MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatski jezik

Šifra: 120185
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga
Izvođači: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Ciljevi su predmeta razvijati jezične, komunikacijske i pragmatičke kompetencije, ovladati standardnojezičnim normama hrvatskoga jezika te kritički promišljati o jezičnim pojavama u suvremenome hrvatskome jeziku.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:
Ulazne kompetencije: srednjoškolska razina poznavanja hrvatskog jezika; računalna pismenost.
Uvjeti za upis: nema ih.

PREDAVANJA
1. Jezik i govor. Jezična kultura. Funkcije jezika. Idiomi hrvatskoga jezika.
2. Hrvatski standardni jezik. Norme standardnoga jezika. Odnos standardnoga jezika i zavičajnoga govora. Analiza lingvometodičkih predložaka.
3. Višefunkcionalnost hrvatskoga standardnoga jezika. Funkcionalno jezično raslojavanje, sastavljanje i analiza različitih tekstova.
4. Pravogovorna i pravopisna norma. Analiza morfološki i fonološki uvjetovanih alternacija fonema i fonemskih skupina, najčešće dvojbe i pogrješke.
5. Naglasna norma. Vrjednote govornoga jezika. Akcenatske vježbe na praktičnim primjerima. Izražajno čitanje.
6. Pravopisna norma. Svladavanje pravopisne norme: veliko i malo početno slovo; pisanje kratica; pisanje tuđica, prilagodba hrvatskomu književnojezičnom sustavu.
7. Normativni problemi po vrstama riječi. Morfološka analiza teksta. Opća načela sastavljenog i rastavljenog pisanja riječi, najčešće dvojbe i aktualni praktični primjeri.
8. Tvorba riječi: teoretski i normativni problemi. Praktičan pregled obveznih tvorbenih načina, tvorbene zanimljivosti.
9. Sintaksa i norma. Funkcionalni stilovi i sintaksa. Sintaktička analiza predložaka.
10. Leksičko ustrojstvo hrvatskoga standardnoga jezika, raslojenost leksika, jezično posuđivanje, uporaba i stilska vrijednost leksema, leksička norma. Analiza primjera iz hrvatske prakse.
11. Stručno nazivlje: nastanak i normiranje. Analiza primjera.
12. Standardnojezične norme i funkcionalni stilovi. Sastavljanje i analiza različitih tekstova te uočavanje i ispravljanje odmaka od standardnojezične norme.
13. Tekst i funkcionalni stilovi. Sastavljanje i analiza različitih tekstova.
14. Tekst i funkcionalni stilovi. Sastavljanje i analiza različitih tekstova.
15. Administrativni funkcionalni stil. Sastavljanje i analiza tekstova administrativnog stila (prijava na natječaj, životopis, poslovno pismo).

OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i seminari.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kolokviji.
Pismeni ispit uz mogućnost usmenoga ispita.
Ishodi učenja:
 1. Student će moći:
  prepoznati potrebu učenja i njegovanja hrvatskoga standardnoga jezika;
 2. prepoznati potrebu njegovanja i kultiviranja osobnoga jezičnog izraza;
 3. objasniti značajke gramatičkoga, leksičkoga, pravopisnoga i pravogovornoga
  ustrojstva suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika s posebnim obzirom na
  višefunkcionalnost standardnoga jezika;
 4. primijeniti stečene spoznaje u vlastitoj usmenoj i pismenoj komunikaciji;
 5. vrjednovati jezične pojave u suvremenome hrvatskome jeziku;
 6. samostalno se koristiti jezikoslovnom literaturom.
Literatura:
 1. Hrvatski školski pravopis, , Babić, S., Ham, S., Moguš, M., Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 2. Hrvatski pravopis, , Skupina autora, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2013.
 3. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, , Frančić, A., Hudeček, L., Mihaljević, M., Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada., 2005.
 4. Školska gramatika hrvatskoga jezika, , Ham, S., Zagreb: Školska knjiga., 2002.
 5. Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, , Težak, S., Babić, S., Zagreb: Školska knjiga., 1992.
Preporučena literatura:
 1. Hrvatski pravopis, , Babić, S., Finka, B., Moguš, M., Zagreb: Školska knjiga, 1994.
 2. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, , Silić, J., Pranjković, I., Zagreb: Školska knjiga, 2005.
 3. Rječnik hrvatskoga jezika, , Šonje, J. (ur.), Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Školska knjiga, 2000.
 4. U potrazi za izgubljenim govorom, , Škarić, I., Zagreb: Školska knjiga, SN Liber, 1982.
 5. Hrvatski naš svagda(š)nji, , Težak, S., Zagreb: Školske novine, 1991.
 6. Hrvatski naš osebujni, , Težak, S., Zagreb: Školske novine, 1995.
 7. Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, , Težak, S., Zagreb: Tipex., 1999.
 8. Hrvatski naš (ne)podobni, , Težak, S., Zagreb: Školske novine., 2004.
 9. Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, , 0, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb., .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga:

  petkom 10,30  - 11,30 u kab. 215 i prema dogovoru na e-adresu milinovic@ffst.hr

  Lokacija: