MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

HRVATSKI JEZIK I

Šifra: 68008
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: HRVATSKI JEZIK 1
Kod: VUU013
Vrsta Predavanja + Seminari/Konzultacije
Obvezni predmet
ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje) 5 ECTS
60 nastavnih sati - 2 ECTS-a
samostalni rad studenata - 3 ECTS-a

Nastavnik doc. dr. sc. Gordana Laco

Kompetencije koje se stječu: student ovladava temeljnim znanjem pravopisa i gramatike hrvatskoga jezika; razvija i usustavljuje znanje o hrvatskoj jezičnoj normi; usvaja
metajezik struke.
Oblici provođenja nastave: predavanja, individualizacija nastave na seminarima, izrada seminarskoga rada, samostalno izlaganje, rješavanje zadataka u grupama,.

Način provjere znanja: kontinuirana provjera znanja tijekom nastave; pismeni i usmeni ispit.

Sadržaj predmeta:
Pravopis, fonologija i morfonologija: odnos jezika i govora, struktura jezičnoga znaka; govorni organi, nastajanje glasova, podjela glasova, artikulacijska svojstva
glasova, akustična svojstva glasova, uloga glasova u jeziku, fon, fonem, alofon, fonološka opozicija, distribucija fonema, odnos fonemskoga i grafemskoga sustava
hrvatskoga jezika, glasovne promjene na granici morfema, prozodijska sredstva.
Morfologija: riječ, morfem, korijenski morfem, afiksalni morfemi, rječotvorni morfemi, gramatički morfemi, alomorfi, morfološka osnova riječi, vrste osnove, promjena
osnove; vrste riječi; imenice - leksička i gramatička obilježja imenica, rod, broj i padež, sklonidba imenica po vrstama; pridjevi - leksičke i gramatičke osobine pridjeva,
sklonidba određenih pridjeva, sklonidba neodređenih pridjeva, stupnjevanje pridjeva; zamjenice - vrste zamjenica; brojevi, vrste brojeva; glagoli - glagolske kategorije,
glagolske vrste, glagolska vremena, glagolski načini, glagolski pridjevi, glagolski prilozi; nepromjenjive vrste riječi - prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici, čestice.
Ishodi učenja:
 1. sposobnost primjene pravopisne i gramatičke norme
 2. sustavno znanje i sposobnost snalaženja u pravopisnoj, fonološkoj i morfološkoj normi hrvatskoga književnojezičnoga sustava kojim može provjeravati, vrjednovati i uspoređivati vlastito izražavanje (usmeno i pismeno), i uopće jezičnu praksu, s odgovarajućom normom
 3. usvojen metajezik struke
 4. sposobnost podučavanja osnova hrvatskoga jezika.
Literatura:
 1. , Babić, S., Finka, B., Moguš, M. (1994). Hrvatski pravopis, Školska knjiga: Zagreb.
  Ham, S. (2002). Školska gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga: Zagreb.
  Babić, S., Ham, S., Moguš, M. (2005). Hrvatski školski pravopis, Školska knjiga: Zagreb.
  Težak, S., Babić, S. (2005). Gramatika hrvatskoga jezika., Školska knjiga: Zagreb., , , .
Preporučena literatura:
 1. , Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika ? Nacrti za gramatiku (1991). HAZU:
  Zagreb., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: