MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

STUDENTSKA MOBILNOST

 

PROVEDITE DIO STUDIJA U INOZEMSTVU! 

 

Međunarodna mobilnost studenata moguća je na razini preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog (doktorskog ili specijalističkog) studija. Mobilnost može biti fizička, virtualna i kombinirana (blended mobility). Kombinirana mobilnost podrazumijeva kratkoročnu mobilnost studenata kombiniranu s virtualnom komponentom.

Većina mobilnosti studenata financira se iz programa Erasmus+ CEEPUS.  Studentima su dostupne i stipendije temeljem međudržavnih bilateralnih programa razmjene.

Međunarodna mobilnost studenata regulirana je  Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, a sve informacije o raspisanim natječajima za stipendiranje međunarodne mobilnosti studenata koje zaprimi Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću Filozofskog fakulteta objavljuju se pod novostima na ovoj stranici. Također, na web stranicama Sveučilišta u Splitu:

Aktivni natječaji Sveučilišta u Splitu

Popis bilateralnih sporazuma za mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ 

BIP database (popis organiziranih kratkoročnih mobilnosti)

 

 

 

UČITE OBAVLJAJUĆI STRUČNU PRAKSU U INOZEMSTVU!

 

U sklopu programa Erasmus+ studenti imaju mogućnost dobiti i stipendiju za stručnu praksu u državama članicama EU. Ponude stručne prakse mogu se naći na mrežnim stranicama velikih tvrki koje rado primaju studente na tzv. internship, te na mrežnim stranicama specijaliziranih posredničkh organizacija poput npr. www.trainingexperience.org ili www.erasmusintern.org i dr.  Studenti mogu i samoinicijativno kontaktirati tvrtke i ustanove kod kojih bi željeli steći radno iskustvo kroz stručnu praksu. 

 

MEĐUNARODNE NASTAVNE BAZE FILOZOFSKOG FAKULTETA 

 

Filozofski fakultet potpisao je dana 9. prosinca 2020.  sporazum o međunarodnoj suradnji s Institutom „San Leone Magno“ u Rimu, a 17. veljače 2023. potpisan je i sporazum o  suradnji s  međunarodnom nastavnom bazom u Giuglianu (Napulj). 

Ovim se sporazumima predviđa suradnja na međunarodnim projektima od obostranog interesa. Jedan od glavnih ciljeva ove suradnje je studentima Filozofskog fakulteta, budućim nastavnicima, omogućiti stjecanje boljeg uvida u europsku dimenziju učenja i poučavanja kroz sudjelovanje u nastavi stranih jezika i pružanje potpore učenicima u međunarodnim nastavnim bazama u svladavanju gradiva i razvoju komunikacijskih kompetencija na stranom jeziku te rad na projektima poput pripremnih tečajeva za Cambridge ispite, govorništva i organizacije Debatnog kluba.

Studenti mogu koristiti stipendiju Erasmus+ u svrhu stručne prakse. 

Prezentaciju Instituta San Leone Magno pogledajte ovdje. Poziv studentima Filozofskog fakulteta i poruku dobrodošlice ravnateljice Instituta pogledajte ovdje

Prezentaciju međunarodne nastavne baze u Giulianu pogledajte na poveznicama: 

Presentation marist school - Giugliano.pptx 

Youtube video 

 

 

PRIZNAVANJE REZULTATA STUDIJA/ STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU

Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu, 

Članak 17.

(1), " Ako je student ispunio sve obveze iz Ugovora o učenju / Ugovora o stručnoj praksi matična ustanova dužna mu je priznati ostvarena postignuća na studiju sukladno ugovoru, bez provođenja posebnog dodatnog postupka priznavanja.

(2) Kad stručna praksa nije sastavni dio studijskog programa matične ustanove, matična ustanova će podatke o obavljenoj stručnoj praksi unijeti u dopunsku ispravu o studiju. 

Članak 18.

(1) Usporedbu i procjenu sukladnosti studijskih programa, priznavanje ECTS bodova, predmeta, postignutih ocjena te stručne prakse obavlja ECTS povjerenik matične sastavnice Sveučilišta u suradnji s nadležnim tijelom sastavnice odnosno studijskoga programa.

(2) Uspješna mobilnost u svrhu učenja zahtijeva priznavanje i prijenos bodova. Priznavanje bodova proces je u kojemu jedno visoko učilište potvrđuje da ishodi učenja stečeni i vrednovani na drugome visokom učilištu zadovoljavaju uvjete jednoga od programa koje ono nudi. S obzirom na raznolikost programa i visokih učilišta nije vjerojatno da će bodovi i ishodi učenja povezani s pojedinom sastavnicom u dvama različitim programima biti isti. Zato se preporučuje otvoren i fleksibilan pristup priznavanju bodova stečenih u drugim kontekstima (uključujući učenje u okviru mobilnosti) na temelju usklađenosti ishoda učenja, a ne istovjetnosti sadržaja programa. U praksi priznavanje znači da će broj bodova koji visoko učilište dodjeljuje za određene ishode učenja biti nadomješten brojem bodova koji nose kompatibilni ishodi učenja stečeni u drugom kontekstu.

(3) Zlatno pravilo priznavanja mobilnosti koje omogućava provođenje razdoblja studija u inozemstvu u okviru međuinstitucijskih sporazuma glasi: Svi bodovi stečeni tijekom razdoblja studiranja u inozemstvu ili tijekom virtualne mobilnosti – kako je dogovoreno ugovorom o učenju i potvrđeno prijepisom ocjena – trebali bi se bez odgađanja prenositi i priznavati u procesu stjecanja kvalifikacije bez ikakvoga dodatnog rada ili vrednovanja studenta.

(4) Usporedba i procjena iz stavka 1. ovoga članka obavlja se poštujući načelo maksimalne fleksibilnosti te uzimajući u obzir sljedeća pravila: 

1. Priznavanje ECTS bodova, predmeta i ocjena

1.1. Priznavanje se vrši sukladno Lisabonskoj konvenciji o priznavanju i važećem Vodiču za korisnike ECTS-a (ECTS User's Guide). Matična ustanova se prilikom priznavanja predmeta treba voditi načelom fleksibilnosti.

1.2. Za položene predmete na ustanovi domaćinu priznaju se ECTS bodovi kako su navedeni u prijepisu ocjena ustanove domaćina. U slučaju da na ustanovi domaćinu ne postoji sustav ECTS bodovanja, stečeni bodovi pretvaraju se u odgovarajuće ECTS bodove. 

1.3. Predmeti na ustanovi domaćinu kod kojih postoji dostatno preklapanje u ishodima učenja s obveznim predmetima na matičnoj ustanovi, priznaju se studentu ukoliko je iz njih položio ispit. Priznaju se predmet, broj stečenih ECTS bodova i ocjena. Eventualni manjak ECTS bodova student nadoknađuje upisom izbornog kolegija. U slučaju da student nije položio ispit na ustanovi domaćinu, a izvršio je sve ostale nastavne obveze (što potvrđuje ustanova domaćin), matična ustanova može studentu po povratku dozvoliti polaganje ispita bez ponovnog izvršavanja ostalih nastavnih obveza.

1.4. Za predmete na ustanovi domaćinu kod kojih ne postoji preklapanje u ishodima učenja s predmetima na matičnoj ustanovi s tekućeg i prispjelog studija studenta, stečeni ECTS bodovi i ocjena priznaju se za izborni predmet. Priznati izborni predmeti ne trebaju odgovarati ponudi izbornih predmeta na matičnoj ustanovi. Ako se predmet položen na ustanovi domaćinu preklapa u ishodima učenja s izbornim predmetom studenta u nastavku studija na matičnoj ustanovi, student isti u nastavku studija ne smije upisati. 

1.5. Pri priznavanju ECTS bodova nije odlučno u kojem obliku provjere su stečeni. ECTS bodovi ostvareni polaganjem ispita iz pojedinih predmeta mogu zamijeniti ECTS bodove koji bi se po nastavnom programu matične ustanove ostvarivali kroz druge oblike provjere (seminare, vježbe) i obrnuto.

1.6. Studentu se priznaju ocjene postignute na ustanovi domaćinu. Ako sustavi ocjenjivanja na ustanovi domaćinu i matičnoj ustanovi nisu istovjetni, ocjene se, u mjeri u kojoj je to moguće, pretvaraju u ocjene matične ustanove.

1.7. Sve ocjene ostvarene na ustanovi domaćinu koje je moguće pretvoriti u nacionalni sustav ocjena ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj ustanovi. Ocjene koje nije moguće pretvoriti u nacionalni sustav ocjena (npr. prolaz - pad) upisuju se u izvornom obliku i ne ulaze u prosjek ocjena studija na matičnoj ustanovi

2. Upis priznatih predmeta, ECTS bodova, ocjena i stručne prakse:

2.1. U studentsku ispravu, ISVU i dopunsku ispravu upisuju se nazivi predmeta, postignute ocjene i ECTS bodovi te stručna praksa.

2.2. Naziv ustanove domaćina upisuje se u ISVU na izvornom jeziku, ne prevodi se na hrvatski jezik.

2.3. Nazivi predmeta upisuju se na hrvatskom i izvornom jeziku, a gdje to nije moguće, na engleskom jeziku, s naznakom predmeta kojeg zamjenjuju ili kao zasebni izborni predmet.

2.4. Ostvarena ocjena se upisuje u izvornom obliku, a ukoliko sustavi ocjenjivanja na ustanovi domaćinu i matičnoj ustanovi nisu istovjetni ocjena se upisuje i u pretvorenom obliku.

2.5. Kad na ustanovi domaćinu ne postoji sustav ECTS bodovanja, upisuju se drugi odgovarajući bodovi u obliku kako su navedeni u prijepisu ocjena ustanove domaćina te njihov ekvivalent u ECTS bodovima.

2.6. Obavljena stručna praksa upisuje se u obliku kako je poslodavac naveo u potvrdi o stručnoj praksi. 

2.7. U ISVU i dopunsku ispravu se upisuje napomena gdje i kada su predmeti položeni odnosno stručna praksa obavljena kao i način pretvaranja drugog sustava bodovanja u ECTS bodove odnosno način pretvaranja ocjena ukoliko sustavi ocjenjivanja nisu istovjetni.

2.8. Matična sastavnica Sveučilišta odnosno voditelj sveučilišnoga studija dužni su u primjerenom roku, ne kasnije od 10 dana prije početka semestra u kojem student nastavlja program na matičnoj ustanovi, upisati podatke iz ove točke u studentsku ispravu i ISVU. Ako to nije moguće učiniti u navedenom roku, matična ustanova dužna je studentu omogućiti redoviti nastavak studija i bez upisa navedenih podataka. 

Vodič za korisnike ECTS-a  

 

KONTAKTI:

Fakultetska ECTS povjerenica : doc.dr.sc. Ana Torlak (atorlak@ffst.hr)

Zamjenik: doc. dr. sc.  Ljudevit Hanžek (ljuhan@ffst.hr) 

Popis odsječkih ECTS povjerenika: 

ODSJEK odsječki ECTS povjerenik/ca e-mail
Hrvatski jezik i književnost doc.dr.sc. Eni Buljubašić enib@ffst.hr  
Engleski jezik i književnost doc. dr. sc. Danijela Šegedin Borovina dsegedin@ffst.hr 
Talijanski jezik i književnost doc. dr. sc. Andrea Rogošić arogosic@ffst.hr 
Njemački jezik i književnost izv. prof. dr. sc. Marijana Erstić merstic@ffst.hr
Povijest Zvonimir Forker zforker@ffst.hr 
Povijest umjetnosti izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević dalibor@ffst.hr 
Filozofija Danica Radoš drados@ffst.hr
Sociologija dr.sc. Toni Popović tpopovic1@ffst.hr
Pedagogija dr. sc. Sani Ćavar scavar@ffst.hr   
Rani i predškolski odgoj dr.sc. Danijela Petrušić     dpetrusic@ffst.hr  
Učiteljski studij pred. dr. sc. Marijo Krnić mkrnic@ffst.hr
Psihologija dr.sc.  Bruno Barać bbarac@ffst.hr

 

UPUTE STUDENTIMA

 

Studenti koji se prijavljuju za mobilnost, dužni su slijediti upute i procedure sadržane u samom natječaju, a za sva tumačenja teksta natječaja studenti se mogu obratiti ustanovi koja je raspisala natječaj. 

Studenti koji su odabrani za mobilnost dužni su slijediti upute partnerskog  sveučilišta na koje odlaze (Host Institution) kao i upute matičnog Sveučilišta u Splitu (Home Institution).

Dokumenti i upute Sveučilišta u Splitu

OLA tehnički potpisuje Erasmus koordinatorica Filozofskog fakulteta temeljem  internih obrazaca Filozofskog fakulteta za svaku studijsku grupu

Guidelines on how to use the Online Learning Agreement for Studies

How to create an Online Learning Agreement (video)

How to make changes to your LA (video)

 

Po povratku s mobilnosti studenti ispunjavaju Dokument o priznavanju rezultata studija u inozemstvu. 

Napomena: 

Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti i na

Ured dekana, Odjeljak za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

voditeljica Odjeljka : Tamara Ljubičić

tel: 021 329 290

e-mail: ljubicic@ffst.hr


04.04.2023

The Trieste Next International Academy 22-24 September 2023 stipendije za studente

Trieste Next - Festival of Scientific Research

12th Edition - "A New World. Science, culture and Innovation for a Sustainable Future"

 

International Academy Fellowships

Trieste (Northeastern Italy) - 22-24 September 2023

 

Aapplications are now open for the Trieste Next International Academy fellowships, a 3-day intensive program that will take place in Trieste on September 22-24, 2023, on the occasion of the 2023 Edition of the Festival of Scientific Research, promoted by the Municipality of Trieste, the University of Trieste and ItalyPost.

 

The Academy Program is specifically designed for BA, MA and PhD students and offers the possibility to attend the 12th Edition of Trieste Next, thus granting access to:

  • over 60 talks, conferences, workshops with renowned scientists, researchers and professionals
  • 3 special sessions on artificial intelligence/robotics, medical sciences and biotechnologies
  • guided tours and visits to renowned science research centres based in the Friuli Venezia Giulia Region
  • full board accommodation with bus transfers throughout the duration of the event

The Trieste Next International Academy is open to international English-speaking students and will take place from September 22 (Friday) to September 24 (Sunday). All activities will be held in English. 

 

Final deadline to submit your application: 30 April 2023

 

Fellowships for the Trieste Next International Academy

 

THE 12th EDITION: "A NEW WORLD. SCIENCE, CULTURE AND INNOVATION FOR A SUSTAINABLE FUTURE". Since its first edition in 2012, Trieste Next has aimed at addressing key issues of the scientific and cultural debate: from food resources to water management, from energy to sustainability. The 2023 Edition will offer the chance to outline the scientific agenda for the coming years and propose far-reaching reflections on the new frontiers of research and innovation with a focus on sustainability. Trieste Next will thus be an opportunity to promote a fruitful dialogue between STEM disciplines, humanities and social sciences, with a calendar of over 100 events and the participation of over 300 speakers.

THEMATIC SESSIONS. Selected students for the Trieste Next International Academy will have unlimited access to three special sessions on robotics/artificial intelligence, medical sciences and biotechnologies. Each session will kick off with a guided visit to a research centre of international renown and will be followed by a program of 5-6 seminars over the course of 3 days.

PAST INTERNATIONAL SPEAKERS. Edvard Moser, Nobel Laureate in Physiology or Medicine; Aaron Ciechanover, Nobel Laureate for Chemistry; Helga Nowotny, professor emerita of Science and Technology Studies Swiss Federal Institute of Technology, former chairwoman European Research Council; Tahar Ben Jelloun, writer and essayist; Chris Smith, clinical lecturer in Virology University of Cambridge; Rama Gheerawo, director Helen Hamlyn Centre for Design, Royal College of Art London; Peter Wadhams, professor emeritus of Ocean Physics, head of the Polar Ocean Physics Group University of Cambridge; Uday Kishore, senior lecturer in Immunobiology and Medical Microbiology Brunel University London; Jan Olof Lundqvist, senior researcher SIWI-Stockholm International Water Institute; Viktor Mayer-Schönberger, professor of Internet Governance and Regulation Oxford Internet Institute; Roger Beachy, professor emeritus in Biology Washington University, former Executive director World Food Center University of California; Cameron Neylon, professor of Research Communication Centre for Culture and Technology Curtin University; Julian Nida-Rümelin, philosopher and professor of Philosophy and Political theory Ludwig-Maximilians-Universität, former Minister of Culture Federal Republic of Germany; Segenet Kelemu, director general International Centre of Insect Physiology and Ecology; Jos de Blok, founder and CEO Buurtzorg; Steve Chan, senior fellow Harvard Kennedy School’s Center for Public Leadership; Kathleen Richardson, professor of Ethics and Culture of Robots and AI De Montfort University; Miguel Benasayag, philosopher and psychoanalyst; Thierry Pedrazzini, director of Experimental Cardiology Unit University Hospital in Lausanne; Dominick Salvatore, distinguished professor of Economics Fordham University.

 

OPEN-AIR LABS IN THE “CITY OF KNOWLEDGE”. As in previous editions, for the entire duration of the Festival Piazza Unità d’Italia (the main square in Trieste) will host the “City of Knowledge” Science Village. Visitors will thus be able to join over 150 activities and open-air labs curated by the whole network of science centres based in Trieste.

 

Benefits for selected students

Since 2012, more than 10,000 BA, MA and PhD students have attended our Academy Program. Through our initiative, we offer the unique opportunity to meet and discuss with internationally-renowned scientists and professionals, as well as to join a network of international students sharing similar educational and professional backgrounds.

 

Our fellowship program grants:

  • access to special thematic sessions with selected speakers (robotics/artificial intelligence, biotechnologies, medical sciences) and reserved seats to all events 
  • full board accommodation in 3-4 bed rooms for the entire duration of the stay (from Friday 22 to Sunday 24 September); single or double-room accommodation is available at an additional cost.
  • bus transfers (if required to reach the hotel/event venue)

Our fellowship program covers 50% of the participation fees. Upon selection of the application, in order to confirm participation to the Academy Program, selected students are required to pay a participation fee of 240 Euro.

 

The Academy Program does not cover travel expenses to/from the city of residence.

 

How to apply

Prospective students may apply to our fellowship program by clicking hereDeadline to apply: 30 April 2023

 

Following deadlines: 21 May 2023, 11 June 2023, 2 July 2023, 30 July 2023, 27 August 2023. 
 

In order to successfully complete the Academy Program and obtain the final certificate, selected students are required to attend the program of events and actively contribute to the activities defined by the organizing committee of Trieste Next.

 

Applications will be selected on a weekly basis following criteria such as resume, course of study/research project, motivation letter.

 

Our team will provide selected students with all information regarding calendar of activities, accommodation, meals, as well as details to pay participation fees.

 

Click here to apply

or on the link below:

The organizing committee of Trieste Next informs that:

  • the Festival will be held in physical presence of both speakers and audience, following the regulations provided by local and national authorities
  • should the event be cancelled by the authorities due to force majeure causes, full refund of the participation fee is guaranteed. Please refer to the Terms and conditions” page for further information.

Frequently Asked Questions    

For any information, please refer to our FAQ page: click here

 

For further information, contact us

Monday-Friday, 9am-6pm:
internationalrelations@goodnet.it
Ph. +390490991240
Whatsapp +393517913960

 

 

Popis obavijesti