MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Likovni izraz u ranom i predškolskom odgoju 1

Šifra: 120214
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marija Brajčić
Izvođači: Mia Mijaljica - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Osposobljenost za organizaciju odgojnog konteksta i pristupa u cilju poticanja likovnog izražavanja i stvaranja u ranom i predškolskom odgoju.
Sadržaj predmeta:
1. Likovna umjetnost: sastavnica odgoja i obrazovanja.
2. Povijesni razvitak teorije i prakse likovnog odgoja.
3. Mjesto, uloga i značenje likovno-odgojnog područja u ranom i predškolskom odgoju.
4. Obilježja likovnog izražavanja i stvaranja kod djece rane i predškolske dobi.
5. Posebne značajke likovnog izričaja kod djece rane i predškolske dobi.
6. Proces spoznavanja (kriteriji i funkcija razlikovanja vizualnog od likovnog mišljenja).
7. Razvoj likovne kreativnosti kod djece.
8.Razvoj sposobnosti promatranja i doživljavanja vizualne stvarnosti.
9. Motivacija u likovnoj aktivnosti.
10. Načela i metode u vizualno-likovnom odgoju.
11. Organizacija i samoorganizacija djece.
12. Likovne tehnike u radu s djecom rane i predškolskog uzrasta.
13. Kreativna igra kao poticaj za likovnu aktivnost.
14. Tematski sadržaji-poticaji u radu s djecom predškolske dobi.
15. Uloga odgajatelja u poticanju likovnog izričaja kod djece
Ishodi učenja:
 1. Objasniti i definirati likovnu umjetnost kao sastavnicu odgoja i obrazovanja, te njen povijesni razvoj.
 2. Prepoznati i razlikovati obilježja i posebne značajke likovnog izražavanja kod djece rane i predškolske dobi.
 3. Tumačiti razvoj kreativnosti, te razvoj promatranja i doživljavanja likovne stvarnosti.
 4. Primijeniti poticaje, likovne tehnike i kreativne igre u radu s djecom rane i predškolske dobi.
 5. Prepoznati tematske sadržaje i poticaje za rad s djecom u prirodnom okruženju
Literatura:
 1. Metodika likovne kulture djece rane i predškolske dobi, , Herceg, L., Rončević, A. i Karlavaris, B., Alfa, Zagreb, 2010.
 2. Vizualno-likovni odgoj i obrazovanje, , Jakubin, M. i Grgurić, N., Educa, Zagreb, 1996.
 3. About Looking, Bloomsbury Paperbacks, London, , Berger, J., Bloomsbury Paperbacks, London, 2015.
 4. The Story of Art, , Gombrich, E.,H., Phaidon Press, London, 1995.
Preporučena literatura:
 1. Dječja likovna kreativnost: od prve do desete godine života, , Brešan, D, Učiteljski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.
 2. Likovno stvaralaštvo kao estetsko-odgojni sadržaj, , Grgurić, N., Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1986.
 3. Dijete i kreativnost, , Supek, R., Globus, Zagreb., 1987.
 4. Monitoring the Level of Art Appreciation of Fourth-Grade Primary School Students, , Duh, M., Hezog, J., Croatian Journal of Education, Vol. 18 No. Sp. Ed. 2, 2016.
 5. Application of Aesthetic transfer Method in Art Teaching Vincent van Gogh, , Brajčić, M., Jujnović, A., Školski vijesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, Vol 65. No. Tematski broj, 2016.
 6. Child and the Work of Art, , Brajčić, M., Kuščević D., European Journal of Social Sciences Education and Research, Volume 8, No. 1., 2016.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove likovne kulture
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: