MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Morfologija i tvorba riječi

Šifra: 185083
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić - Govorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
obvezni predmet
Temeljni je cilj kolegija upoznati morfologiju i tvorbu riječi u hrvatskome standardnom jeziku, upoznati u cjelini morfološki sustav hrvatskoga standardnog jezika, ovladati zakonitostima u oblikovanju i tvorbi riječi, razviti osjećaj za morfološke i tvorbene modele u hrvatskome standardnom jeziku. Studenti stječu sposobnost razlikovanja morfoloških i tvorbenih odlika leksema oblikovanih u skladu s jezičnim standardom od leksema s nestandardnim obilježjima, vještinu oblikovanja riječi u skladu s normom, morfološkom i tvorbenom, u odsječnom i nadodsječnom dijelu izraza. Studenti ovladavaju zakonitostima u načinu oblikovanja i načinu tvorbe riječi u hrvatskom jeziku, programskim sadržajima predmeta usavršavaju svoj osjećaj za morfološke i tvorbene modele hrvatskog jezičnog standarda.
Nastavne jedinice:
1. Uvod u morfologiju, definicije, pregled literature, pregled morfoloških istraživanja
(2P)
Morfem, morf, alomorf, osnova, nastavak (2V)
2. Riječ, definicije, vrste riječi (2P)
Imenice, imeničke gramatičke kategorije, padež (2V)
3. Odnos morfonologije i morfologije (2P)
Zamjenice, zamjeničke gramatičke kategorije, sklonidba zamjenica (2V)
4. Dijakronijska morfologija i utjecaj stranih jezika na morfološki sustav hrvatskoga
jezika (2P)
5. Pridjevi, određenost/neodređenost pridjeva, sklonidba pridjeva, komparacija
pridjeva (2V)
6. Podjela riječi na vrste. Punoznačne i nepunoznačne riječi. Klitike (2P)
Brojevi. (kolokvij) (2V)
7. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi (2P)
Vrste i razredi glagola (2V)
8. Promjenjive i nepromjenjive vrste riječin (2P)
Gramatičke kategorije glagola, glagolski oblici (2V)
9. Gramatičke kategorije (2P)
Prilozi, veznici, uzvici, čestice (2V)
10. Gramatičke kategorije (2P)
Sinteza. Priprema za kolokvij (2V)
11. Odnos fleksije i derivacije (2P)
Kolokvij, tvorbeni načini, izvođenje i slaganje, rječotvorni afiksi (2V)
12. Jezični savjeti (2P)
Tvorba imenica (2V)
13. Uvod u tvorbu riječi. Tvorbeni načini (2P)
Tvorba pridjeva (2V)
14. Sekundarni tvorbeni načini (2P)
Tvorba glagola i priloga (2V)
15. Kalkiranje i utjecaj stranih jezika na rječotvorni sustav hrvatskoga jezika (2P)
Kalkiranje i utjecaj stranih jezika na rječotvorni sustav hrvatskoga jezika (2V)
Literatura:
 1. Babić, Stjepan: Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku
 2. Barić i dr.: Hrvatska gramatika
 3. Marković, Ivan: Uvod u jezičnu morfologiju
 4. Silić, Josip; Pranjković, Ivo: Gramatika hrvatskoga jezika
Preporučena literatura:
 1. Brozović, Dalibor: O suvremenoj morfološkoj normi hrvatskoga jezičnog standarda i o morfološkim značajkama standardne novoštokavštine uopće. U: Brozović, D. (ur.). Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Košutar, Petar: Rječotvorni modeli u hrvatskom jeziku
 3. Marković, Ivan: Uvod u pridjev
 4. Pišković, Tatjana: Gramatika roda
 5. Raguž, Dragutin: Praktična hrvatska gramatika
 6. košutar, Petra: Rječotvorni modeli u hrvatskom jeziku
 7. Marković, Ivan: Do kosti. Imenice hrvatske i-sklonidbe
 8. Tafra, Branka: Broj i rod ispočetka
 9. Turk, Marija: Tvorbene značajke kalkiranih imenica
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fonetika i fonologija
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: