MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Lektura i korektura

Šifra: 206775
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin
Izvođači: Jelena Đorđević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: Lektura i korektura
Kod: HZH808
Status predmeta: izborni predmet
Godina 2.
ECTS: 3
Ciljevi predmeta:
Cilj je predmeta osposobiti studenta za lektoriranje, odnosno za jezično uređivanje teksta (usklađivanje teksta s pravopisnim, gramatičkim i leksičkim normama hrvatskoga standardnog jezika). Cilj je predmeta i osposobiti studenta za korekturu, odnosno za ispravljanje tiskarskih pogrešaka u tekstu.
Sadržaj predmeta:
1. Uvodno predavanje: sadržaj kolegija, plan i program rada: lektura, korektura i redaktura
2. Hrvatski (standardni) jezik, jezična norma (norme hrvatskoga standardnoga jezika)
3. Jezična tolerancija i jezične mijene
4. Lektorski i korektorski znakovi
5. Pravopisna norma. Pravopisne nedoumice
6. Gramatička norma. Gramatičke nedoumice
7. Gramatička norma. Gramatičke nedoumice
8. Red riječi u rečenici (stilski obilježen i stilski neobilježen)
9. Leksička norma. Razlikovna pitanja
10. Leksička norma. Nazivoslovna pitanja
11. Pleonazmi (gomilanje suvišnih riječi)
12. Višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku
13. Govorimo hrvatski
14. Sažetak cijeloga nastavnoga procesa
15.Kolokvij.
Vrste izvođenja nastave: seminari i radionice, samostalni zadaci.
Obveze studenata:
Studenti su dužni:
1. Aktivno sudjelovati u nastavnom procesu (odslušati minimalno 80 % seminara)
2. Izraditi i predstaviti seminarski rad prema unaprijed utvrđenim kriterijima
3. Ponašati se u skladu s etičkim i i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi.
Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na predmetu, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
1. Položeni kolokviji: 50 %
2. Napisan i predstavljen seminarski rad: 25 %
3. Sudjelovanje na nastavi: 25 %
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje utvrđenih ishoda učenja:
1.Aktivno i redovito pohađanje nastave
2.Aktivno sudjelovanje u raspravama na satu
3. Individualne konzultacije
4. Studentska anketa o kvaliteti nastave i nastavnika na sveučilišnoj razini
5. Položeni kolokviji kao i druge silabusom propisane obveze.
Literatura:
  1. Anić, V: Rječnik hrvatskog jezika
  2. Barić i dr., E., Lončarić, M., Malić, D., Pavešić, S., Peti, M., Zečević, V., Znika, M: Hrvatska gramatika
  3. Frančić, A., Hudeček, L., Mihaljević, M: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku
  4. Jozić, Ž. (ur.): Hrvatski pravopis
Preporučena literatura:
  1. Babić, S., Brozović, D., Moguš, M., Pavešić, S., Škarić, I., Težak, S: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika
  2. Blagus Bartolec, G.; Hudeček, L.; Jozić, Ž.; Matas Ivanković, I.; Mihaljević, M: 555 jezičnih savjeta
  3. Alerić, M: Hrvatski u upotrebi: 121 lekcija za bolje ovladavanje hrvatskim jezikom
  4. Katičić, R: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika
  5. Katičić, R: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika
  6. Težak, S., Babić, S: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje
1. semestar
Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (kulturološki smjer)
Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: