MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociolingvistika

Šifra: 185115
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Biti osposobljen kvantitativno i kvalitativno odrediti društvene parametre koji impliciraju promjene u jezičnoj strukturi i objašnjavaju funkcije jezika. Također, cilj je upoznati studente sa sociolingvističkim pristupom koji pomaže shvaćanju i rješavanju problema u jezičnoj kulturi, višejezičnoj sredini, u planiranju jezika i u nastavi jezika
Uvodno, sadržaj i literatura. Sociolingvistika i sociologija jezika. Društvena svijest o jeziku i društveni stereotipi. Jezik kao društveni fenomen. Jezik i društvene klase. Konstrukcija identiteta. Identitet jezika i jezični identitet. Jezična politika: jezik/jezici javne komunikacije. Društveni kontekst jezične politike. Vertikalna stratifikacija jezika i društva. Urbani idiomi i eksplicitna norma. Elementi i modeli jezične politike. Planiranje jezika. Standardizacija. Stavovi prema hrvatskom standardu. Standard i dijalekti. Bilingvizam i bikulturalizam. Diglosija i dinomija. Jezik u zajednici. Granice među jezicima. Jezična raznolikost. Multikulturalizam i multilingvizam. Hijerarhija jezika i kultura. Većinski i manjinski jezici. Europska jezična politika. Jezična prava. Engleski kao lingua franca. Konstrukcija jezičnog identiteta u dijaspori.Hrvatski kao manjinski jezik. Jezik, etnicitet i rasizam (jezični apartheid). Jezični nacionalizam. Govor nacije: jezik i nacionalni identitet. Jezici u opasnosti. Ugroženi jezici. Izumiranje jezika. Jezik i rodni identitet. Muške i ženske varijante jezika. Jezik i dob. Govor mladih. Žargon. Jezik i mediji. Komunikacija na internetu. Jezik kao sredstvo manipulacije. Manipulacija jezikom u medijskom diskursu. Ideologija u jeziku. Sloboda jezikom. Jezik kao ideologem.
Ishodi učenja:
  1. objasniti relaciju jezika i društva
  2. prepoznati i interpretirati promjene u jeziku kao rezultat dinamičnih društvenih procesa
  3. opisati i klasificirati različite sociolekte
  4. analizirati različite diskurse (medija, obrazovanja, politike)
  5. prezentirati rezultate sociolingvističkih istraživanja
Literatura:
  1. Nova lica jezika: sociolingvističke teme, , Bugarski, R, Beograd: Biblioteka XX vek., 2009.
  2. The Handbook of Sociolinguistics, , Coulmas, F. (ed.), Oxford: Blackwell Publishing., 2007.
  3. Hrvatski s naglaskom: standard i jezični varijeteti, , Mićanović, K, Zagreb: Disput., 2008.
  4. Govor nacije: jezik, nacija, Hrvati, , Škiljan, D, Zagreb: Golden marketing., 2002.
  5. An Introduction to Sociolinguistics, , Wardhaugh, R, Oxford: Wiley-Blackwell., 2010.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: kulturološki
Obavezni predmet - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: