MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Leksikologija i onomastika

Šifra: 204002
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osposobljavanje studenata za služenje leksikom u raznolikim kontekstima, s neprenesenim i prenesenim značenjem, s nijansama u značenjskom predznaku leksičkih jedinica, bogaćenje rječnika u aktivnom i pasivnom obliku, stjecanje vještina u opisu leksika, općeg i posebnog, sve kroz usvajanje ustrojstva hrvatskoga jezika i njegovih odnosa prema ostalim njegovim idiomima i jezičnim stilovima. Upoznavanje studenata s temeljnim onomastičkim pojmovima, povijesnim razvitkom imena, etiologijom toponima, imenskom baštinom kao jezičnim i izvanjezičnim spomenikom.
Ishodi učenja:
 1. prepoznati i objasniti zakonitosti u strukturi leksika, općeg i posebnog
 2. primjenjivati spoznaje o načinima tvorbe leksema u tvorbenim gnijezdima
 3. primjenjivati usvojene metode u analiziranju pojedinih diskurza
 4. objasniti usvojene spoznaje o onomastici kao jezikoslovnoj disciplini, njezinom značaju te o zakonitostima, vremenu nastanka, podrijetlu, vrstama, načinima tvorbe i značenjima onomastičkih vrsta
 5. kritički pristupati obradi onomastičkoga korpusa
 6. proučavati znanstvenu i stručnu literaturu primjenjujući stečena znanja
 7. raspravljati o suvremenim problemima o hrvatskoj leksikologiji, leksikografiji i onomastici
 8. primijeniti stečene vještine i znanja
 9. moći razumljivo u pismenom i usmenom obliku predstaviti rezultate vlastitog terenskog istraživanja ili analize usustavljenih podataka
Literatura:
 1. Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku (odabrano poglavlje), , Petrović, Bernarina, Zagreb: HSN, 2005.
 2. Esej o jezičnom znaku i onomastici te o antroponimiji u Hrvatskoj (predgovor), , Putanec, V., Zagreb: Institut za jezik, Nakladni zavod MH, 1976.
 3. Homonimi u hrvatskom književnom jeziku, , Samardžija, Marko, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 24, 1989.
 4. Hrvatski jezik 4, , Samardžija, Marko, Zagreb: ŠK, 2003.
 5. Toponomastička početnica: osnovni pojmovi i metoda terenskih istraživanja (odabrana poglavlja), , Skračić, V., Zadar: Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja, 2011.
 6. Hrvatska prezimena, , Šimunović, Petar, Zagreb: Golden marketing, 1995.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fonetika i fonologija
Odslušan : Morfologija i tvorba riječi
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: