MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija mladih

Šifra: 175369
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta: Upoznavanje s osnovnim karakteristikama društvenog položaja i orijentacija mladih u suvremenom društvu, sociološkim teorijama marginalnih grupa, subkulturama mladih i alternativnih pokreta, aktivizmom mladih.

Sadržaj predmeta:
- Uvodno predavanje - upoznavanje s programom predmeta, literaturom, načinom rada, rokovima, ispitima (1 sat)
- Mladi u povijesnom i društvenom kontekstu (2 sata)
- Pregled socioloških teorija mladih (2 sata)
- Osnovne karakteristike kulture mladih (2 sata)
- Studije adolescenata: ključne definicije, koncepti, načela (2 sata)
- Promjene u tranziciji do odrasle dobi (2 sata)
- Identitet mladih (2 sata)
- 1 kolokvij (1 sat)
- Seksualne prakse mladih (2 sata)
- Mladi u civilnom društvu i lokalnoj zajednici (2 sata)
- Mladi u vrijeme globalizacije (2 sata)
- Aktivizam mladih (2 sata)
- Životni stilovi mladih u Hrvatskoj; slobodno vrijeme mladih (2 sata)
- Sociološke teorije marginalnih grupa (2 sata)
- Pojam kontrakulture, subkulture i alternativnih pokreta (2 sata)
- 2. kolokvij (1 sat)
- Završno predavanje i evaluacija (1 sat)
Ishodi učenja:
  1. Objasniti osnovne pojmove iz područja sociologije mladih.
  2. Uočiti, razumjeti i interpretirati osnovne probleme suvremene mladeži.
  3. Analizirati položaj mladih u društvu.
  4. Kritički promišljati o različitim aspektima života mladih u Republici Hrvatskoj.
Literatura:
  1. Youth Studies: An Introduction, , Furlong, A, London: New York: Routledge., 2013.
  2. Subcultures: The Basics, , Haenfler, R, London: New York: Routledge., 2014.
  3. Mladi u vremenu krize, , Ilišin, V., Bouillet, D.; Gvodanović, A., Potočnik, D, Zagreb: Institut za društvena istraživanja; Friedrich Ebert Stiftung., 2013.
  4. Urbana plemena, , Perasović, B, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada., 2001.
  5. Teenage: The Creation of Youth Culture, , Savage, J, London: Pimlico., 2007.
4. semestar
Sociologija ljetni semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
Sociologija ljetni semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: