MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

STUDENTSKA MOBILNOST

 

PROVEDITE DIO STUDIJA U INOZEMSTVU! 

 

Međunarodna mobilnost studenata moguća je na razini preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog (doktorskog ili specijalističkog) studija. Mobilnost može biti fizička, virtualna i kombinirana (blended mobility). Kombinirana mobilnost podrazumijeva kratkoročnu mobilnost studenata kombiniranu s virtualnom komponentom.

Većina mobilnosti studenata financira se iz programa Erasmus+ CEEPUS.  Studentima su dostupne i stipendije temeljem međudržavnih bilateralnih programa razmjene.

Međunarodna mobilnost studenata regulirana je  Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, a sve informacije o raspisanim natječajima za stipendiranje međunarodne mobilnosti studenata koje zaprimi Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću Filozofskog fakulteta objavljuju se pod novostima na ovoj stranici. Također, na web stranicama Sveučilišta u Splitu:

Aktivni natječaji Sveučilišta u Splitu

Popis bilateralnih sporazuma za mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ 

 

 

UČITE OBAVLJAJUĆI STRUČNU PRAKSU U INOZEMSTVU!

 

U sklopu programa Erasmus+ studenti imaju mogućnost dobiti i stipendiju za stručnu praksu u državama članicama EU. Ponude stručne prakse mogu se naći na mrežnim stranicama velikih tvrki koje rado primaju studente na tzv. internship, te na mrežnim stranicama specijaliziranih posredničkh organizacija poput npr. www.trainingexperience.org ili www.erasmusintern.org i dr.  Studenti mogu i samoinicijativno kontaktirati tvrtke i ustanove kod kojih bi željeli steći radno iskustvo kroz stručnu praksu. 

 

MEĐUNARODNE NASTAVNE BAZE FILOZOFSKOG FAKULTETA 

 

Filozofski fakultet potpisao je dana 9. prosinca 2020.  sporazum o međunarodnoj suradnji s Institutom „San Leone Magno“ u Rimu, a 17. veljače 2023. potpisan je i sporazum o  suradnji s  međunarodnom nastavnom bazom u Giuglianu (Napulj). 

Ovim se sporazumima predviđa suradnja na međunarodnim projektima od obostranog interesa. Jedan od glavnih ciljeva ove suradnje je studentima Filozofskog fakulteta, budućim nastavnicima, omogućiti stjecanje boljeg uvida u europsku dimenziju učenja i poučavanja kroz sudjelovanje u nastavi stranih jezika i pružanje potpore učenicima u međunarodnim nastavnim bazama u svladavanju gradiva i razvoju komunikacijskih kompetencija na stranom jeziku te rad na projektima poput pripremnih tečajeva za Cambridge ispite, govorništva i organizacije Debatnog kluba.

Studenti mogu koristiti stipendiju Erasmus+ u svrhu stručne prakse. 

Prezentaciju Instituta San Leone Magno pogledajte ovdje. Poziv studentima Filozofskog fakulteta i poruku dobrodošlice ravnateljice Instituta pogledajte ovdje

Prezentaciju međunarodne nastavne baze u Giulianu pogledajte na poveznicama: 

Presentation marist school - Giugliano.pptx 

Youtube video 

 

 

PRIZNAVANJE REZULTATA STUDIJA/ STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, 

Članak 17.

(1), " Ako je student ispunio sve obveze iz Ugovora o učenju / Ugovora o stručnoj praksi matična ustanova dužna mu je priznati ostvarena postignuća na studiju sukladno ugovoru, bez provođenja posebnog dodatnog postupka priznavanja.

(2) Kad stručna praksa nije sastavni dio studijskog programa matične ustanove, matična ustanova će podatke o obavljenoj stručnoj praksi unijeti u dopunsku ispravu o studiju. 

Članak 18.

(1) Usporedbu i procjenu sukladnosti studijskih programa, priznavanje ECTS bodova, predmeta, postignutih ocjena te stručne prakse obavlja ECTS povjerenik matične sastavnice Sveučilišta u suradnji s nadležnim tijelom sastavnice odnosno studijskoga programa.

(2) Uspješna mobilnost u svrhu učenja zahtijeva priznavanje i prijenos bodova. Priznavanje bodova proces je u kojemu jedno visoko učilište potvrđuje da ishodi učenja stečeni i vrednovani na drugome visokom učilištu zadovoljavaju uvjete jednoga od programa koje ono nudi. S obzirom na raznolikost programa i visokih učilišta nije vjerojatno da će bodovi i ishodi učenja povezani s pojedinom sastavnicom u dvama različitim programima biti isti. Zato se preporučuje otvoren i fleksibilan pristup priznavanju bodova stečenih u drugim kontekstima (uključujući učenje u okviru mobilnosti) na temelju usklađenosti ishoda učenja, a ne istovjetnosti sadržaja programa. U praksi priznavanje znači da će broj bodova koji visoko učilište dodjeljuje za određene ishode učenja biti nadomješten brojem bodova koji nose kompatibilni ishodi učenja stečeni u drugom kontekstu.

(3) Zlatno pravilo priznavanja mobilnosti koje omogućava provođenje razdoblja studija u inozemstvu u okviru međuinstitucijskih sporazuma glasi: Svi bodovi stečeni tijekom razdoblja studiranja u inozemstvu ili tijekom virtualne mobilnosti – kako je dogovoreno ugovorom o učenju i potvrđeno prijepisom ocjena – trebali bi se bez odgađanja prenositi i priznavati u procesu stjecanja kvalifikacije bez ikakvoga dodatnog rada ili vrednovanja studenta.

(4) Usporedba i procjena iz stavka 1. ovoga članka obavlja se poštujući načelo maksimalne fleksibilnosti te uzimajući u obzir sljedeća pravila: 

1. Priznavanje ECTS bodova, predmeta i ocjena

1.1. Priznavanje se vrši sukladno Lisabonskoj konvenciji o priznavanju i važećem Vodiču za korisnike ECTS-a (ECTS User's Guide). Matična ustanova se prilikom priznavanja predmeta treba voditi načelom fleksibilnosti.

1.2. Za položene predmete na ustanovi domaćinu priznaju se ECTS bodovi kako su navedeni u prijepisu ocjena ustanove domaćina. U slučaju da na ustanovi domaćinu ne postoji sustav ECTS bodovanja, stečeni bodovi pretvaraju se u odgovarajuće ECTS bodove. 

1.3. Predmeti na ustanovi domaćinu kod kojih postoji dostatno preklapanje u ishodima učenja s obveznim predmetima na matičnoj ustanovi, priznaju se studentu ukoliko je iz njih položio ispit. Priznaju se predmet, broj stečenih ECTS bodova i ocjena. Eventualni manjak ECTS bodova student nadoknađuje upisom izbornog kolegija. U slučaju da student nije položio ispit na ustanovi domaćinu, a izvršio je sve ostale nastavne obveze (što potvrđuje ustanova domaćin), matična ustanova može studentu po povratku dozvoliti polaganje ispita bez ponovnog izvršavanja ostalih nastavnih obveza.

1.4. Za predmete na ustanovi domaćinu kod kojih ne postoji preklapanje u ishodima učenja s predmetima na matičnoj ustanovi s tekućeg i prispjelog studija studenta, stečeni ECTS bodovi i ocjena priznaju se za izborni predmet. Priznati izborni predmeti ne trebaju odgovarati ponudi izbornih predmeta na matičnoj ustanovi. Ako se predmet položen na ustanovi domaćinu preklapa u ishodima učenja s izbornim predmetom studenta u nastavku studija na matičnoj ustanovi, student isti u nastavku studija ne smije upisati. 

1.5. Pri priznavanju ECTS bodova nije odlučno u kojem obliku provjere su stečeni. ECTS bodovi ostvareni polaganjem ispita iz pojedinih predmeta mogu zamijeniti ECTS bodove koji bi se po nastavnom programu matične ustanove ostvarivali kroz druge oblike provjere (seminare, vježbe) i obrnuto.

1.6. Studentu se priznaju ocjene postignute na ustanovi domaćinu. Ako sustavi ocjenjivanja na ustanovi domaćinu i matičnoj ustanovi nisu istovjetni, ocjene se, u mjeri u kojoj je to moguće, pretvaraju u ocjene matične ustanove.

1.7. Sve ocjene ostvarene na ustanovi domaćinu koje je moguće pretvoriti u nacionalni sustav ocjena ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj ustanovi. Ocjene koje nije moguće pretvoriti u nacionalni sustav ocjena (npr. prolaz - pad) upisuju se u izvornom obliku i ne ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj ustanovi

2. Upis priznatih predmeta, ECTS bodova, ocjena i stručne prakse:

2.1. U studentsku ispravu, ISVU i dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta, postignute ocjene i ECTS bodovi te stručna praksa.

2.2. Naziv ustanove domaćina upisuje se u ISVU na izvornom jeziku, ne prevodi se na hrvatski jezik.

2.3. Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće, na engleskom jeziku, s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.

2.4. Ostvarena ocjena se upisuje u izvornom obliku, a ukoliko sustavi ocjenjivanja na ustanovi domaćinu i matičnoj ustanovi nisu istovjetni ocjena se upisuje i u pretvorenom obliku.

2.5. Kad na ustanovi domaćinu ne postoji sustav ECTS bodovanja, upisuju se drugi odgovarajući bodovi u obliku kako su navedeni u prijepisu ocjena ustanove domaćina te njihov ekvivalent u ECTS bodovima.

2.6. Obavljena stručna praksa upisuje se u obliku kako je poslodavac naveo u potvrdi o stručnoj praksi. 

2.7. U ISVU i dopunsku ispravu se upisuje napomena gdje i kada su predmeti položeni odnosno stručna praksa obavljena kao i način pretvaranja drugog sustava bodovanja u ECTS bodove odnosno način pretvaranja ocjena ukoliko sustavi ocjenjivanja nisu istovjetni.

2.8. Matična sastavnica Sveučilišta odnosno voditelj sveučilišnoga studija dužni su u primjerenom roku, ne kasnije od 10 dana prije početka semestra u kojem student nastavlja program na matičnoj ustanovi, upisati podatke iz ove točke u studentsku ispravu i ISVU. Ako to nije moguće učiniti u navedenom roku, matična ustanova dužna je studentu omogućiti redoviti nastavak studija i bez upisa navedenih podataka. 

Vodič za korisnike ECTS-a  

 

KONTAKTI:

Fakultetska ECTS povjerenica : doc.dr.sc. Ana Torlak (atorlak@ffst.hr)

Zamjenik: doc. dr. sc.  Ljudevit Hanžek (ljuhan@ffst.hr) 

Popis odsječkih ECTS povjerenika: 

ODSJEK odsječki ECTS povjerenik/ca e-mail
Hrvatski jezik i književnost doc.dr.sc. Eni Buljubašić enib@ffst.hr  
Engleski jezik i književnost doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina dsegedin@ffst.hr 
Talijanski jezik i književnost doc. dr. sc. Andrea Rogošić arogosic@ffst.hr 
Njemački jezik i književnost izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić merstic@ffst.hr
Povijest Zvonimir Forker zforker@ffst.hr 
Povijest umjetnosti izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević dalibor@ffst.hr 
Filozofija Danica Radoš drados@ffst.hr
Sociologija dr.sc. Toni Popović tpopovic1@ffst.hr
Pedagogija dr. sc. Sani Ćavar scavar@ffst.hr   
Rani i predškolski odgoj dr.sc. Danijela Petrušić     dpetrusic@ffst.hr  
Učiteljski studij pred. dr. sc. Marijo Krnić mkrnic@ffst.hr
Psihologija dr.sc.  Bruno Barać bbarac@ffst.hr

 

UPUTE STUDENTIMA

 

Studenti koji se prijavljuju za mobilnost, dužni su slijediti upute i procedure sadržane u samom natječaju, a za sva tumačenja teksta natječaja studenti se mogu obratiti ustanovi koja je raspisala natječaj. 

Studenti koji su odabrani za mobilnost dužni su slijediti upute partnerskog  sveučilišta na koje odlaze (Host Institution) kao i upute matičnog Sveučilišta u Splitu (Host Institution).

Dokumenti i upute Sveučilišta u Splitu

OLA tehnički potpisuje Erasmus koordinatorica Filozofskog fakulteta temeljem  internih obrazaca Filozofskog fakulteta za svaku studijsku grupu

Guidelines on how to use the Online Learning Agreement for Studies

How to create an Online Learning Agreement (video)

How to make changes to your LA (video)

 

Po povratku s mobilnosti studenti ispunjavaju Dokument o priznavanju rezultata studija u inozemstvu. 

Napomena: 

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti i na

Ured dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

voditeljica Odjeljka : Tamara Ljubičić

tel: 021 329 290

e-mail: ljubicic@ffst.hr


Obavijesti

23.05.2024
Sveučilište u Splitu raspisalo je natječaje za kratkoročnu mobilnost studenata. 
10.04.2024
Na temelju odredbi Erasmus+ Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2024./2025.,kojeg je raspisalo Sveučilište u Splitu, 28. veljače 2024., Povjerenstvo za rangiranje kandidata za Erasmus+ natječaje mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Filozofskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi  O D L U K U   o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za ak. god. 2024./2025.   Odluka Rang lista
05.04.2024
Prenosimo informaciju o intenzivnom programu učenja talijanskog jezika u Rimu.
05.04.2024
Poslušajte radio emisiju o međunarodnoj mobilnosti studenata na Filozofskom fakultetu. Novinarka Radio Splita Ivona Jakić razgovarala je s gostujućim studentima Julijom Stanek iz Katowica i Kacperom Czapskim iz Gdanjska, koji trenutno borave na Filozofskom fakultetu,  kao i sa studentom Marijanom Jurić Kačunićem koji je boravio na Goetheovom Sveučilištu u Frankfurtu i  Paškom Delićem koji tek razmišlja o mogućnosti odlaska na  Erasmus...  O svom iskustvu rada s gostujućim i odlaznim Erasmus studentima govore i profesor Aleksandar Jakir s Odsjeka za povijest i Erasmus koordinatorica Filozofskog fakulteta Tamara Ljubičić Emisiju Radio Splita prenio je i Prvi program Hrvatskog radija i dostupna je u slušaonici emisije Dnevni ritam .  
22.03.2024
Sveučilište u Splitu najavljuje  još jedan Erasmus+ online info dan:  u srijedu, 27.3. u 10 h Poveznica  za pristup info danu.
22.03.2024
Radionica za studente na temu ZAŠTO i KAKO se prijaviti na natječaj Erasmus+ održana je 21.03.2024.       
19.03.2024
Period: 3rd -7th June 2024 This workshop will be particularly useful for any students enrolled in graduate and Ph.D. programs in history, but also for archivists, museum curators, art historians, anthropologists and established scholars who are currently working on global Catholicism. Deadline for application: 25th March 2024
19.03.2024
AFFORDABLE AND HIGH-QUALITY SUMMER STUDIES IN AUGUST 2024 - Apply to Turku Åbo Summer School Turku Åbo Summer School offers 17 topical, wide-ranging and fully accredited courses from the key areas of five higher education institutions in the Turku region. The course fees vary only between 50-75€!
19.03.2024
Centre international de formation européenne (CIFE) nudi 4 zanimljive međunarodne ljetne škole 1.-7.- srpnja u Tirani 14.-20 srpnja u Tbilisiju  25.-31. srpnja u Bukureštu  13.-19. rujna u Pragu Više informacija o uvjetima i načinu prijave pročitajte ovdje .    
15.03.2024
Povodom aktualno otvorenog Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2024./2025 .  pozivamo sve zainteresirane studente da se prijave na radionicu koju će održati Erasmus koordinatorica Filozofskog fakulteta u četvrtak 21.03.2024. u 15:00, učionica P25.   Obrazac:  Prijava na radionicu  Također, preporučujemo studentima da se uključe na ONLINE INFO DAN 20.03.2024. u organizaciji Sveučilišta . 
29.02.2024
Sveučilište u Splitu objavilo je  Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2024./2025 .  Rok za prijavu: 29. ožujka 2024.  
13.02.2024
Odjeljak za međunarodnu suradnju zaprimio je ponudu stručne prakse za studente koji žele raditi kao učitelji engleskog jezika u Španjolskoj. Uz  stipendiju Erasmus+, poslodavac plaća dodatnu naknadu.
13.02.2024
Hungary has extended deadlines until April 30 for ST, STE and T applicants. Also we are welcoming applications from Ukrainian students and teachers and Hungarian teachers as well before the same deadline. News can be found  HERE . NEW DEADLINE FOR CEEPUS SHORT-TERM STUDENT/TEACHER MOBILITY APPLICATIONS TO HUNGARY: 30 APRIL 2024 CEEPUS scholarship months for students and teachers are still available in Hungary in the summer semester of the academic year 2023/2024. CEEPUS scholarship months for students and teachers are still available in Hungary in the summer semester of the academic year 2023/2024. Both short-term (in ST and STE categories) network and Freemover applications from the  CEEPUS countries  are welcome until  30 April, 2024 . More information: CEEPUS student mobility to Hungary CEEPUS teacher mobility to Hungary
09.02.2024
This course is an opportunity for students to learn about SDGs, collaborative work and innovation. This course is mainly focused on practical experience. The core of the course is a creative marathon, using the design thinking methodology. It will take place in the fablab of Brest’s university. Attendees will participate and collaborate on an innovative  project with positive social and ecological impact that aims to make our campuses more sustainable.
09.02.2024
Sveučilište u Gdanjsku poziva sve zainteresirane studente da se prijave na BIP (kombinirani intenzivni program koji uključuje kratkoročnu mobilnost i virtualnu nastavu).
05.02.2024
The University of Siegen is excited to announce the third pilot semester of its program for Virtual Mobility. Select classes in the summer term 2024 (from April to mid-July in Germany) have been specifically designated to allow for virtual participants from our partner universities. Please follow  this link  to see the program as well as further information on how to sign up for the classes.
13.12.2023
Želite li steći 5 ECTS bodova iz područja primjene Umjetne inteligencije u humanističkim znanostima? Prijavite se na  BIP Artificial Intelligence applied to Human Sciences , putem obrasca  ! Rok za prijavu: 17. prosinca 2023. 
02.11.2023
na mrežnim stranicama AMPEU objavljen je  natječaj za  freemover  mobilnosti  (mobilnosti izvan CEEPUS mreža) u ljetnom semestru tekuće akademske godine. Natječaj se odnosi na odlazne i dolazne mobilnosti . Osnovne značajke  freemover  prijava i mobilnosti: 1)       Freemover  mobilnosti su po periodu trajanja i iznosu stipendija iste kao i mrežne mobilnosti, no imaju manju šansu da budu odobrene u odnosu na mrežne mobilnosti. Moguće je podnijeti više prijava na istom natječaju, no ne preporučamo više od 1 po državi, odnosno više od 3 ukupno. 2)       Freemover  prijave omogućavaju mobilnost na svim prihvatljivim visokim učilištima u CEEPUS državama, ne samo na partnerskim ustanovama iz CEEPUS mreže u kojoj sudjelujete. 3)      Prijave nominira Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj  (Agencija) a njihovu kvalitetu provjerava te odobrava CEEPUS ured u zemlji-primateljici. CEEPUS koordinatori ne sudjeluju u odobravanju prijava u sustavu, no mogu se angažirati u smislu potpisivanja prihvatnog pisma za dolazne kandidate ili pisama preporuke odlaznim studentima (obavezna dokumentacija za  freemover  prijave, pojašnjenje u nastavku). 4)      Kriteriji za odobrenje  freemover   prijava razlikuju se od zemlje od zemlje, a osim o kvaliteti prijave mogu ovisiti i o broju mjeseci kojima pojedina zemlja raspolaže, kao i o kvotama za dolazne stipendiste kojima pojedina strana visoka učilišta raspolažu. Dobro sročena i gramatički ispravna motivacija u prijavi  (zašto prijava baš na to visoko učilište, koji su programi dostupni na stranom visokom učilištu a nisu na matičnom) je ključna. 5)      Studenti uz prijavu trebaju priložiti dodatnu dokumentaciju – 2 pisma preporuke matičnog visokog učilišta te 1 prihvatno pismo stranog učilišta (obrasci za  Letter of Reccommendation  i  Letter of Acceptance  dostupni su na  www.ceepus.info ), a za nastavno osoblje prihvatno pismo za  freemover  profesore  -  Freemover Teacher Letter of Acceptance , također dostupno na  www.ceepus.info , prije logina u MyCEEPUS, na dnu sučelja pod  Downloads . Za sva eventualna pitanja zainteresirani se mogu obratiti direktno na Nacionalni ured za CEEPUS / NCO-HR pri  Agenciji za mobilnost i programe Europske unije: kontakt osoba Tanja Veljak (e-mail:  Ceepus@ampeu.hr; tel +385 (0)1 555 78 55)
30.10.2023
Sveučilište u Splitu zaprimilo je od Sveučilišta Bauhaus u Weimaru   ponudu kratkoročnih mobilnosti (tzv. BIP) za studente: 
25.09.2023
Na temelju odredbi Erasmus+ Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. , Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost, donijelo je 25. rujna 2023.  ODLUKU o rangiranju kandidata za mobilnost studenata u svrhu studija   u okviru Erasmus+ programa na Sveučilištu u Splitu za ljetni semestar ak. god. 2023./2024. Konačnu odluku o odabiru kandidata sa svih sastavnica objavit će Sveučilište u Splitu na svojoj mrežnoj stranici najkasnije do 25. listopada 2023. RANG LISTA
26.06.2023
Sveučilište u Splitu raspisalo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2023./2024.  Rok za prijavu: 15. rujna 2023.    
26.06.2023
Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost u svrhu Erasmus studija u ljetnom semestru ak. god. 2023./2024 . online Erasmus info dani održat će se preko Zooma kako slijedi:  četvrtak, 29.6. u 11 h. Info danu je moguće pristupiti u navedenom terminu preko sljedeće poveznice  https://us02web.zoom.us/j/88932763987?pwd=Vm5xZVArTW5NNGpTelB6SW9FR2VaUT09   četvrtak 6.7. u 11 h. Info danu je moguće pristupiti u navedenom terminu preko sljedeće poveznice  https://us02web.zoom.us/j/88052207367?pwd=NDJQZ2Q4emUxM2Z0a3dtZVRGTjZzdz09
07.06.2023
Preddiplomski studij  Politics of Global Challenges  i diplomski studij  Eastern European and Russian Studies ,
11.05.2023
Za  studente bilo kojeg usmjerenja koji su zainteresirani za znanstveno istraživanje na japanskim sveučilištima, s ciljem završetka magisterija i/ili doktorata (MA & PhD)
02.05.2023
Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za za kratkoročne mobilnosti studenata u okviru Erasmus+ programa u natječajnoj godini 2022. Tekst Natječaja Upute za studente U okviru ovog Natječaja studenti se mogu prijaviti za mobilnost od trenutka objave ovog Natječaja do 30. 7. 2024., a mobilnost se može realizirati najranije 2 mjeseca od podnošenja prijave za mobilnost te nakon objave Odluke o odabiru kandidata. Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja . Vezani dokumenti Natječaja.
17.03.2023
Natjecaji  za stipendije francuske vlade (jezicne i znanstvene) su u tijeku te ih mozete naci na stranicama : h ttps://www.croatie.campusfrance.org/fr/bourses-du-gouvernement-francais-20232024-appel-a-candidatures https://www.croatie.campusfrance.org/fr/bourses-linguistiques-du-gouvernement-francais-2023-appel-a-candidatures Rok za prijavu : 15.04.2023. Trenutno je u tijeku i natjecaj za stipendije France Excellence Europa https://www.croatie.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-france-excellence-europa-2023 Rok za prijavu : 31.03.2023.z  
16.03.2023
 CIFE Summer University Programme 2023 SUMMER UNIVERSITY IN ATHENS (Greece)   “EURO MEDITERRANEAN COOPERATION” 3 to 9 July, 2023 Institutional framework in the region : EU and NATO EU/Mediterranean relations European defence and EU/NATO cooperation NATO’s Mediterranean Dialogue Euro-Mediterranean Energy Cooperation Geopolitics of Energy in the Eastern Mediterranean A specific focus on the Greek dimension, the problems of cooperation and frictions EU Energy cooperation in the Mediterranean area Energy transition development of renewable energies, climate change and political / security repercussions Multilateral Cooperation Schemes in the Mediterranean, an overview Migration crisis and Refugee right BLACK SEA SUMMER UNIVERSITY GEORGIA: Tbilisi 13 to 19 July, 2023 “ THE SHIFTING GEOPOLITICS OF THE BLACK SEA REGION” - Geopolitics, Economy issues - NATO and the Black Sea Region - The EU’s Neighbourhood Policy - Euro-Atlantic perspectives in the Region - Georgia’s NATO and EU integration process - Europeanization of Georgian Foreign Policy UNIVERSITE D’ETE DE ROUMANIE ( Langue de travail : Français) Bucarest 26 juillet au 1er aout 2023 « L’EUROPE EN CRISE : défis et opportunités » - Démocratie et guerre en Europe - La gestion des flux migratoires - La représentation politique des minorités nationales - Démocratie et crise de la citoyenneté - La gestion des crises -   L’évolution des institutions régionales et la protection des droits de l’homme - Innovations en Europe : - Visite du site de Magurele : Laser de haute puissance construit par le groupe  SUMMER UNIVERSITY IN PRAGUE  17 to 22 September, 2023 “Europe in Crisis : the position of Central Europe” (the subject is under discussion at present together with the Czech partner. The different topics will be proposed later) Some ideas have been proposed : - Historic, Economic and political aspects of Czech Republic - Central European Perspectives on the Future of Europe - Europe’s Energy and Geopolitical crisis: the Energy transformation of the EU in responsa to the war in Ukraine - The European security Strategy : NATO’s New security concept and Central Europe - The Visegrad Group   poster  agenda 
14.03.2023
Vezano uz aktualni Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2023./2024 . , pozivamo sve zaintereisane studente Filozofskog fakulteta na radionicu KAKO I ZAŠTO SE PRIJAVITI NA NATJEČAJ ZA MOBILNOST U SVRHU STUDIJA?  Radionica će se održati u petak, 17.03. u 10:00 sati u učionici P8. O samom natječaju i kriterijima odabira govorit će Erasmus koordinatorica Filozofskog fakulteta, Tamara Ljubičić, dok će o svom iskustvu Erasmusa govoriti gostujući student iz Poljske, Adam Lukasz Trelinski. 
08.03.2023
TAIWAN SCHOLARSHIP HUAYU ENRICHMENT SCHOLARSHIP The Education Division of the Taipei Economic and Cultural Office in Austria would like to give students and interested parties the opportunity to directly ask questions regarding the Taiwan- and Huayu Enrichment- scholarships. In addition, information will be provided about the TOCFL test, which is required for the application of some scholarships. When: Wednesday, March 22nd 2023, 14:00-15:00 Where: online Meeting via Google Meet (Meeting Link: meet.google.com/ruj-wsuq-oux) In order to address questions and specific interests, or to announce any changes, we ask for registration at: https://docs.google.com/forms/d/18Ci78nyTVmBz24N-ioDXb6cLBP1e_e-YGIqSQROZKWA/edit
08.03.2023
Dan otvorenih vrata Espace Campus France Croatie  održat će se u  utorak 14. ožujka 2023. od 12h do 18h, Francuski institut, Preradovićeva 5 u Zagrebu i online   u 13 h (Join Zoom Meeting  https://us02web.zoom.us/j/88099203097  , Meeting ID: 880 9920 3097) 
06.03.2023
Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2023./2024. pozivamo sve studente da se pridruže online Erasmus+ info danu, koji ćemo održati putem Zoom aplikacije. Info dan će se održati u četvrtak,  9. ožujka u 11:00 sati. Poveznica za pristup info danu je: https://us02web.zoom.us/j/87318481817.
02.03.2023
Sveučilište u Splitu objavilo je  Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2023./2024. Rok za prijavu: 29. ožujka 2023. Natječajna dokumentacija i upute  
28.02.2023
Natječaj « France Excellence Europa » omogućuje studentima iz 26 zemalja Europske unije dobivanje stipendije za diplomske (Master) programe u nekoj od francuskih institucija visokog obrazovanja. Stipendije se dodijeljuju za slijedeća područja sudija : kultura i baština, obrazovanje, pedagogija, visoko obrazovanje, francuski jezik i civilizacija, strani jezici i civilizacije i europski studiji, pravne i političke znanosti, zdravstvo, okoliš, digitalni mediji. Rok za slanje prijava je : 30. ožujka 2023. https://www.croatie.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-france-excellence-europa-2023 Prezentacija će se održati putem Zoom-a:  scheduled Zoom meeting. Topic: France Excellence Europa Time: Mar 3, 2023 12:00 PM Paris Join Zoom Meeting  https://us02web.zoom.us/j/89921892020   Meeting ID: 899 2189 2020  
27.02.2023
Filozofski fakultet potpisao je dana 17. veljače 2023. sporazum o  suradnji s novom međunarodnom nastavnom bazom u Giuglianu (Napulj) kojim se predviđa suradnja na međunarodnim projektima od obostranog interesa. Sporazumom je definirano da ovaj Cambridge certificirani Institut, koji obuhvaća osnovnu i međunarodnu srednju školu, postaje  međunarodna nastavna baza  Filozofskog fakulteta. Jedan od glavnih ciljeva ove suradnje je studentima Filozofskog fakulteta, omogućiti međunarodno iskustvo, stjecanje boljeg uvida u europsku dimenziju učenja i poučavanja kroz sudjelovanje u nastavi stranih jezika i drugim oblicima poučavanja, pružanje potpore učenicima Instituta u svladavanju gradiva i razvoju komunikacijskih kompetencija na stranom jeziku te rad na projektima poput pripremnih tečajeva za Cambridge ispite, rad u udrugama i sl. Ujedno, Institut je osnivač karitativnih i volonterskih organizacija i udruga, u radu kojih svi studenti mogu sudjelovati ukoliko poznaju talijanski ili engleski jezik.  Studenti završnih godina diplomskog studija imat će mogućnost dobivanja  stipendije Erasmus+ u svrhu stručne prakse  u trajanju od 6 do 12 mjeseci odnosno  World of Work Experience  Erasmus + stipendije za stručnu praksu  u međunarodnoj nastavnoj bazi.    P resentation marist school - Giugliano.pptx   Youtube video
13.02.2023
Sveučilište u Splitu raspisalo je natječaj za  mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (sredstva iz 2022.)  Natječaj je otvoren do isteka sredstava, a Erasmus+ stručna praksa se može realizirati do 30.7.2024. Prijave se zaprimaju od 22. siječnja 2023., a rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja. Sve mobilnosti u okviru ovog Natječaja mogu se ostvariti od 1.2. 2023. do 30.7.2024. Najkraće trajanje standardne (fizičke) studentske mobilnosti je 60 dana Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti svih godina i razina studija. Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti, kao i studenti koji će uskoro diplomirati, a praksu žele iskoristiti najdulje do 12 mjeseci nakon diplome (obvezna prijava prije obrane diplomskog / završnog rada). Natječaj i natječajna dokumentacija nalaze se na poveznici . 
10.02.2023
2023 Master internship at UBO • Skills to be acquired or developed:  Expertise on environmental management and coastal & maritime issues  Knowledge of public policy on conservation of marine biodiversity  Comparative knowledge of island territories  French conducted interviews PROFILE OF THE DESIRED STUDENT - Minimum level of study required: Master 2 - Field(s) of study: social sciences (especially geography, economics, sociology...) - Scientific skills:  Interviewing methods and skills  Good writing and summarising skills - Language skills required: Some documents will be in French, so French is necessary. However, interviews with French islanders will be held with the help of a local researcher, and the report can be written in English. THE INTERNSHIP ASSIGNMENT: Desired duration of the internship (in months): 5 months Desired starting date of the mission: mid-February to mid-March 2023 Indicative weekly schedule: 35h / week Remuneration: 600€/month, paid on national SEA-EU funds for a maximum of 5 months Internship agreement: an internship agreement will be signed. To SEA-EU students: If you’re interested please send your CV and letter of motivation to the scientist in charge at gis.hommer@univ-brest.fr before the 3/03/2023. Bibliography etc
07.02.2023
Polytechnic Institute of Bragança , Campus de Santa Apolónia iz Portugala poziva sve zainteresirane studente da se prijave na BIP mobilnost ( kratkoročne kombinirane moblilnosti):  Erasmus+ Blended Intensive Programmes: more and more flexible mobility Within the framework of the new Erasmus+ programme period (2021-2027) the Polytechnic Institute of Bragança (IPB, Portugal) and its European partners offer Blended Intensive Programmes (BIP). BIP are short and intensive training programmes, including online cooperation by combining physical mobility with a virtual part, and promoting and using innovative ways of learning and teaching, research-based and challenge-based learning. The virtual part will allow the participation in teaching/training of experts from all partners. The physical short-term mobility will allow the face-to-face cooperation of teachers and participants. IPB offers BIP to support an important enlargement and flexibility of Erasmus mobility. BIP enlarge the mobility dimension by receiving participants that stay at home institution (except during the short-term physical mobility at IPB) and allow the participation of IPB students (internationalisation at home). Students can maintain their study plan at home institution and include the BIP training as parallel activity. The short-term physical mobility will constitute the only period outside their home institution. Students will credit the BIP at their study plans. Physical mobility support: the individual support to students and teaching staff for the physical mobility should be provided by the sending organisation, that can use their own regular Erasmus funds for mobility. Short-term student mobility grants are now allowed for BIP within the new Erasmus+ programme. Your students can still apply for the BIP coordinated by IPB for this 2 nd  semester 2022/2023: Students may apply to only one BIP Blended Intensive Programmes available at the 2nd semester 2022/2023 - SEE INFORMATION FLYER Applications: Challenge-Based Innovation (6 ECTS credits) – Application deadline 15/02/2023 Emotional Education (6 ECTS credits) – Application deadline 19/03/2023 Local Public Policies (6 ECTS credits) – Application deadline 15/02/2023 Smart Grids (6 ECTS credits) – Application deadline 19/02/2023 Nature Conservation and Artificial Intelligence (6 ECTS credits) – Application deadline 28/02/2023 Circular Bioeconomy (6 ECTS credits) – Application deadline 08/04/2023 Cybersecurity (6 ECTS credits) – Application deadline 15/03/2023 ******************************************************************************************************************* Prijave putem obrsaca:  https://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/blended-intensive-programmes Više informacija o kratkoročnoj mobilnosti studenti mogu dobiti od Odjela za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu:   Filipa Jelaska, mag. soc. stručna suradnica za međusveučilišnu suradnju Kratkoročna mobilnost filipa.burilo@unist.hr   +385 21 545 077  
31.01.2023
Die Stipendien für Kurse in Bayern beinhalten Kursgebühr, Unterkunft und Verpflegung:  Bewerben können sich Studierende sowie Nachwuchsforscherinnen und-forscher aller akademischen Disziplinen mit Deutsch-Vorkenntnissen auf mindestens B1-Niveau aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, Slowenien und der Ukraine bei BAYHOST. Zum Bewerbungszeitpunkt müssen Studierende mindestens zwei komplette Semester an einer Hochschule verbracht haben und dies durch Noten belegen können. Die Staatsbürgerschaft eines der förderfähigen Länder muss vorliegen. Alle Unterlagen sind ausschließlich über das Online-Formular bis zum 21. März 2023 bei BAYHOST einzureichen. Nähere Informationen zu den Sprachkursen und dem Bewerbungsverfahren sind auf unserer  Website  und unter dem  BAYHOST-Profil auf facebook  zu erhalten.
16.01.2023
Sa Sveučilišta u Cadizu zaprimili smo atraktivnu ponudu stručne prakse za studente engleskog ili njemačkog jezika (razina C1/C2). Rok za prijavu: 15. veljače 2023.   
23.11.2022
Prenosimo ponudu stručne prakse u Italiji poslanu Sveučilištu u Splitu, koja bi mogla zanimati studente Engleskog jezika i književnosti :  "IIS BOCCARDI TIBERIO is an Erasmus+ accredited high school in Termoli (Italy), a small town on the Adriatic sea. Our students  study Foreign languages (English, Spanish and French), Economics, Law, and Nautical sciences. We have experience in hosting language assistants from France and USA and we would like to host students currently enrolled in higher education institutions as well as for recent graduates starting from the current school year (2022-23) for a minimum of 2 months. The trainee will work together with our teachers (especially foreign language teachers), so she/he must be fluent in English or French or Spanish. Of course we would be happy to host students willing to improve their Italian. Information about conditions and finance support is available on Erasmus+ Guide and at this link Contact person: Ms.Chiara Sbarbada: cbis01800l@istruzione.it, chiara.sbarbada@gmail.com
19.10.2022
U sklopu projekta SHOUT raspisan je natječaj za stručnu praksu u Portugalu u trajanju od 6 tjedana (mogućnost 2 tjedna online) u studenom i prosincu 2022. Naziv stručne prakse:  RESEARCH AND DESIGN A CONCEPT NOTE FOR THE DEVELOPMENT OF A PROJECT ON THE TOPIC “FILM EDUCATION” Poslodavac   INOVA+  
19.10.2022
Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru programa Erasmus+, objavljuje Dopunu Odluke o rang listi kandidata za mobilnost u svrhu studija u ak. god. 2022/23 - ljetni semestar.  Odluku o konačnom broju odabranih studenata kao i trajanju svake mobilnosti donijet će Sveučilište u Splitu.  Dopuna Odluke Dopunjena rang lista
14.10.2022
Idealno za apsolvente iz područja društvenih i humanističkih znanosti, koji žele steći kompetencije iz područja održivog razvoja: u sklopu projekta SHOUT otvoren je natječaj za stručnu praksu u Portugalu  u trajanju od 6 tjedana i to: -od 07.11. do 06.12. 2022. - od 14.11. do 22.12. 2022 - od 12-12. do 23.12. online, potom od 02.01. do 27.01. u Portugalu. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti voditelju projekta na FFST, profesoru Brunu Ćurku (bcurko@ffst.hr) i voditeljici Odjeljka za međunarodnu suradnju Tamari Ljubičić (ljubicic@ffst.hr).
05.10.2022
Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru programa Erasmus+, objavljuje Odluku o rang listi kandidata za mobilnost u svrhu studija u ak. god. 2022/23 - ljetni semestar.  Odluku o konačnom broju odabranih studenata kao i trajanju svake mobilnosti donijet će Sveučilište u Splitu. 
12.09.2022
Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost u svrhu Erasmus studija, pozivamo sve zainteresirane studente na Erasmus+ info dan  https://www.unist.hr/me%C4%91unarodna-suradnja/novosti/erasmus-info-dan-putem-zoom-aplikacije-13-9-2022  putem Zoom aplikacije. Erasmus info dan održat će se u sljedećem terminu: utorak, 13.9.2022. u 13 h. Info danu je moguće pristupiti u navedenom terminu preko sljedeće poveznice  https://us02web.zoom.us/j/89816814937?pwd=Z0FxNy9ZcDRRdmowY0ttcm4rV3p2QT09
26.08.2022
Njemački savezni parlament poziva svake godine mlade visokokvalificirane i politički angažirane ljude iz Hrvatske za sudjelovanje na  programu Međunarodne parlamentarne stipendije (IPS) . Okosnica programa je  tromjesečna praksa u uredu jednog zastupnika , tijekom koje stipendisti imaju prilike steći uvid u rad Bundestaga. Također, sastavni dio programa su  predavanja i seminari na berlinskim sveučilištima  i u  političkim zakladama  te  umrežavanje s više od 120 drugih stipendista iz 50 zemalja . Program počinje  1. ožujka 2023 . i završava  31. srpnja 2023 .  Rok za prijavu na natječaj je 31. kolovoza 2022 . Uvjeti prijave su: rođen/rođena nakon 1. ožujka 1993., završen studij, politička i društvena angažiranost, te vrlo dobro poznavanje njemačkog jezika (najmanje razina B 2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike). Više informacija o stipendiji možete pronaći na web-stranici Njemačkog veleposlanstva u Zagrebu:  https://zagreb.diplo.de/hr-de/themen/kultur/ips/2072970  
20.07.2022
Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru  akademske godine 2022./2023.    Rok za prijavu: 20. rujna 2022. Natječaj se nalazi na  poveznici: https://bit.ly/3og6cpb
31.05.2022
Sutra u 15:00, on-line, drugi po redu Pitch Day za studente koji žele steći vrijedno radno iskustvo u inozemstvu, uz stipendiju iz projekta SHOUT. Prijavite se! https://www.facebook.com/events/5547711281919509/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A737316053962236%7D%7D]%22%7D
24.05.2022
Erasmus+ Info dan stručne prakse koji se organizira povodom novog objavljenog natječaja. Info dan će se održati na Zoom platformi 25. svibnja s početkom u 12 sati. Poveznica za uključenje je u nastavku:   https://us02web.zoom.us/j/84864667166
10.05.2022
Kako poslodavcima dokazati da su kompetencije iz područja društvenih i humanističkih znanosti, poput  sposobnosti analitičkog i kritičkog mišljenja, pregovaranja, koordiniranja i upravljanja ljudima , zapravo ključne za uspješno rješavanje globalnih problema i postizanje  ciljeva održivog razvoja ? U sklopu projekta  SHOUT , steknite kompetencije iz Održivog razvoja Aktivnog sudjelovanja u kreiranju javnih politika Timskog rada i upravljanja konfliktnim situacijama Projektnog planiranja i managementa Komunikacijskih i prezentacijskih vještina a svoja znanja i vještine primijenite u praksi, na konkretnim radnim zadacima, u konkretnim radnim organizacijama ( nastavnim bazama UNIST ) u Hrvatskoj ili - uz stipendiju koja pokriva putne i životne troškove (cca 2000 eura za 6 tjedana) - kod inozemnih  projektnih partnera , a pod mentorstvom svojih nastavnika, i na taj način steknite  dragocjeno radno iskustvo , preporuke poslodavaca , ali i 5 ECTS bodova. Preostalo nam je još nekoliko stipendija za odlazak u inozemstvo i još nekoliko mjesta u nastavnim bazama Fakulteta. Prijavite se! Za sve informacije možete se obratiti Voditelju projekta: doc.dr.sc. Bruno Ćurko. bcurko@ffst.hr Voditeljici Odjeljka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću, Erasmus koordinatorici Fakulteta: Tamara Ljubičić, ljubicic@ffst.hr
03.05.2022
Last minute ponuda za sudjelovanje na ljetnoj školi u Ohridu: ENVIRONMENTAL PROTECTION 4.-10.7.2022.  Osiguran smještaj, obroci, izleti. Participacija 150 eura.  
31.03.2022
Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu stručne prakse .  Natječaj je otvoren do isteka sredstava, a Erasmus+ stručna praksa se može realizirati do 31.10.2023. Prijave se zaprimaju od 1. travnja 2022., a rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja.
29.03.2022
Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru programa Erasmus+, objavljuje Odluku o rang listi kandidata za mobilnost u svrhu studija u ak. god. 2022/23 .  Odluku o konačnom broju odabranih studenata kao i trajanju svake mobilnosti donijet će Sveučilište u Splitu na svojoj mrežnoj stranici  najkasnije do 2. svibnja 2022.   
17.02.2022
Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija,   Erasmus+ info dan održat će se  ponedjeljak, 21.2.2022. u 11 h.   putem Zoom aplikacije  https://www.unist.hr/novosti/me%C4%91unarodna-suradnja/erasmus-info-dan-putem-zoom-aplikacije-21-2-2022  .
15.02.2022
Sveučilište u Splitu objavilo je Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2022./2023.  Tekst Natječaja Upute za studente Rok za prijavu: 15. ožujka 2022. više
28.01.2022
Sveučilište u Braganci (Portugal) objavilo je svoju ponudu BIP programa za ljetni semestar 2021/22: Accessible Audiovisual Translation (5 ECTS credits)  Challenge Based Innovation (6 ECTS credits)  Circular Bioeconomy (6 ECTS credits)  Cybersecurity (6 ECTS credits)  Emotional Education (6 ECTS credits)  Integrated Multimedia Project (5 ECTS credits)  Nature Conservation and Artificial Intelligence (6 ECTS credits) Prijave do 15.02.2022. Važno:  Za pokrivanje putnih i životnih troškova za vrijeme mobilnosti, studenti mogu dobiti stipendiju Erasmus+ za kratkoročne mobilnosti  temeljem stalno otvorenog Natječaja Sveučilišta u Splitu.     
18.01.2022
Sveučilište u Splitu objavlilo je  Natječaj za  za kratkoročne mobilnosti u okviru Erasmus+ programa za razdoblje od 1. rujna 2021. do 31. listopada 2023. u natječajnoj godini 2021. Svi zainteresirani mogu se dodatno informirati na INFO DANU O KRATKOROČNIM MOBILNOSTIMA koji će se održati u srijedu  26.01. u 11:00 sati  putem ZOOM-a. Poveznica za pristupanje Info danu je  https://us02web.zoom.us/j/86198295188 Za sve dodatne informacije kao i za tumačenje teskta Natječaja, studenti se mogu obratiti Sveučilištu u Splitu (  Tel.:  +385 21 545 077,  E-mail:   filipa.burilo@unist.hr )      
05.10.2021
Na temelju Natječaja za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u akademskoj godini 2021./2022. (ljetni semestar) - Natječajna godina 2021., Povjerenstvo Filozofskog fakulteta za rangiranje prijava kandidata za mobilnost donijelo je    ODLUKU o rang listi kandidata za mobilnost u svrhu studija. 
27.08.2021
povodom objavljenog Natječaja za mobilnost u svrhu Erasmus studija,   online Erasmus+ info dan  održat će se putem Zoom aplikacije u srijedu   1.9.2021. u 11 h.  preko sljedeće poveznice  https://us02web.zoom.us/j/82489789076 .  
14.07.2021
Povodom objavljenog Natječaja za mobilnost u svrhu Erasmus studija, Erasmus info dan za studente  https://www.unist.hr/novosti/artmid/2423/articleid/14026/preview/true  održat će se putem Zoom aplikacije u četvrtak, 15.7.2021. u 12 h. Info danu je moguće pristupiti u navedenom terminu preko sljedeće poveznice  https://us02web.zoom.us/j/84312515114 .
18.05.2018
Odluka o odabiru kandidata za drugi krug Natječaja za Erasmus+ studij u ak. god. 2018./19. objavljena je na web stranicama Sveučilišta u Splitu. Čestitamo svim odabranim studentima te ih molimo da se pridržavaju uputa Sveučilišta u Splitu kao i prihvatnog sveučilišta u inozemstvu, a da prije dolaska referadi svakako dostave Popis studijskih obveza u mobilnosti (tzv. odsječki ugovor o učenju, interni dokument FFST) potpisan od strane odsječkog ECTS povjerenika.  
04.05.2018
Sveučilište u Macerati raspisalo je natječaj za prihvat studenata na Erasmus+ stručnu praksu. Više informacija o opisu poslova ovdje . N.B. zainteresirani studenti trebaju se prijaviti na stalno otvoreni natječaj za stipendiju Erasmus+ stručna praksa kojeg raspisuje Sveučilište u Splitu!
29.03.2018
Sveučilište u Splitu objavilo je  drugi Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019. Rok za prijavu: 13. travnja 2018.
07.02.2018
Za sve koji su propustili doći na radionice za prijavu na natječaje Erasmus+, još jedan info dan: ovaj put u Info zoni,12.2.2018. u 19 sati  Jerina 1. Uz predstavljanje mogućnosti Erasmus+ za studente Sveučilišta u Splitu i savjete kako se uspješno prijaviti na otvorene natječaje, na info danu će predstavnici Grada Splita prezentirati novost: sufinanciranje putnih troškova studentima Sveučilišta u Splitu koji odlaze na Erasmus+ studijski boravak u 2018./2019 a imaju prebivalište u Splitu .
05.02.2018
Radionice za studente Filozofskog fakulteta koji  se žele prijaviti na  Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u akademskoj godini 2018./2019.  (rok za prijavu: 28.02.2018.) održati će se u utorak,  6. veljače 2018. u 12:00 u Teslinoj 12  (Velika dvorana), te u  14:30 u Radovanovoj 13  (D4).
13.11.2017
ESN Split u suradnji s IRO UNIST organizira predavanje o Erasmus+ stručnoj praksi, kako i zašto se prijaviti. Više na poveznici:  https://www.facebook.com/events/125843678110291/  
17.10.2017
Odluka o rangiranju prijava studenata na natječaj od 4. rujna 2017 dostupna je ovdje . Odluka o odabiru kandidata za mobilnost u ljetnom semestru 2017/18 dostupna je ovdje.