MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sintaksa hrvatskog jezika

Šifra: 203994
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tanja Brešan Ančić - Govorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Govorne vježbe 30
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni je cilj kolegija usvajanje sintaktičke norme hrvatskoga standardnog jezika. Osnovna je jedinica rečenica, koja se promatra i kao jezična i kao komunikacijska jedinica, a sintaktičke se pojave proučavaju unutar granica diskursa, odnosno teksta. Izbor korpusa istraživanja iz različitih tekstnih vrsta omogućava studentima uočavanje stilogenih elemenata na razini sintakse.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
1. Uvod u sintaksu (2P)
Inicijalni ispit; podjela tema za seminare (2V)
2. Narav sintaktičkih odnosa I. (2P)
Sintaktičke kategorije I. (predikat; subjekt) (2V)
3. Narav sintaktičkih odnosa II. (2P)
Sintaktičke kategorije II. (objekt, priložne oznake) (2V)
4. Teorijske osnove za proučavanje sintakse (2P)
Sintaktičke kategorije III. (atribut; apozicija) (2V)
5. Sintaktičko nazivlje I. (sintaksa) (2P)
Sintaktičke kategorije IV. (predikatni proširak); priprema za kolokvij(2V)
6. Sintaktičko nazivlje II. (sintagma) (2P)
Sintaktičke kategorije V. kolokvij) (2V)
7. Sintaktičko nazivlje III. (sintagmatski odnosi, rečenica, diskurs) (2P)
Nezavisnosložene rečenice I. (sastavne; suprotne; rastavne) (2V)
8. Prostor u jeziku (2P)
Nezavisnosložene rečenice II. (isključne; zaključne) (2V)
9. Rečenica kao gramatička / komunikacijska jedinica (2P)
Preoblike I. (negacija, pitanje, usklik, zahtjev) (2V)
10. Sintaktičke teorije I. (transformacijska gramatika) (2P)
Preoblike II. (pasiv, obezličenje); priprema za kolokvij (2V)
11. Sintaktičke teorije II. (teorija valentnosti) (2P)
Nezavisnosložene rečenice i preoblike (kolokvij) (2V)
12. Sintaktostilistika I. (uvod) (2P)
Zavisnosložene rečenice I. (subjektna; predikatna; objektna; mjesna) (2V)
13. Sintaktostilistika II. (sintaktička sinonimija) (2P)
Zavisnosložene rečenice II. (vremenska; načinska; uzročna; posljedična) (2V)
14. Sintaktostilistika III. (rad na tekstu) (2P)
Zavisnosložene rečenice III. (dopusna; pogodbena; atributna; apozicijska) (2V)
15. Sinteza (2P)
Zavisnosložene rečenice IV. (kolokvij); redoslijed sintaktičkih jedinica (2V)
Ishodi učenja:
 1. - definirati temeljne i specifične pojmove iz područja sintakse
 2. - znati tumačiti jezikoslovne teorije i znati primjenjivati spoznaje i metodologiju
 3. - rangirati jezične činjenice na sintaktičkoj razini
 4. - usvojiti sintaktičku normu hrvatskoga standardnog jezika
 5. - analizirati tekstove svih funkcionalnih stilova s obzirom na sintaksu
 6. - samostalno pretraživati i interpretirati hrvatsku i svjetsku sintaktičku i sintaktostilističku literaturu
Literatura:
 1. Hrvatska gramatika, , Barić, E. i dr., Školska knjiga, 1995.
 2. Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, , Katičić, R., Nakladni zavod Globus, 1991.
 3. Gramatika hrvatskoga jezika, , Silić, J., Pranjković, I., Školska knjiga, 2005.
Preporučena literatura:
 1. Hrvatska skladnja, , Pranjković, I., Hrvatska sveučilišna naklada, 1993.
 2. Druga hrvatska skladnja, , Pranjković, I., Hrvatska sveučilišna naklada, 2001.
 3. Hrvatski jezični savjetnik, , Barić, E., Zavod za hrvatski jezik, 1999.
 4. Gramatika hrvatskoga jezika, , Barić, E. i dr., Zavod za hrvatski jezik, 1999.
 5. Syntactic Structures, , Chomsky, N., Mouton Publishers, 1957.
 6. Aspects of the Theory of Syntax, , Chomsky, N., The Massachusetts Institute of Technology Press, 1965.
 7. Predikatni proširak, , Peti, M., Sveučilišna naklada Liber, 1979.
 8. Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku., , Pranjković, I., Sveučilišna naklada Liber, 1984.
 9. Praktična hrvatska gramatika., , Raguž, D., Medicinska naklada, 1997.
 10. Sintaksa padeža (zbornik radova), , Kuna, B., Filozofski fakultet, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2010.
 11. Sintaktičke kategorije (zbornik radova), , Kuna, B., Filozofski fakultet, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007.
 12. Sintaksa u hrvatskim gramatikama u 20. st., , Stolac, D., Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2005.
 13. Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije, , Veber, A., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2005.
 14. Sintaktička norma hrvatskoga jezika u 20. stoljeću, , Znika, M., Matica hrvatska, 2006.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Morfologija i tvorba riječi
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)
Termini konzultacija: