MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Frazeologija njemačkog jezika

Šifra: 188227
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač
Izvođači: prof. dr. sc. Mirjana Matea Kovač - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Poznavanje frazeološkog fonda njemačkog jezika;
poznavanje osnovnih teorijskih postavki frazeologije;
osposobljavanje za komparativna istraživanja;
osposobljavanje za prevođenje frazema uz pomoć frazeoloških rječnika.
1. Frazeologija: definicija i povijesni razvoj 2. Strukturni, sintaktički i semantički aspekti istraživanja frazema 3. Idiomatičnost, polileksičnost, stabilnost i reproduciranje frazema 4. Struktura i klasifikacija frazema i srodnih vrsta 5. Morfosintaktički opis frazema 6. Semantički opis frazema 7. Kontrastivna frazeologija. Frazemi stranog podrijetla u njemačkom jeziku 8. Pojave frazeološke homonimije, sinonimije i antonimije 9. Klasifikacija frazema sa stajališta njihove stilske obilježenosti 10. Leksikografska obrada frazema 11. Metodologija istraživanja frazeološke građe 12. Prevođenje frazema. Analiza frazema u njemačkim književnim djelima i njihovim prijevodima na hrvatski 13. Nove pojave u njemačkoj i u hrvatskoj frazeologiji
Ishodi učenja:
  1. Studenti će nakon uspješno savladanog programa moći:
    - definirati frazem kao osnovnu jedinicu frazeološkog jezičnog sustava;
  2. - analizirati frazeme njemačkog jezika s različitih aspekata: strukturnog, semantičkog, sintaktičkog itd.;
  3. - odabrati odgovarajuće načine prevođenja frazema s njemačkog jezika na hrvatski i obrnuto;
  4. - koristiti frazeme u pismenoj i usmenoj komunikaciji.
Literatura:
  1. Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Grundlagen der Germanistik., , Burger, H., ES Verlag, 2015.
  2. Phraseologie - eine Einführung, , Palm, Ch., Narr Verlag, Tübingen, 1997.
Preporučena literatura:
  1. Phraseology. Theory, Analysis and Applications (odabrana poglavlja), , Cowie, Anthony P. (ur.)., Oxford Univeristy Press, Oxford, 2000.
4. semestar
Izborni predmeti-Njemački jezik i književnost 4. semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: