MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Multikulturalizam u suvremenom društvu

Šifra: 204452
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje s temeljnim teorijskim i idejnim konceptima multikulturalizma da bi se na taj način potaknula kritička rasprava o pitanjima kulturnog, nacionalnog, vjerskog, etničkog, itd. identiteta. U tom kontekstu cilj je analizirati i krizu multikulturalizma, odnos migracija i multikulturalizma, odnos demokracije i multikulturalizma te ideju multikulturalizma u Europskoj uniji.
1. Uvodno predavanje (2 sata)
2. Kulturni pluralizam (2 sata)
3. Migracije i kulturni pluralizam (2 sata)
4. Multikulturalizam i multikulturalnost (2 sata)
5. Kriza multikulturalizma (2 sata)
6. Multikulturalizam/interkulturalizam/transkulturalizam (2 sata)
7. Multikulturalizam i liberalna demokracija (2 sata)
8. Liberalni multikulturalizam (W. Kymlicka) (2 sata)
9. Ideja političkog liberalizma (J. Rawls) (2 sata)
10. Politika razlike (Iris M. Young) (2 sata)
11. Politika priznavanja (C. Taylor) (2 sata)
12. Dijaloška ili integralna teorija multikulturalizma (Bhikhu Parekh) (2 sata)
13. Multikulturalizam i ideja građanstva/ideja kozmopolitizma (2 sata)
14. Multikulturalizam i EU (2 sata)
15. Kritika multikulturalizma (2 sata)

15 sati seminara - u dogovoru sa studentima
Ishodi učenja:
 1. uspoređivati multikulturalnost i multikulturalizam
 2. analizirati teorije multikulturalizma
 3. analizirati ulogu multikulturalizma u globaliziranom svijetu
 4. kritički preispitivati odnos demokracije i multikulturalizma
 5. uspoređivati različita politička rješenje za kulturni pluralizam
 6. kritički preispitivati vlastite kulturne prakse
 7. razvijati svijest o kreativnosti, samorazvijanju, inicijativi
Literatura:
 1. Multikulturalizam, , Mesić, Milan, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
 2. Multikulturalizam, , Andrea Semprini:, Clio, Beograd, 2004.
 3. Politička zajednica i razlike među grupama: kritika ideala univerzalno građanstva,, , Young, Iris Marion, Politička misao, sv. XXVIII (1991), br. 1, 1991.
 4. Living together in the European Union?, , Brčić Kuljiš, M., International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Vol 5, No 5, 2018.
Preporučena literatura:
 1. Pravednost i politika razlike, , Young, Iris Marion, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 1990.
 2. Multikulturalno građanstvo. Liberalna teorija manjinskih prava, , Kymlicka, Will, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003.
 3. Traume razlika, , Žarko Paić, Zagreb : Meandar/Meandarmedia, 2007.
 4. Kultura i jednakost: Egalitarna kritika mulktikulturalizma, , Barry, Brian, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.
 5. Politički liberalizam, , Rawls, John, Kruzak, Zagreb, 2000.
 6. Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory, , Parekh, Bhikhu, New York: Palgarave, 2000.
 7. The Politics of Recognition u: Amy Gutmann (ed.) Multiculturalism, Examining the Politicsa of Recognition, , Taylor, Charles, Princeton University Press,, 1994.
4. semestar
Sociologija ljetni semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
Sociologija ljetni semestar prijediplomski izborni - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija: