MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatska povijest ranog novog vijeka

Šifra: 67665
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marko Rimac
doc. dr. sc. Nikša Varezić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij ima za svrhu rastumačiti pojam hrvatskoga ranoga novovjekovlja te definirati periodizaciju, kao i najvažnije događaje hrvatske ranonovovjekovne povijesti. Na tomu temelju pristupit će se prikazu političko-upravne podjele hrvatskih zemalja tijekom 16., 17. i 18. stoljeća, kao i organizacija i funkcioniranje vojnokrajiških društava, napose Vojne krajine. Dužna pozornost bit će posvećena organizaciji hrvatskoga prostora tijekom ranoga novog vijeka. Prikazat će se i institucije crkvene vlasti i njihova transformacija na hrvatskom prostoru. Nadalje, analizirat će se ranonovovjekovne društvene istrukture na hrvatskom prostoru pod habsburškom, osmanskom i mletačkom jurisdikcijom. Svoje mjesto u okviru sadržaja ovog kolegija zauzet će i specifičan razvoj Dubrovačke republike. Konačno, osobita pozornost bit će posvećena razradbi temeljnih oznaka apsolutizma u hrvatskim zemljama, terezijanske i jozefinske reforme u 18. stoljeću. Slika razvoja hrvatskoga rannovovjekovlja bit će zaokružena prikazom osnovnih razvoja na polju kulture na hrvatskom prostoru.
Ishodi učenja:
  1. Razlikovati pojmove i terminologiju za analizu ranonovovjekovne povijesti.
  2. Protumačiti najvažnije političke i društvene činjenice, događaje i procese hrvatske ranonovovjekovne povijesti.
  3. Razdvojiti specifične probleme hrvatske povijesti u društvenom, političkom, kulturnom i regionalnom aspektu.
  4. Primijeniti znanje na razumijevanje hrvatske povijesti u širem europskom kontekstu.
  5. Obavljati samostalan rad s relevantnom akademskom literaturom.
Literatura:
  1. Hrvatska i Slavonija u ranome novom vijeku, , Neven Budak, Zagreb, Leykam, 2007.
  2. Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga carstva u ranome novom vijeku, , Željko Holjevac, Nenad Moačanin, Zagreb, Leykam, 2007.
  3. Dalmacija, Dubrovnik i Istra u ranome novom vijeku, , Josip Vrandečić, Miroslav Bertoša, Zagreb, Leykam, 2007.
  4. Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791., , Nenad Moačanin, Zagreb, Preispitivanja, 1999.
Preporučena literatura:
  1. Društveni razvoj u Hrvatskoj od 16. do početka 20. stoljeća, , Mirjana Gross (ur.), Zagreb, 1981.
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: