MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

UPIS NA STUDIJ PSYCHOLOGY BEZ OBVEZA PLAĆANJA ŠKOLARINE (2 MJESTA)

1. Uvjeti za podnošenje prijave:
Pravo na prijavu za upisna mjesta bez obveze plaćanja troškova školarine imaju hrvatski državljani slabijeg socioekonomskog statusa kojima prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 65 % proračunske osnovice za 2021. godinu, pod uvjetom da su:
- srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj;
- položili obvezne ispite državne mature s najmanje 4.3 prosječnom ocjenom.

2. Kvota: 2  upisna mjesta

3. Prijava:
Registracija i prijava za upis se vrše elektroničkim putem, slanjem dokumentacije na adresu elektroničke pošte: admissions.psychology@ffst.hr (Subject: Psy Scholarship – Ime Prezime)
Obvezni dokumenti koje je u elektroničkom formatu (pdf ili jpg) potrebno priložiti uz prijavu:

•    Potvrdu porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2020. godini (da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 65 % proračunske osnovice za 2021. godinu –utvrđenu člankom 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN, broj 135/20).  U izračun prihoda po članu obitelji ulaze ukupni dohodak i neoporezivi primici navedeni u Prilogu 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (NN, broj 83/2018)

•    Ovjerenu izjavu (kod javnog bilježnika) o članovima obitelji u zajedničkom kućanstvu. Za svakog člana obitelji obvezno je navesti OIB. Članove obitelji čine: bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive na istom prebivalištu, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno. Članom obitelji smatra se i dijete koje ne živi na istom prebivalištu s obitelji, a nalazi se na školovanju, do završetka redovitog školovanja, a najkasnije do navršene 26. godine života.

•    Životopis (Europass format, www.ffst.unist.hr/europass-cv/)

•    Fotografiju (standardna fotografija za putovnicu, minimalna razlučivost 150 dpi);

•    Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica);

•    Motivacijsko pismo na engleskom jeziku o razlozima prijave na preddiplomski sveučilišni studij Psychology  (500-800 riječi);

•    Presliku dokaza o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe četiri razreda) i završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja.
Za pristupnike koji ispite državne mature polažu u tekućoj godini kao dokaz o položenim ispitima dostavlja se potpisana izjava pristupnika o postignutom uspjehu na položenim ispitima državne mature te snimka ekrana (screenshot) iz kojeg je vidljivo ime i postignuti rezultat pristupnika.

•    Pristupnici koji nisu izvorni govornici engleskog jezika dužni su priložiti dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika  (TOEFL, IELTS, CAE). Cambridge i Oxford uvjerenja koja su izdale škole stranih jezika izvan Republike Hrvatske se također priznaju. Pristupnici koji nemaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika u trenutku prijave za upis, mogu pristupiti testiranju na Filozofskom fakultetu u Splitu dana 18. lipnja 2021. za prvi ciklus i 23. kolovoza 2021. za drugi ciklus prijava.

•    Dokaz o uplati naknade za postupak po prijavi na račun:
OTP banka d.d.
Domovinskog rata 61
21000 Split, Hrvatska
IBAN: HR5124070001100571320
BIC (SWIFT): OTPVHR2X

o    45 EUR (protuvrijednost u HRK) za pristupnike koji imaju dokaz o jezičnim kompetencijama iz engleskog jezika.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja: "Psychology Selection"
Poziv na broj odobrenja: 226/218

o    90 EUR (protuvrijednost u HRK) za pristupnike koji će testiranje jezičnih kompetencija iz engleskog jezika obaviti na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Podaci za uplatnicu:
Svrha plaćanja:  "Psychology Selection+English"
Poziv na broj odobrenja): 2261/218
(NB: Iznos naknade postupak po prijavi je nepovratan, a trošak transakcije snosi pristupnik. Za uplate iz Republike Hrvatske koristiti srednji tečaj HNB-a na dan uplate.)

Dodatni dokumenti:
Uz obvezne dokumente pristupnik može dostaviti i dodatne dokumente (koji mogu donijeti prednost prilikom selekcijskog postupka):
Pisma preporuke (najviše dva), dodatna akademska, sportska ili humanitarna postignuća (domaća i međunarodna natjecanja iz bilo kojeg predmeta srednje škole, status vrhunskog sportaša, sudjelovanje u programima volontiranja).
Rokovi zaprimanja prijava za upisna mjesta bez plaćanja školarine:
od 1. lipnja do 21. srpnja 2021. godine u prvom ciklusu te od 23. srpnja do 25. kolovoza u drugom ciklusu.
Nepotpune ili zakašnjele prijave se neće uvažavati.

4. Selekcijski postupak
Na temelju dostavljene dokumentacije prilikom prijave obavit će se predselekcijski postupak.
U svrhu utvrđivanja prednosti, među pristupnicima koji ispunjavaju uvjete iz točke 1. i točke 3. ovog Natječaja, vrednovat će se uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, rezultati položenih obveznih ispita državne mature uzevši u obzir i razinu ispita. U slučaju izjednačenosti pristupnika vrednovat će se i broj i rezultati položenih izbornih ispita na državnoj maturi.
Rezultati predselekcijskog postupka u prvom ciklusu objavit će se 23. srpnja 2021. godine, a u drugom ciklusu 27. kolovoza 2021.
Pristupnici koji zadovolje predselekcijski postupak, ulaze u selekcijski postupak koji započinje upućivanjem obavijesti s pozivom na razgovor koji će se obaviti u virtualnom okruženju koristeći dostupne informacijske tehnologije (dalje: online intervju). Poziv na online intervju će se uputiti pristupniku na adresu e-pošte dostavljenu u prijavi za upis 23. srpnja 2021. godine za prijave u prvom ciklusu, odnosno 27. kolovoza 2021. za prijave u drugom ciklusu.
Online intervju će se održati između 27. i 28. srpnja 2021. godine za prijave u prvom ciklusu te između 4. i 5. rujna za prijave u drugom ciklusu.
Na dan online intervjua, najmanje sat i pol prije početka, e-poštom će dobiti kratki tekst na engleskom jeziku u kojemu se opisuje istraživanje ili spoznaja iz područja psihologije. Tijekom online intervjua, članovi povjerenstva će s pristupnikom razgovarati o različitim temama uključujući i spomenuti tekst. Intervju će se obaviti na engleskom jeziku.
Rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa bez obveze plaćanja studija objavit će se 29. srpnja 2021. godineu prvom ciklusu, odnosno 7. rujna 2021. u drugom ciklusu.

5. Upisi: 29. rujna 2021. godine.
Obvezni dokumenti koje je potrebno priložiti za upis:
Svi pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, prilikom upisa dostavljaju sljedeće dokumente, isključivo u izvorniku:
•    Potvrdu porezne uprave o ostvarenim prihodima u 2020. godini
•    Ovjerenu izjavu (kod javnog bilježnika) o članovima obitelji u zajedničkom kućanstvu
•    Dokaz o državljanstvu (priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-Građani)
•    Dokument iz kojeg je razvidan OIB pristupnika, ako nije naveden u domovnici
•    Dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe četiri razreda)
•    Završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja.

Pravo upisa na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine pristupnici ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na konačnoj ranglisti, do ispunjenja upisne kvote.
Pristupnici koji ostvare pravo na upis bez obveze plaćanja školarine trebaju prihvatiti uvjete studiranja slanjem poruke na adresu elektroničke pošte: scholarship.psychology@ffst.hr najkasnije 24 sata od trenutka objave popisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na studij. Ako pristupnici u navedenom roku ne prihvate uvjete studiranja gube pravo upisa te će se obavijest o ostvarivanju prava na upis  na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine poslati prvome sljedećem pristupniku na rang listi. Pristupnici koji u utvrđenom roku za upis ne dostave propisanu dokumentaciju u izvorniku gube pravo upisa na upisna mjesta bez obveze plaćanja školarine.


Filozofski fakultet u Splitu zadržava pravo da, u slučaju da se ne upiše dovoljan broj pristupnika koji plaćaju puni iznos školarine, ne pokrene studij.