MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPIS STUDENATA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA PSYCHOLOGY U AK. GOD. 2023/2024

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

1. Uvjeti za podnošenje prijave:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i položenim završnim ispitom – državnom maturom, osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine te osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrazovnom sustavu u kojem ne postoji državna matura (ukupno trajanje prethodnog obrazovanja mora biti najmanje 12 godina).

2. Kvota: 34 upisnih mjesta uz plaćanje školarine

3. Prijava:

Registracija i prijava za upis se vrše elektronički, slanjem dokumentacije na adresu elektroničke pošte: admissions.psychology@ffst.hr (Subject: Psy Admissions – Ime Prezime)

Obvezni dokumenti koje je u elektroničkom formatu (pdf ili jpg) potrebno priložiti uz prijavu:

 • Životopis (Europass format, https://www.europass.hr/europass-dokumenti/zivotopis)
 • Fotografija (standardna fotografija za putovnicu, minimalna razlučivost 150 dpi);
 • Preslika dokaza o državljanstvu (domovnica za hrvatske državljane te putovnica za strane državljane);
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku o razlozima prijave na preddiplomski studij Psychology u Splitu (500-800 riječi);
 • Preslika dokaza o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda) i završna svjedodžba srednjeg obrazovanja.

Za pristupnike koji ispite državne mature polažu u tekućoj godini kao dokaz o položenim ispitima dostavlja se potpisana izjava pristupnika o postignutom uspjehu na položenim ispitima državne mature te snimka ekrana (screenshot) iz kojeg je vidljivo ime i postignuti rezultat pristupnika.

Pristupnici koji su završili srednju školu u inozemstvu moraju uz preslike svjedodžbi, dostaviti i odgovarajući dokaz izdan od Agencije za  znanost i visoko obrazovanje (Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije).

Pristupnici koji su završili srednju školu u obrazovnom sustavu u kojem ne postoji državna matura ili su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, nisu obvezni priložiti dokaze o položenoj maturi, ali u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već se za upis natječu samo ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja.

            Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.                   Iznimno, dokumente izdane na engleskom jeziku te srpskoj ili bosanskoj latinici nije potrebno prevoditi.

Više informacija o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije na: https://www.studij.hr/priznavanje (za opće, gimnazijske i umjetničke programe) te redoslijedom zaprimanja https://www.studij.hr/calendar 

te http://pikaso.asoo.hr/children/recognition_procedure.html (za strukovne programe).

           •    Pristupnici koji nisu izvorni govornici engleskog jezika niti su završili srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje u                                   obrazovnom sustavu engleskog govornog područja dužni su priložiti dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika                           (TOEFL, IELTS, CAE). Cambridge i Oxford uvjerenja koja su izdale škole stranih jezika izvan Republike Hrvatske se također                              priznaju. Pristupnici koji, u trenutku prijave nemaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika, mogu pristupiti                            testiranju na Filozofskom fakultetu u Splitu u jednom od 2 sljedeća termina: 10. srpnja 2023. god. i  28. kolovoza 2023. god.

•    Dokaz o uplati naknade  postupka po prijavi, uplaćenih na račun:

      Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

      Primatelj: Filozofski fakultet, Poljička cesta 35, 21000 Split, Hrvatska

      IBAN: HR5124070001100571320

      BIC (SWIFT): OTPVHR2X

  • 90 EUR za pristupnike koji imaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika.
   Podaci za uplatnicu:

Svrha plaćanja: "Psychology Selection"

Poziv na broj odobrenja: HR00  31004-1

  • 180 EUR za pristupnike koji će testiranje jezičnih kompetencija iz engleskog jezika obaviti na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Podaci za uplatnicu:

Svrha plaćanja: "Psychology Selection+English"

Poziv na broj odobrenja): HR00  31005-1

(NB: Iznos naknade za postupak po prijavi je nepovratan, a trošak transakcije snosi pristupnik)

Dodatni dokumenti:

Uz obvezne dokumente pristupnik može dostaviti i dodatne dokumente (koji mogu donijeti prednost prilikom razredbenog postupka: pisma preporuke (najviše dva), dodatna akademska, sportska ili humanitarna postignuća (domaća i međunarodna natjecanja iz bilo kojeg predmeta srednje škole, status vrhunskog sportaša, sudjelovanje u programima volontiranja).

Rokovi zaprimanja prijava: od 1. svibnja do 28. srpnja 2023. godine u ljetnom roku te od 21. kolovoza do 4. rujna 2023. u jesenskom roku (u slučaju nepopunjavanja upisne kvote na ljetnom roku)

Nepotpune prijave se neće uvažavati.

4. Razredbeni postupak

Pristupnici koji su dostavili valjanu i potpunu dokumentaciju ulaze u razredbeni postupak koji započinje upućivanjem obavijesti s pozivom na razgovor koji će se obaviti u virtualnom okruženju koristeći dostupne informacijske tehnologije (dalje: online intervju). Poziv na online intervju će se uputiti pristupniku na adresu e-pošte dostavljenu u prijavi za upis, najkasnije do 01. rujna 2023. g. za prijave u ljetnom roku, odnosno do 8. rujna 2023.g. za prijave u jesenskom roku.

Na dan online intervjua, najmanje 90 minuta prije početka, e-poštom će dobiti kratki tekst na engleskom jeziku u kojemu se opisuje istraživanje ili spoznaja iz područja psihologije. Tijekom online intervjua koji će se obaviti na engleskom jeziku, članovi povjerenstva će s pristupnikom razgovarati o različitim temama uključujući i spomenuti tekst. Intervju će se vrednovati prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o sveučilišnom preddiplomskom studiju Psychology.

Rezultati razredbenog postupka objavit će se najkasnije do 18.9.2023. godine.

5. Godišnja školarina

Preddiplomski sveučilišni studij Psychology studij traje tri godine, a godišnja školarina iznosi 6 000 EUR.

6. Upisi:

Upisi: od 19. do 29. rujna 2023. godine.

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju prema redoslijedu na ranglisti, do ispunjenja upisne kvote, temeljem bodova ostvarenih na razredbenom postupku (online intervju) i uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju.

Pristupnici trebaju uplatiti punu cijenu godišnje školarine najkasnije tjedan dana od dana objave popisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na studij (najkasnije do 25. rujna 2023.g.). Pristupnici koji ne izvrše uplatu u navedenom roku gube pravo upisa na studij. Uplatom školarine pristupnik se smatra upisanim na studij. Uplaćena školarina je nepovratna, osim u slučaju da se studij ne pokrene zbog nedovoljnog broja upisanih. Trošak transakcije snosi isključivo pristupnik.

Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za upis:

Svi pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, prilikom upisa dostavljaju sljedeće dokumente, isključivo u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • dokaz o državljanstvu (putovnica za strane državljane, domovnica za hrvatske državljane, priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-Građani.)
 • dokument iz kojeg je razvidan OIB pristupnika (strani državljani moraju priložiti i uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Split)
 • dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 • završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
 • potvrdu o završnom ispitu vanjskog vrednovanja (ako ga je pristupnik položio)
 • dokaz o jednokratnoj uplati godišnje školarine
 • fotografiju u boji (formata 3,5cm x 4,5cm)
 • presliku važeće osobne iskaznice
 • rodni list (moguće ishoditi putem sustava e-Građani)

Filozofski fakultet u Splitu zadržava pravo da, u slučaju da se ne upiše dovoljan broj pristupnika koji plaćaju puni iznos školarine, ne pokrene studij.

Za daljnje upite i informacije: info.psychology@ffst.hr


OFFICIAL RECEPTION FOR THE 1ST YEAR - PSYCHOLOGY

The official reception for the 1st year of the study program Psychology will take place on Monday, October 3, 2022 at 10 o'clock, in the classroom P3 (first floor)


INFORMATION ON PAYMENT OF TUITION FEES AND SCHEDULE OF ENROLLMENT - September 21, 2022

INFORMATION ON PAYMENT OF TUITION FEES AND SCHEDULE OF ENROLLMENT - September 21, 2022

X-card

Before coming in person to enroll in the study program, candidates should fill out the form for creating a student card (X-card), save the file as name.surname.docx, and send it electronically to the address: xica@ffst.hr (see instructions for filling it out here).

The enrollment list Psychology-September 18, 2022