MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Ortoepija hrvatskoga jezika

Šifra: 204007
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta opis (podrijetla i sustava) i usvajanje hrvatske ortoepske norme te uočavanje odstupanja od norme kao i otvorenih problema hrvatske ortoepije. Cilj je također opisati provedbu ortoepske norme hrvatskog jezika kod raznih skupina javnih govornika.

Uvjet je položen predmet Fonetika i fonologija.

Sadržaj predmeta:
1. Uvod u ortoepiju općega hrvatskoga jezika.
2. Klasična norma, norma općeprihvatljivoga i prihvaćenog izgovora.
3. Izgovor fonema, alofona i nekih posebnosti u trima tipovima općega hrvatskoga jezika.
4. Prozodijske tendencije u općeprihvatljivom i prihvaćenom hrvatskom izgovoru.
5. Naglasak u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku: naglasak imenica, naglasak pridjeva, naglasak glagola i ostalih vrsta riječi - paradigmatske i tipološke norme.
6. Prenošenje naglaska na prednaglasnicu.
7. Povijest hrvatskoga naglašavanja.
8. Stilske i normativne odrednice naglasne tipološke jedinice (općejezični likovi, razgovorni likovi, regionalizmi, zastarjelice, nehrvatski naglasci)
9. Osobine razgovornoga stila i organskoga idioma.
10. Sociofonetski pristup naglašavanju u općem hrvatskom.
11. Sociofonetski odnos prema različitim naglasnim inačicama istih riječi. Usporedba dubleta u hrvatskim rječnicima, priručnicima i gramatikama.
12. Naglašavanje riječi stranoga podrijetla. Izgovor stranih imena u hrvatskom standardu
13. Fonetska transkripcije IPA za izgovor glasnika, fonema i alofona, prozodije i dijakritičkih znakova za hrvatski jezik.
14. Govor u javnim medijima.
15. Analiza govora javnih govornika.

Student je dužan:
- aktivno, redovito i konstruktivno sudjelovati u nastavi (studenti su dužni odslušati minimalno 80% predavanja i 80% seminara)
- poštovati etička i znanstvena načela visokoškolske ustanove
- napraviti istraživanje i izložiti seminar te položiti pismeni ispit
- informirati se o nastavi s koje je izostao kod drugih studenata ili na konzultacijama s profesorom

Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
- istraživanje i seminarski rad - 30%
- položen pismeni ispit - 70%
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Literatura:
  1. (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Pomicanje naglaska; pregledi sklonidbe po morfološko-naglasnim tipovima).
  2. Ivšić, S.: Prilog za slavenski akcenat.
  3. Kapović, M.: Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika.
  4. Mićanović, K: Hrvatski s naglaskom. Standard i jezični varijeteti.
  5. Škarić, I.: Hrvatski izgovor
  6. Škarić, I.: Hrvatski govorili!
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fonetika i fonologija
4. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: