MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Uvod u semantiku

Šifra: 130835
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Petrović
Izvođači: doc. dr. sc. Ivana Petrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija upoznati studente s temeljnim pojmovima i metodama proučavanja značenja u jeziku sa stajališta semantike (konvencionalno značenje) i pragmatike (interakcijsko značenje). Tijekom semestra studenti će se upoznati s temama kao što su: vrste značenja, leksička semantika, semantički odnosi, deiksa, implikature, teorija uljudnosti, govorni činovi itd.
Ishodi učenja:
 1. Po završetku kolegija studenti će moći:
  razumjeti ključne teorije i pojmove vezane uz proučavanje značenja;
  razumjeti i objasniti razliku između semantike i pragmatike;
  prepoznati i objasniti značenjske odnose između jezičnih izraza;
  razumjeti ulogu konteksta u interpretaciji značenja;
  provesti istraživanje iz područja semantike i pragmatike;
  predstaviti rezultate svoga istraživanja.
 2. razumjeti i objasniti razliku između semantike i pragmatike;
 3. prepoznati i objasniti značenjske odnose između jezičnih izraza
Literatura:
 1. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics, , Cruse, Alan, Oxford University Press., 2011.
 2. Introducing Semantics, , Riemer, Nick, Cambridge University Press., 2010.
Preporučena literatura:
 1. Semantics, , Saeed, John I., Wiley Blackwell, 2016.
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Engleski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: