MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PRAKTIKUM I ŠKOLSKA PRAKSA

Šifra: 68097
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gloria Vickov
Izvođači: dr. sc. Eva Jakupčević - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za: angažirano promatranje i detaljno analiziranje nastavnih sati, kritičko analiziranje nastavnih materijala, planiranje nastave, izradu nastavnog plana i provedbu nastavnog sata.
1. Hospitacije (4V)
2. Analiza hospitacija, uvodna određenja i temeljne karakteristike nastavnog
sata engleskog jezika u ranoj školskoj dobi (4S)
3. Individualni sati studenata i analiza (26 V)
4. Classroom language, individualne simulacije nastavnog sata (4S)
5. Classroom management, individualne simulacije nastavnog sata (4S)
6. Evaluacija i odabir nastavnih materijala, individualne simulacije nastavnog
sata (4S)
7. Uporaba rječnika u ranom učenju engleskog jezika (2S)
8. Primjena TPR metode u ranom učenju engleskog jezika (2S)
9. Nastavna sredstva i pomagala (2S)
10. Interdisciplinarna nastava i rano učenje engleskog jezika (2S)
11. Jezične aktivnosti za djecu s poteškoćama u razvoju (2S)
12. Jezične aktivnosti za nadarenu djecu (2S)
13. Stručno usavršavanje i samoevaluacija (2S)
Ishodi učenja:
 1. Nakon odslušanog i položenog predmeta, student će moći procijeniti i (samo)kritički analizirati dijelove nastavnog procesa na satu engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
 2. samostalno planirati i izvoditi nastavu engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
 3. samostalno odabrati odgovarajuće udžbenike i druge nastavne materijale
 4. odabrati i primijeniti nastavne aktivnosti za učenike s poteškoćama u razvoju kao i
  za nadarene učenike
 5. metodičko-didaktički pravilno upotrebljavati razna nastavna sredstva i pomagala
 6. Student će postati svjestan potrebe razvijanja kolegijalne tolerancije, timskoga rada, dugoročnog stručnog usavršavanja i samostalnog educiranja na stručnom planu.
Literatura:
 1. A Course in Language Teaching, , Ur, Penny, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
 2. Planning from Lesson to Lesson: A Way of Making Lesson Planning Easier, , Woodward, T. i Lindstromberg, S., Harlow: Longman., 1995.
Preporučena literatura:
 1. , Gower, R., Phillips, D. i Walters, S. (1995). Teaching Practice Handbook. Oxford:
  Heinemann., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : METODIKA NASTAVE ENGLESKOGA JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI
10. semestar
MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika (10. semestar) - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: