MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Metodika izvođenja nastave iz povijesti sakralne arhitekture od IV.-XII. stoljeća u okviru nastave likovne umjetnosti

Šifra: 177543
ECTS: 3.0
Nositelji: pred. Kristina Babić
Izvođači: pred. Kristina Babić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznati studente s didaktičkim načelima i nastavnim metodama primjerenima za realizaciju nastavnih jedinica iz povijesti sakralne arhitekture (od 4. do 12. stoljeća) u okviru nastave likovne umjetnosti u srednjim školama.
Nadalje, jedan od ciljeva je osposobiti studente diplomskog studija Povijesti umjetnosti za novi pristup nastavi povijesti sakralne arhitekture kojoj će okosnica biti istraživački pristup realiziran kroz problemsku nastavu. Formalno-stilska analiza sakralnih građevina navedenog razdoblja bit će samo ishodište pobuđivanja interesa učenika za razumijevanje veze funkcije i forme sakralne arhitekture.
Fokus proučavanja sakralne arhitekture neće biti klasična formalno-stilska analiza, već proučavanje različitih funkcija crkava, ali i prostora unutar njih.
Sljedeći cilj predmeta je uputiti studente kako navedenu metodu istraživanja sakralne arhitekture primijeniti u nastavi Likovne umjetnosti.
Tijekom nastave studenti će biti upoznati s promjenama oblika crkava te organizacijom prostora unutar njih od kasne antike do srednjega vijeka. Naglasak je stavljen na sakralnu arhitekturi istočne obale Jadrana, koja će biti stavljena u kontekst arhitekture velikih crkvenih središta.

1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s ciljevima i sadržajem predmeta, kao i kompetencijama koje će steći pohađanjem nastave i izvršavanjem predviđenih zadataka.
Didaktička i metodička načela u nastavnim jedinicama posvećenima povijesti arhitekture.
Podjela tema izlaganja. Upute za izradu izlaganja u skladu s didaktičkim načelima i nastavnim metodama primjerenima za nastavu arhitekture.
2. Pregled ranokršćanske arhitekture I: Od domus ecclesiae do prvih crkava sagrađenih nakon 313. godine. Studentska izlaganja.
3. Pregled ranokršćanske arhitekture II: Crkve 5. stoljeća u velikim crkvenim centrima Rimskoga Carstva i na istočnoj obali Jadrana, komparativni pristup. Studentska izlaganja.
4. Sinteza pregleda ranokršćanske arhitekture s osobitim osvrtom na sastavne dijelove crkve i njihove funkcije I: svetište i njegovi sastavni dijelovi. Studentska izlaganja.
5. Sinteza pregleda ranokršćanske arhitekture s osobitim osvrtom na sastavne dijelove crkve i njihove funkcije II: quadratum populi, narteks. Studentska izlaganja.
6. Sinteza pregleda ranokršćanske arhitekture s osobitim osvrtom na sastavne dijelove crkve i njihove funkcije III: krstionice i prateće prostorije. Studentska izlaganja.
7. Pregled predromaničke arhitekture I: Predromanička arhitektura u Europi. Kolokvij.
8. Pregled predromaničke arhitekture II: Predromanička arhitektura u Dalmaciji. Između antike i romanike. Teorijska promišljanja pojave predromanike u Dalmaciji. Studentska izlaganja.
9. Pregled predromaničke arhitekture III: Predromanička arhitektura u Dalmaciji. Polikonhne crkve, forma i funkcija. Westwerk, forma i funkcija. Studentska izlaganja.
10. Sinteza predromaničke arhitekture: svetište, oprema crkve, razlike u odnosu na ranokršćanske crkve. Studentska izlaganja.
11. Pregled romaničke arhitekture I: Romanička arhitektura u Europi. Studentska izlaganja.
12. Pregled romaničke arhitekture II: Romanička arhitektura u Hrvatskoj. Pojava romaničke arhitekture u Hrvatskoj, teorijska polazišta. Studentska izlaganja.
13. Sinteza romaničke arhitekture: svetište, oprema crkve, quadratum populi, razlike u odnosu na predromaničku i ranokršćansku arhitektura. Studentska izlaganja.
14. Terenska nastava.
15. Zaključno predavanje. Sinteza. Ponavljanje. Kolokvij.
Ishodi učenja:
 1. Izvoditi problemsku nastavu povijesti arhitekture u okviru nastave Likovne umjetnosti.
 2. Prepoznati formu i funkciju te razlikovati ranokršćanske, predromaničke i romaničke crkve te takva znanja implementirati u nastavu Likovne umjetnosti.
 3. Samostalno analizirati sakralnu arhitekturu klasičnom formalno-stilskom analizom i takvu analizu predstaviti u okviru nastave Likovne umjetnosti.
 4. Raspravljati o funkcijama uočenih segmenata prostora crkve.
 5. Usvojiti teorijska znanja iz područja metodike nastave Likovne umjetnosti i didaktike.
 6. Pripremiti izlaganje na zadanu temu, sažeti je i predstaviti uz Power Point prezentaciju u trajanju jednog nastavnog sata, a u skladu s didaktičkim načelima i nastavnim metodama.
Literatura:
 1. Opća metodika nastave, , Itković, Zora, Split: Književni krug, 1997.
 2. Early Christian and Byzantine Architecture., , Krautheimer, Richard, New Haven, London: Yale University Press, 1986.
 3. Ecclesiae Dalmatiae: l architecture paléochrétienne de la province romanie de Dalmatie (IVe-VIIe s.) (en dehors de la capitale, Salona): tome 1, 2 [Salona II], , Chevalier, Pascale, Split, Rim: Arheološki muzej, École française de Rome., 1995.
 4. Povijest salonitanskog kršćanstva, , Dyggve, Einar, Split: Književni krug, 1996.
 5. The Early Middle Ages. From Late Antiquity to A. D. 1000. (Taschen's World architecture),, , Barral i Atlet, Xavier, Köln, Lisboa, New York, Paris, Tokyo, 1997.
 6. Dalmatia praeromanica. Ranosrednjovjekovno graditeljstvo u Dalmaciji (sv. I, II, III, IV), , Marasović, Tomislav, Split, Zagreb: Književni krug, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
Preporučena literatura:
 1. Katedrala, , Erlande-Brandenburg, Alain, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.
 2. Predromaničko doba u Dalmaciji, , Rapanić, Željko, Split: Logos, 1987.
1. semestar
Povijest umjetnosti 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: