MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Pomoćne povijesne znanosti, II.

Šifra: 67684
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predavanja predstavljaju studentima glavne pristupe i paradigme latinske epigrafije, domaće egdotike, kronologije, heraldike s veksilologijom te genealogije i povijesne kartografije. Epigrafičke vježbe podučit će studente čitanju i tumačenju latinskih epigrafa srednjeg i ranog novog vijeka nastalih na hrvatskom povijesnom prostoru, a egdotičke vježbe predstavit će studentima metode i pravila izdavanja domaće arhivske građe. Vježbe iz kronologije obučit će studente kako preračunavati datume iz srednjovjekovnog sustava računanja vremena u suvremeni, a vježbe iz heraldike s veksilologijom analizirat će suvremeni grb i zastavu RH. Na vježbama iz genealogije studenti će izrađivati genealoška rodoslovlja, a vježbe iz povijesne kartografije podučit će studente kako tretirati kartu kao povijesni izvor. Sadržaj predmeta:
1. tjedan: Uvod - upoznavanje studenata s predmetom kolegija i studentskim obvezama, načinima provjere znanja i literaturom.
2. tjedan: Ranosrednjovjekovna epigrafija - vladarski natpisi: natpis s krstionice kneza Višeslava, Trpimirov natpis, Branimirovi natpisi, epitaf kraljice Jelene.
3. tjedan: Romanička i gotička epigrafija - romanički natpisi u Zadru, epigrafi s trogirske katedrale, epitaf Tome Arhiđakona, epigrafičko sjećanje na kralja Zvonimira, natpis s ciborija Eufrazijeve bazilike u Poreču.
4. tjedan: Epigrafija renesanse i novog vijeka - renesansni epigrafi Hektorovićevog ljetnikovca, dubrovački natpisi, novovjekovni kontinentalni natpisi.
5. tjedan: Egdotika - definicija pojma, metode i pravila za izdavanje vrela, legenda, zaglavlje i tekst dokumenta, kratice, ortografija, interpunkcija, upotreba kritičkih znakova, simboli, sigle.
6. tjedan: Obrađivači i izdavači arhivske građe - Marko Lauro Ruić i Tadija Smičiklas.
7. tjedan: Prvi kolokvij - epigrafija i egdotika.
8. tjedan: Kronologija - definicija pojma, osnovni dijelovi datuma, datiranje po svetkovinama i danima u tjednu, datiranje po pomičnim svetkovinama, pomoćna i uskrsne tablice, reforma kalendara, pitanje era.
9. tjedan: Stilovi u kronologiji - vrste i načini preračunavanja; kontolni elementi datuma - indikcije, epakte konkurente.
10. tjedan: Heraldika - definicija pojma, grbovi i grbovnice, razvoj u Hrvatskoj, heraldička pravila, heraldičke boje, suvremena hrvatska heraldika.
11. tjedna: Veksilologija - definicija pojma, povijesni razvoj zastava, banderijalni sustav, vrste zastava, suvremene zastave gradova, županija i RH.
12. tjedan: Genealogija - definicija pojma, povijesni razvoj, vrste rodoslovlja, genealoška vrela.
13. tjedan: Povijesna kartografija - definicija pojma, povijesni razvoj, klasifikacija zemljovida, prikazivanje reljefa, portulani.
14. tjedan: Terenska nastava - posjet Nadbiskupijskom arhivu Split
15. tjedan: Drugi kolokvij - kronologija, heraldika s veksilologijom, genealogija, kartografija.
Ishodi učenja:
  1. klasificirati pomoćne historijske subdiscipline i prikazati njihov povijesni razvoj,
  2. primijeniti metode i pristupe pomoćnih povijesnih znanosti na sačuvanim vrelima,
  3. provesti samostalno istraživanje temeljeno na sačuvanoj arhivskoj građi ili materijalnim ostacima (epigrafički natpisi, kartografski izvori i sl.),
  4. interpretirati povijesne izvore u duhu vremena u kojem su nastali,
  5. prirediti zbirku diplomatičkog gradiva ili narativnih vrela za tisak.
Literatura:
  1. , Stipišić, Jakov, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1991., , , .
  2. , Zmajić, Bartol, Heraldika, sfragistika, genealogija, veksilologija, rječnik heraldičkog nazivlja, Zagreb 1996., , , .
Preporučena literatura:
  1. , Slukan-Altić, Mirela, Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima, Samobor 2003., , , .
  2. , Matijašić, Robert, Uvod u latinsku epigrafiju, Pula 2002., , , .
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: