MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Teorija jezika

Šifra: 185081
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s metajezikom koji je nužan za istraživanje jezika i njegove strukture. Cilj je također i naučiti ih apstraktno misliti jezik kao fenomen. Uz to, upoznati ih sa suvremenom lingvističkom teorijom i njezinim pojmovima kako bi bolje razumjeli jezik i jezične funkcije. Cilj je i usvojiti interdisciplinarni pristup jeziku s naglaskom na principe opće lingvistike te upoznati postupke koji iscrpno opisuju ustrojstvo jezika.
Uvodno, sadržaj i literatura. Lingvistika. Definicija jezika. Jezik i govor. Osnovni lingvistički pojmovi. Jezik i jezična djelatnost. Jezik i metajezik. Jezici i pisma. Od piktograma do alfabeta. Jezična raznolikost svijeta. Jezična srodnost. Klasifikacija jezika. Jezikom o jeziku: antička lingvistika. Univerzalna gramatika. Nestrukturalistička promišljanja o jeziku: komparativni pristup. W. von Humboldt vs. mladogramatičari. Biologizam, psihologizam, sociologizam i estetski idealizam u lingvističkim istraživanjima. Izvori saussureovske lingvističke teorije. Suvremena strukturalistička lingvistika. Pražani i Martinetov funkcionalizam. Nova teorija jezika: glosematika. Saussure i njegovi epigoni: sličnosti i razlike. Američka lingvistika i antropologija. Sapirova i Bloomfieldova teorija jezika. Jezik i kultura. Transformacijska generativna gramatika (TGG). Sintaktički opis prema TGG. Formalizacije u lingvistici. Matematička lingvistika. Matematički modeli jezika. Današnja chomskyevska arhitektura jezika. Teorijska i primijenjena lingvistika. Lingvistika i druge znanosti: interdisciplinarni pristup istraživanjima jezika. Lingvistika kao sociolingvistika. Psiholingvistika. Sociolingvistički, etnolingvistički i psiholingvistički pogled na jezik i društvo. Kognitivna lingvistika i neurolingvistika. Klinička i forenzička lingvistika. Perspektive teorije jezika.Pragmalingvistika: lingvistika javne komunikacije.
Ishodi učenja:
 1. objasniti i protumačiti strukturu jezika
 2. primijeniti stečena znanja i analizirati jezičnu građu
 3. interpretirati i usporediti različite teorije jezika
 4. vrednovati nove teorije jezika.
Literatura:
 1. Teorija jezika i opća lingvistika: pet studija, ILI
  Koerner, E.F.K.. (2007). Jezikoslovna historiografija. Zagreb: Tusculanae editiones., Coşeriu, E, Zagreb: Disput; Rijeka: Filozofski fakultet., 2011.
 2. Uvod u lingvistiku, , Glovacki-Bernardi, Z. et al, Zagreb: Školska knjiga., 2001.
 3. Tečaj opće lingvistike, , Saussure, F. de, Zagreb: ArTresor naklada-Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje., 2000.
 4. Dinamika jezičnih struktura, , Škiljan, D, Zagreb: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu., 1976.
 5. Pogled u lingvistiku, , Škiljan, D, Zagreb: Školska knjiga, 1985.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: