MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Etnografski pristupi u sociologiji

Šifra: 131232
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Renata Relja
Izvođači: prof. dr. sc. Renata Relja - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi: Upoznavanje s etnografskim istraživačkim pristupom.
- Razlikovanje kvalitativnih od kvantitativnih istraživačkih pristupa.
- Osposobljenost za provođenje etnografskog istraživanja.
- Prepoznavanje društvenih fenomena za čije je istraživanje najprihvatljiviji etnografski pristup.
- Biti osposobljen za realizaciju terenskog istraživačkog rada.
- Biti osposobljen za pisanje terenskih bilješki.
- Razumjeti ključne društvene probleme koje je potrebno opisati na etnografski način.
- Upoznati se s mogućnosti primjene etnografskog koncepta u sociološkim projektima, njegovim prednostima i dometima
Sadržaj:
1. Uvodno predavanje (2 sata).
Upoznavanje sa seminarskom literaturom i dodjela seminarskih tema
2. Filozofska, intelektualna i sociološka temeljenja kvalitativnog i etnografskog pristupa I dio (2 sata).
3. Filozofska, intelektualna i sociološka temeljenja kvalitativnog i etnografskog pristupa II dio (2 sata).
4. Povijesna utemeljenost etnografskog pristupa (2 sata).
5. Tradicionalne i suvremene istraživačke strategije (2 sata).
6. Odabir teme i etnografskog okruženja; posebnost etnografskog uzorkovanja (2 sata).
7. Pristup istraživačkom terenu; relacije unutar istraživačkog terena (2 sata).
8. Metodološke posebnosti etnografskog istraživanja: ključni etnografski koncepti (2 sata).
9. Kriteriji etnografskog istraživanja (2 sata).
10. Bilježenje i organiziranje etnografskih podataka (2 sata).
11. Tipologija etnografskih tehnika i metoda prikupljanja podataka (2 sata).
12. Tipologija etnografija (2 sata).
13. Interdisciplinarne primjene etnografskih istraživanja (2 sata).
14. Etika u etnografskim istraživanjima (2 sata).
15. Etnografija u virtualnom okruženju (2 sata).
Ishodi učenja:
 1. Objasniti temeljnu razliku između kvantitativnih i kvalitativnih istraživačkih pristupa.
 2. Spoznati filozofska utemeljenja etnografskog istraživanja
 3. Spoznati intelektualna temeljna etnografskog istraživanja
 4. Prepoznati antropološki utjecaj i doprinos suvremenim etnografskim istraživanjima.
 5. Razlikovati različite tipologije etnografija
 6. Uočiti značaj odabira teme etnografskog istraživanja
 7. Spoznati mogućnost interdisciplinarne primjene etnografskih istraživanja
 8. Uočiti mogućnosti realizacije etnografskog istraživanja u virtualnom okruženju
Literatura:
 1. , 1. Fetterman, D. M. (2010) Ethnography. Step by Step. London: 3rd ed. Sage Publications.
  2. Hammersley, M. & Atkinson, P. (2007) Ethnography: Principles in Practice, 3rd ed. London: Routledge.
  3. Relja, R. (2011) Metodološke posebnosti suvremenog etnografskog istraživanja. Godišnjak Titius, 4(4):179-193.
  4. Relja, R. (2011) Etika unutar suvremenih etnografskih istraživanja. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 13(17):325-339.
  5. Relja, R. (2009) Suvremena etnografija kao integrativni medotološki pristup: teorijsko-metodološki doprinosi socio-kulturološkim istraživanjima. Godišnjak TITIUS, 2(2):119-134.
  6. Relja, R. (2009/2010) Sociološka i filozofska temeljenja etnografskog istraživanja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, 2/3(2/3):113-133., , , .
 2. Performance Ethnography. Critical Pedagogy and the Politics of Culture. London: Sage Publications., , Denzin, N. K., , 2003.
Preporučena literatura:
 1. Handbook of Ethnography. London: Sage Publications. (odabrana poglavlja-I dio: 1,2,4,5. II dio: 15. III dio: 22,24,25,26,27., , Atkinson, P., Coffey, A., Delamont, S., Lofland, J., Lofland, L. (eds), , 2001.
 2. Being Here and Being There. Fieldwork Encounters and Ethnographic Discoveries. London: Sage Publications., , Anderson, E., Brooks, S.N., Gunn, R., Jones, N. (eds), , 2004.
 3. Reflexive Ethnography. A Guide to Researching and Others. London and New York: Routledge., , Aull, D. C., , 1999.
 4. The Ethnographic Self. Fieldwork and the Representation of Identity. London: Sage Publications., , Coffey, A., , 1999.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: