MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija obitelji

Šifra: 131459
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gorana Bandalović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta: Upoznavanje s temeljnom terminologijom iz područja sociologije obitelji.

Sadržaj predmeta:
- Uvodno predavanje - upoznavanje s programom predmeta, literaturom, načinom rada, ispitima (1 sat)
- Nastanak i povijesni razvoj discipline (2 sata)
- Teorijske orijentacije o obitelji i braku (2 sata)
- Funkcije obitelji i braka (2 sata)
- Odabir bračnog partnera; bračna prilagodba; uloge u braku (2 sata)
- Kvaliteta braka; trajanje braka i razvodi (2 sata)
- Rodna socijalizacija i podjela rada u obitelji; usklađivanje obiteljskih i radnih uloga (2 sata)
- 1. kolokvij (1 sat)
- Obiteljski život kao proces (2 sata)
- Moderni i postmoderni oblici obiteljskog i partnerskog života; izvanbračna zajednica (kohabitacija) (3 sata)
- Samački život (1 sat)
- Roditeljstvo (2 sata)
- Obitelj i emocionalni odnosi (2 sata)
- Nasilje u obitelji (2 sata)
- Budućnost obitelji i braka (2 sata)
- 2. kolokvij (1 sat)
- Završno predavanje i evaluacija (1 sat)
Ishodi učenja:
  1. Objasniti osnovne pojmove iz područja sociologije obitelji.
  2. Identificirati osnovne probleme suvremene obitelji.
  3. Analizirati promjene nastale u području obitelji i braka.
  4. Analizirati današnji položaj i ulogu obitelji te odnos između obitelji i društva.
Literatura:
  1. Sociologija, , Giddens, A, Zagreb: Nakladni zavod Globus., 2007.
  2. Sociologija. Teme i perspektive, , Haralambos, M.; Holborn, M, Zagreb: Golden marketing., 2002.
  3. Sociologija porodice. Kritika i izazovi, , Milić, A., Beograd: Čigoja štampa, 2007.
2. semestar
Sociologija (diplomski studij-ljetni semestar) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
Sociologija (diplomski studij-ljetni semestar) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: