MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti

Šifra: 217450
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov
Izvođači: doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s ključnim temama i sadržajima suvremene hrvatske književnosti u njezinu europskom kontekstu, žanrovskim praksama te najznačajnijim imenima i djelima u njezinu razvoju. Razvijanje sposobnosti za uočavanje pravih književnih vrijednosti te senzibiliteta za razumijevanje pojava i fenomena u dijakronijskom i sinkronijskom razvoju.
Ciljevi u stjecanju kompetencija su:
Upoznati studente s osnovnim procesima i pojavama u hrvatskoj književnosti druge polovice devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća
Upoznati studente s povijesnim procesima koji su uvjetovali i koje je uvjetovala hrvatska književnost navedenog razdoblja
Pružiti uvid u književne pravce i pojave hrvatske književne povijesti navedenog razdoblja
Omogućiti studentima da u praksi uoče zakonitosti književno povijesne perspektive promatranja književnih pojava
Osigurati studentima mogućnost uvida u povijesno uvjetovano motrište, odnosno osposobiti ih za interpretiranje ideološki i politički zadanih okvira tumačenja i usustavljivanja književnih činjenica
Upoznati studente s povijesnim procesima koji su utjecali na hrvatsku književnost druge polovice devetnaestog i početka dvadesetog stoljeća
Osigurati uvid u dijakronijski kontinuitet pojava u hrvatskoj književnosti
Pružiti kontekstualni uvid u šire okvire koji su zadali hrvatsko povijesno, književno i ideološki determinirano (uvjetovano) motrište
Osposobiti studente da samostalno interpretiraju pojedina povijesno i ideološki uvjetovana književna djela uz izgradnju diskurzivno zadanih vještina koje neprekidno u svijesti imaju teorijski okvir promatranja i vrednovanja književnih činjenica
Omogućiti studentima stjecanje vještina i znanja za zajedniči rad s književnim i teorijskim tekstovima te za individualni pristup tekstu i kontekstu njegova proučavanja
Osposobiti studente za prenošenje znanja o hrvatskoj književnosti, kulturi i njihovim teorijskim okvirima u šire zadano kulturološko okružje
Osigurati kompetenciju studenata u odnosu prema tekstovima, njihovu tumačenju i prijenosu znanja i kritičkog mišljenja u drugim kontekstima
Osposobiti studente za samostalno korištenje literaturom i kritički odnos prema književnim, književno povijesnim i teorijskim tekstovima
Omogućiti preduvjete za uspješno samostalno bavljenje književnim i drugim tekstovima nakon uspješnog završetka ovog i drugih književnih kolegija
Omogućiti stjecanje znanja i vještina za kasnije kompetentno posredovanje tekstova iz hrvatske književne povijesti u drugim, književno kritičkim, nastavnim i kulturološkim kontekstima
SADRŽAJ
1. Uvodno. Povijesni kontekst: ban Josip Jelačić Bužimski; Oktroirani ustav; Silvestarski paket; Veljački patent; Khuen Herdervary; braća Antun i Stjepan Radić; studentski prosvjedi 10. listopada 1895; Prvi svjetski rat.
2. Mirko Bogović; Dragojla Jarnević; Josip Freundenreich;
3. Šenoino doba: August Šenoa Naša književnost; Kameni svatovi, Kugina kuća, Propast Venecije, Mila Gojsalića, Smrt Petra Svačića, Fratarska oporuka. Prijan Lovro (Mladi gospodin Ilijina oporuka,
4. August Šenoa Prosjak Luka i dr.; Josip Eugen Tomić Opančareva kći; Franjo Marković.
5. Povijesni kontekst: Khuen Herdervary; braća Antun i Stjepan Radić; studentski prosvjedi 10. listopada 1895. Europski kontekst predrealizma.
6. Ante Kovačić U registraturi;
7. Eugenij Kumičić Jelkin bosiljak; Josip Kozarac prip.;
8. Ksaver Šandor Gjalski Janko Borislavić; Vjenceslav Novak Iz velegradskog podzemlja, Posljednji Stipančići
9. Hrvatsko pjesništvo realizma i moderne: od Kranjčevića do Hrvatske mlade lirike
10. Hrvatsko pjesništvo realizma i moderne: od Kranjčevića do Hrvatske mlade lirike
11. Hrvatsko pjesništvo realizma i moderne: od Kranjčevića do Hrvatske mlade lirike
12. Pripovjedaštvo hrvatskoga realizma
13. Kovačić i Novak
14. Od realizma prema modernoj (sintetski pregled)
15. Hrvatska književnost realizma, romantizma i moderne u europskom kontekstu
Ishodi učenja:
 1. interpretirati književna djela u slojevitosti njihovih značenja
 2. primjenjivati kritičke metode i spoznaje u vrednovanju novih književnih djela
 3. raspravljati o književnim djelima na kompetentan i istraživački način
 4. raspravljati o ključnim pitanjima iz područja književnosti
 5. sudjelovati na tematskim skupovima i okruglim stolovima na književne teme
 6. prezentirati i argumentirati vlastite spoznaje i zaključke
 7. razvijati sustav komparativnog promišljanja književnih pojava
Literatura:
 1. Povijest hrvatske književnosti, , Jelčić, Dubravko, Naklada Pavičić, 2004.
 2. Leksikon hrvatskih pisaca, , Krešimir Nemec, Duja Fališevac, Darko Novaković (ur.), Školska knjiga, 2000.
 3. Povijest hrvatske književnosti (Poglavlja: Protorealizam i realizam i Moderna.), , Frangeš, Ivo, Nakladni zavod Matice hrvatske, 1987.
 4. Povijest hrvatske književnosti I, II, III., , Šicel, Miroslav, Naklada Ljevak, 2004.
Preporučena literatura:
 1. Književni protusvjetovi. Poglavlja iz hrvatske moderne., , Batušić, N., Kravar, Z., Žmegač, V., , 2001.
 2. Autobiografije hrvatskih pisaca, , Brešić, V., , 1997.
 3. Hrvatska književnost 19. stoljeća, , Brešić, V., Alfa, 2015.
 4. Ljepša polovica književnosti, , Detoni Dujmić, Dunja, , 1998.
 5. Povijest hrvatskog romana, , Nemec, K., , 1999.
 6. Novela hrvatske moderne. U: Stvaraoci i razdoblja u novijoj hrvatskoj književnosti, , Šicel, M., , 1971.
 7. Zbornici: Dani hvarskoga kazališta., , Različiti autori, , .
 8. Zbornici: Komparativna povijest hrvatske književnosti., , Različiti autori, , .
 9. Duh impresionizma i secesije, , Žmegač, V., , 1993.
 10. Edicija Pet stoljeća hrvatske književnosti., , Različiti autori, , .
 11. Edicija Stoljeća hrvatske književnosti., , Različiti autori, , .
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: