Josip Vrandečić.

 

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI FINANCIRANI IZ DRUGIH IZVORA

 

AKTUALNI PROJEKTI

 

Naziv: Further development of Centre for Cross-Cultural and Korean studies, and Training plans for Experts in Korean and Cross-Cultural Studies at the University of Split (AKS-2021-INC-2230012, Akademija za korejske studije, Ministarstvo obrazovanja Republike Južne Koreje)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Boris Škvorc (bskvorc@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2021. - 2024. 

Opis istraživanjaNovo trogodišnje projektno razdoblje nastavlja se na već realizirane ciljeve prvog projekta (Establishment of the Institute of Korean Studies and Training Plans for the Experts of Koreanology at the University of Split in Croatia). U suradnji s Hankuk University of Foreign Studies nastavlja se realizacija semestralnih tečajeva korejskog jezika i kulture, a u sklopu Centra za interdisciplinarne i korejske studije, planirana je daljnja provedba interdisciplinarnih istraživanja na području kulturalnih studija, publikacija novih brojeva časopisa Cross Cultural Studies Review, te organizacija međunarodne znanstvene konferencije. 

Članovi projektnog tima: prof. dr. sc. Boris Škvorc, izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, dr. sc. Brian Willems, dr. sc. Srećko Jurišić, dr. sc. Simon Ryle, dr. sc. Slobodan Jokić, prof. dr. Kim Sang Hun, prof. dr. sc. Marko Dragić, prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević, Ivona Zebić Mitrović.

 

PRETHODNO ODOBRENI PROJEKTI

 

Naziv: Establishment of the Institute of Korean Studies and Training Plans for the Experts of Koreanology at the University of Split in Croatia (AKS-2018-INC-2230010, Akademija za korejske studije, Ministarsvo obrazovanja Republike Južne Koreje)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Boris Škvorc (bskvorc@ffst.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2018. - 2021. 

Opis istraživanjaOsim nastave korejskog jezika i kulture, uz sudjelovanje predavača i lektora sa sveučilišta HUFS (Hankuk University of Foreign Studies), u sklopu istraživačkog projekta osnovan je Centar za interdisciplinarne i korejske studije, koji će publicirati novi, stručni časopis iz područja kulturalnih studija te provoditi komparatistička istraživanja na području kulturalnih transfera, kulturalne i književne komparatistike, multimedijskih i komparativnih filmskih i vizualnih studija. Predviđeno je i stručno usavršavanje na području kulturalne koreanistike.

Članovi projektnog tima: prof. dr. sc. Boris Škvorc, izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov, izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, dr. sc. Brian Willems, dr. sc. Srećko Jurišić, dr. sc. Eni Buljubašić, dr. sc. Simon Ryle, dr. sc. Slobodan Jokić, prof. dr. Kim Sang Hun, prof. dr. sc. Marko Dragić, prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević, Ivona Zebić Mitrović.

 

Naziv: INTEGRA DALMATICA - mogućnosti razvoja eko-ruralnog turizma kroz integrativni pristup očuvanju i razvoju zajednice (Zakada Adris)

Nositelj: Filozofski fakultet

Voditelj:

Razdoblje provedbe projekta: 2018. - 2019.

Opis istraživanja: Istražiti postojanje elemenata i potencijala unutar ostvarenih poduzetničkih inicijativa ruralnog turizma u odnosu na uvažavanje kvalitete okolišnih resursa u zajednici i ekološki odgovoran razvoj.

Članovi projektnog tima: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović, izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica.

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE AKCIJE

 

PRETHODNO ODOBRENI PROJEKTI

 

Naziv projekta: Metode u istraživanju istraživanja (MiRoR); European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No. 676207)

Voditelj: izv.  prof. dr. sc. Darko Hren

Razdoblje provedbe projekta: 1.3.2016. - 1.3.2020.

Partnerske institucije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja: MiRoR je inovativan i ambiciozan zajednički doktorski program usavršavanja posvećen Metodama u istraživanju istraživanja u području kliničkih istraživanja (http://miror-ejd.eu/).

 

Naziv projekta: Povezivanje Jadrana s Mediteranom: Tragom antičkih keramičkih radionica i mreža u posljednjim stoljećima prije Krista – CAMTAWN (NEWFELPRO /Marie Curie FP7-LJUDI)

Voditelj: dr. sc. Maja Miše

Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2014. - 14.12.2017.

Partnerske institucije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja: Istraživački projekt na temu radionica keramike u srednjoj Dalmaciji u razdoblju antike.

 

Naziv projekta: Usporedba hrvatskih i slovenskih konzervatora Ljube Karamana i Franceta Stelea u kontekstu Bečke škole povijesti umjetnosti – CCScVienna (NEWFELPRO /Marie Curie FP7-PEOPLE)

Voditelj: izv. mag. Ivana Nina Unković

Razdoblje provedbe projekta: 1.06.2014.-31.05.2016.

Partnerske institucije:

Opis istraživanja: Istraživački projekt na temu usporedbe hrvatskih i slovenskih konzervatora Ljube Karamana i France Stelea u kontekstu Bečke škole povijesti umjetnosti.

Voditeljica projekta: mag. Ivana Nina Unković

 

Naziv projekta: Uloga medija i novih tehnologija u obrazovanju učitelja u digitalnoj eri - odabrani izazovi u kontekstu inovativne budućnosti (MaNTinEdu)

Voditeljica projekta: dr. sc. Monika Frania (University of Silesia in Katowice, Poland), NEWFELPRO /Marie Curie FP7-LJUDI

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2015 - 14.10.2016.

Project mentor: izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

Partnerske institucije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja: NEWFELPRO je stipendijski projekt Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOŠ). Projekt je sufinanciran kroz EU Marie Curie FP7 - PEOPLE . 2011. godine. COFUND program.


STRUČNI PROJEKTI

 

AKTUALNI PROJEKTI

 

Naziv: Erasmus+ 60 (KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education)

Nositelj: Sveučilište u Splitu

Voditelj: The University of Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)

Razdoblje provedbe projekta: 01.1. 2022. do 01.01.2025.

Partnerske organizacije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis projekta: Projekt je usmjeren na učenje, usavršavanje i dobrobit osoba starijih od 60 godina s ciljem njihove veće uključenosti u sustav visokog obrazovanja. Jedan od ciljeva projekta je istraživanje, a potom i razvijanje programa i aktivnosti usavršavanja koji pridonose izgradnji inkluzivnih sustava visokog obrazovanja s prilagođenim ponudama za građane starije od 60 godina, uključujući aktivnosti kritičkog mišljenja, percepcije europskog identiteta i raznolikosti, međugeneracijskog učenja i promicanja zdravog i aktivnog starenja.

Članovi projektnog tima: prof. dr. sc. Gloria Vickov, izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović, doc. dr. sc. Suzana Tomaš.

 

Naziv: E - Sveučilišta (pilotiranje modela sustava digitalne zrelosti visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Nositelj:  Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET (AZVO i SRCE)

Voditelj na instituciji: doc. dr. sc. Suzana Tomaš 

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2024. – 31.12.2025.

Partnerske institucije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja: Poboljšanje digitalne nastavne infrastrukture, uvođenje digitalnih nastavnih alata i osnaživanje digitalnih kompetencija nastavnika za poučavanje u digitalnom okruženju. Digitalnoj preobrazbi javnih ustanova VO, pristupit će se sustavno. Projekt doprinosi fleksibilnosti i inovativnosti obrazovanja, objedinjuje podizanje organizacijskih, upravljačkih, infrastrukturnih i obrazovnih kategorija razvijenosti, omogućuje konvergenciju javnih nacionalnih i EU politika VO, ujedno kontinuirano prateći aktualne smjerove razvoja digitalnih tehnologija.

Članovi projektnog tima: doc. dr. sc. Suzana Tomaš, izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović.

 

Naziv: E – Sveučilišta

Nositelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET (AZVO i SRCE)

Voditelj na instituciji: doc. dr. sc. Suzana Tomaš 

Razdoblje provedbe projekta: 2022. – 2025.

Partnerske institucije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja: Razvoj i eksperimentalna provedba modularnog obrazovnog programa za razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i upravljačkog osoblja na VU: • izrada kurikuluma (veljača 2023.), • izrada metodologije za evaluaciju izrađenih, obrazovnih sadržaja i eksperimentalne provedbe (srpanj 2023.), • nabava usluge izrade obrazovnih sadržaja, eksperimentalnu provedbu modula i revidiranje sadržaja temeljem rezultata evaluacije (ugovor - siječanj 2024.).

Edukacija korisnika na VU tijekom trajanja projekta: • za korištenje opreme kojom će se ustanove opremati i izrada digitalnih nastavnih materijala - nastavno osoblje i ICT osoblje (siječanj 2024.), • kibernetička sigurnost - ICT osoblje, nastavno i upravljačko osoblje (proljeće 2023.), • stručne edukacije za ICT osoblje na VU (jesen 2023.)

Članovi projektnog tima: doc. dr. sc. Suzana Tomaš, izv. prof. dr. sc. Antonela Marić, Slaven Kušljić, Željko Marušić, Nataša Torlak, dr. sc. Snježana Dimzov.

 

PRETHODNO OODBRENI PROJEKTI

 

Naziv: SHOUT - Social Sciences and Humanities in intersectoral Outreach for better education and sustainable innovation / Društvene i humanističke znanosti u intersektorskom iskoraku za  bolje obrazovanje i održive inovacije (612364- EPP-1-2019-1-LT-EPPKA2-KA, Erasmus +)

Nositelj: Vilnius University

Voditelj:  Jūrate Charenkova (Sveučilište u Vilniusu,  jurate.charenkova@fsf.vu.lt )

Razdoblje provedbe projekta: 2019. - 2022.

Partnerske organizacije: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Oxfam Italia, Global Impact Grid (GIG), Teološka Univerza Sveučilišta u Ljubljani, Centre For Social Inovation (CSI), MB Homo Eminens, I-Maginary, LUM University, Chouette Films, INOVA+, The Croatian Institute For Corporate Social Responsibility (IDOP), KMOP – Social Action And Innovation Centre

Koordinator aktivnosti za FFST: izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko (bcurko@ffst.hr)

Opis projekta: Primarni je zadatak projekta ojačati inovacijski kapacitet i transformacijsku ulogu sveučilišta, malih i srednjih poduzeća i nevladinih organizacija na području rješavanja složenih problema koji su predstavljeni u UN-ovim ciljevima održivog razvoja i na području razvoja inovativnih održivih rješenja kroz model međusektorske suradnje uz bolju razmjenu znanja između različitih dionika, diplomanata društvenih i humanističkih znanosti i bolju zapošljivost istraživača. Glavni ciljevi projekta su: razviti obrazovne programe za nastavnike društvenih i humanističkih znanosti, pomoćno-istraživačko osoblje i stručnjake u ovom području kako bi poboljšali svoja znanja, vještine i kompetencije u komunikaciji i odgovoru na izazove UN-ovih ciljeva održivog razvoja, poduzetništva i istraživačkog pristupa i načina razmišljanja; razviti istraživački pristup temeljen na procesu učenja u kojem će studenti, profesori i stručnjaci raditi zajednički na pronalaženju rješenja kako bi uspješno adresirali izazove UN-ovih ciljeva održivog razvoja; stvoriti samoodrživ HUB za istraživanje i inovacije u području društvenih i humanističkih znanosti u kojem će visokoškolske ustanove, mala i srednja poduzeća te nevladine organizacije moći razmjenjivati znanje, olakšati daljnju suradnju i ojačati zajednička održiva rješenja na europskoj razini; poboljšati vidljivost društvenih i humanističkih istraživanja i ojačati njihov utjecaj na šire društveno-ekonomsko okruženje, posebno u području održivih transformacija  i inovacija; ojačati suradnju između različitih sektora, poboljšati kanale umrežavanja i premostiti jaz između istraživanja i prakse.

 

Naziv: BEAGLE - Bioetičko obrazovanje i smjernice za životni okoliš (2018-1-HR01-KA201-047484, Erasmus +)

Nositelj: Udruga „Mala filozofija“

Voditelj: Marija Kragić. mag. biol. et oecol 

Razdoblje provedbe projekta: 2018. - 2020 

Partnerske organizacije:  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Teološka fakulteta, Sveučilište u Ljubljani, (Slovenia), STePS (Bologna, Italy), Internet Now! (Athens, Greece)

Koordinator aktivnosti za FFST:  izv. prof. dr. sc. Bruno Ćurko (bcurko@ffst.hr)

Opis istraživanja: Recentni rapidni razvoj tehnologija zahtijeva novi pristup poučavanju – obrazovni sustavi i profesori se muče držati korak s novim tehničkim mogućnostima, zbog čega je namjera projekta pružiti edukatorima metodološki okvir i smjernice koje će im pomoći pri uvođenju inovativnih praksi u suvremenom okruženju. S druge strane, poput učitelja, i učenici pokušavaju držati korak sa suvremenim okruženjem, okruženjem koje potiskuje odnos s okolišom, točnije prirodom. Partneri BEAGLE-a nalaze motivaciju u uvjerenju kako su bioetičke vrijednosti i kritičko mišljenje krucijalni elementi, više nego ikada, razvoja demokratskog, pluralističkog, ekološki osviještenog otvorenog društva zbog čega je potrebno premjestiti fokus obrazovanja upravo na te elemente. Projekt BEAGLE, stoga, kao primarnog korisnika ovog projekta vidi učenika (od 6 do 18 godina) jednako poput učitelja. Svrha je projekta razvoj konkretnih smjernica bioetičke edukacije koje će pomoći učiteljima pri implementaciji vještina višeg reda, osobito kritičkog mišljenja. Uz to, razvojem obrazovnih materijala i priručnika BEAGLE će dalje unaprijediti razvoj nastavnog osoblja, a dostupni materijali će se baviti i praktičnim primjenama edukacijskih strategija – poput organiziranja i vođenja bioetičkih radionica, razvijanja sokratovskog dijaloga u učionicama i slično. S obzirom na to da je projekt posvećen jednako učenicima kao i učiteljima, fokus će biti i na vođenju bioetičkih radionica s ciljem razvoja bioetičkih vrijednosti i kritičkog mišljenja kod učenika. Dalje, BEAGLE će razviti transnacionalni školski kurikulum za bioetičku edukaciju unutar kojeg će revidirati dosadašnju zastupljenost bioetičkih vrijednosti i kritičkog mišljenja u školama. U konačnici, razvoj BEAGLE online arhive i mreže za bioetičku edukaciju povezat će sve profesore i učitelje preko otvorene platforme koja će optimizirati razmjenu iskustava i potaknuti bržu implementaciju inovativnih metoda

Članovi projektnog timaMarija Kragić. mag. biol. et oecol (Associationa Petit Philosophy); doc.dr.sc. Bruno Ćurko (Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu); dr.sc. Giannis Stamatellos (Internet Now! (Athens, Greece); doc.sr.sc. Mateja Centa, Teološka fakulteta, Sveučilište u Ljubljani; doc.sr.sc. Vojko Strahovnik, Teološka fakulteta, Sveučilište u Ljubljani; Josip Guć, mag. Educ. Phil et hist. (Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu); Pier Giacom Sola (Steps, Bologna, Italija).

 

Naziv: COMMIX - Jačanje pismenosti kod adolescenata kroz kreativno korištenje stripova (2016-1-BG01-KA201-023657, Erasmus +)

Nositelj: Sveučilište u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (batarelo@ffs.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2016. - 2018. 

Partnerske organizacije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja: ERASMUS + KA2 projekt COMMIX bio je usmjeren na poticanje korištenja interaktivnih stripova u obrazovnom okruženju te proučavanje mogućnosti za značajno poboljšanje vještina u području pismenosti, znanosti i drugih predmeta, posebno za učenike u dobi od 11-16 godina te kod učenika u riziku. Ključni ciljevi projekta COMMIX su osiguranje inovativnih pedagoških metoda za korištenje stripova i digitalno pričanje priča te jačanje sudionika obrazovnog procesa za korištenje inovativnih metoda temeljenih na IKTu, a s ciljem poboljšanja stavova prema čitanju kod mladih.

Članovi projektnog timaprof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, izv. prof. dr. sc. Tonći Kokić, izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić,  izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ,  doc. dr. sc. Ivanka Buzov, doc. sc. Ines Blažević, dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, dr. sc. Snježana Dimzov

 

Naziv: TaSDi-PBS - Rješavanje problema školske discipline s podrškom za pozitivno ponašanje (2016-1-HR01-KA201-022147, Erasmus +)

Nositelj: Sveučilište u Splitu

Voditelj: prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (batarelo@ffs.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2016. - 2018. 

Partnerske institucije: Filozofski fakultet u Splitu

Opis istraživanja: Posljednjih godina u školama je uočen značajan porast broja učenika s različitim akademskim i emocionalnim potrebama. Učenici s lošijim akademskim uspjehom često imaju određene socio-emocionalne probleme te probleme u ponašanju. Prevencija školskog neuspjeha i promicanje okvira temeljenog na socijalnoj inkluziji u središtu su ovog ERASMUS + KA2 projekta TaSDi-PBS. Projekt usmjeren je na ispitivanje primjenjivosti pristupa podrške poželjnim oblicima ponašanja (SWPBS) u pet europskih zemalja (Hrvatska, Cipar, Grčka, Španjolska, Nizozemska).

Članovi projektnog timaprof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, izv. prof. dr. sc. Tonći Kokić, izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić, izv. prof. dr. sc. Sonja Kovačević,   doc. sc. Ines Blažević, doc. dr. sc. Esmeralda Sunko, Sani Kunac.

 

Naziv: Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacije stručnjaka za obrazovanje odraslih - unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HR.3.1.15-0014, Europski socijalni fond)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš, viša znanstvena suradnica

Razdoblje provedbe projekta: 2014. - 2016. 

Partneri: Sveučilište u Zadru, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Hrvatsko andragoško društvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opis istraživanja: Projektni je cilj jačanje kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih kroz razvoj njihova standarda zanimanja i standarda kvalifikacije te osmišljavanje visokoškolskog kurikuluma za njihovu izobrazbu. Istraživanjima se utvrđuje potrebe tržišta rada za kvalifikacijama stručnjaka u obrazovanju odraslih, a potom se određuje kompetencijski profil tih stručnjaka (perspektiva nastavnika) i analiziraju se kurikulumi za njihovo osposobljavanje uz objavljivanje publikacije o metodologiji i dobrim praksama izrade kurikuluma. Uz istraživanja, umrežavanje s inozemnim stručnjacima te uključivanje brojnih dionika kroz interaktivne radionice i mrežna savjetovanja, projekt doprinosi optimalnom oblikovanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacije te visokoškolskog kurikuluma.

Članovi projektnog tima: prof. dr. sc. Maja Ljubetić; izv. prof. dr. sc. Renata Relja, znanstvena savjetnica; izv. prof. dr. sc.  Ina Reić Ercegovac; doc. dr. sc. Morana Koludrović, Toni Popović, asistent.

 

Naziv: Boys Reading (2014-1-HR01-KA200-007171, Erasmus +)

Nositelj: Filozofski fakultet u Splitu

Voditelj: Prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić (batarelo@ffs.hr)

Razdoblje provedbe projekta: 2014. - 2016. 

Partnerske organizacije: CARDET centar za obuku i razvoj (Cipar), ENTER - The European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results (Austrija), The Castelo Branco Polytechnic Institute (Portugal), University of Lodz (Poljska), Innovade LI LTD ( Cipar), Sveučilište Piteşti (Rumunjska), Doukas School (Grčka)

Opis istraživanja: ERASMUS + KA2 projekt Boys reading imao je za cilj uključivanja čitanja u svakodnevni život dječaka u ranoj adolescenciji. Uspješno prepoznavanje potreba dječaka zahtijeva dijalog i udruženi trud svih partnera u procesu obrazovanja, uključujući vladu, nastavnike, roditelje i članove lokalne zajednice. Projekt Boys Reading usmjeren je na sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa, a posebno na nastavnike osiguravajući smjernice za provedbu nastave koja je usklađena s interesima, potrebama i stilom učenja dječaka, te zahtijeva podjednako uključivanje dječaka i djevojčica u aktivnosti čitanja i pisanja.

Članovi projektnog timaprof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić, izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, izv. prof. dr. sc. Andreja Bubić, doc. dr. sc. Tonća Jukić, doc. dr. sc. Ivanka Buzov, dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, dr. sc. Snježana Dimzov.

 

Naziv: P.A.Z.I. Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj, (Europski socijalni fond)

Nositelj: Sunce- udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Split

Voditelj: doc. dr. sc. Ivanka Buzov

Razdoblje provedbe projekta: 19.03.2018. - 19.03.2020.

Partnerske institucije: Nositelj projekta je Udruga  Sunce, a partneri 4 splitska fakulteta, Kemijsko-tehnološki fakultet, Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Filozofski fakultet te Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko tehnološkog fakulteta.

Opis istraživanja: Opći cilj projekta PAZI! je jačati svijest o važnosti usvajanja i primjene znanja i vještina, građanskog angažmana i međusektorske suradnje za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Putem projekta i provedbom programa društveno korisnog učenja potaknuti će se aktivan angažman studenata, nastavnika, ojačati međusektorska suradnja te promovirati i poticati društveno korisno učenje za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Članovi projektnog timaDoc. dr. sc. Ivanka Buzov; dr. sc. Mila Bulić, asistentica.