MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku

Šifra: 130988
ECTS: 2.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznati studente s kronološkim redoslijedom političkih događaja u kasnosrednjovjekovnom Splitu u kontekstu društvenog i upravno-teritorijalnog oblikovanja grada u 15. st. Studenti će naučiti razmatrati razvojne značajke kasnosrednjovjekovne splitske ekonomije u gospodarskoj politici mletačke vlade. Cilj je kolegija i osposobiti studente za razumijevanju socijalne politike Splita u kasnom srednjovjekovlju te ih upoznati sa zdravstvenim odredbama mletačke vlade u 15. st. Studenti će naučiti cijeniti splitsku kulturnu baštinu iz razdoblja gotike i rane renesanse te razumjeti njezin odraz u povijesnom identitetu grada. Cilj je ovog kolegija i upoznati studente sa svakodnevicom splitskog kasnosrednjovjekovlja kroz pučansku i plemićku kulturu stanovanja, odijevanja i prehrane.
1. tjedan: Historiografija o Splitu: najznačajniji autori i njihova djela u kontekstu političke, društvene i ekonomske povijesti kasnog srednjovjekovlja.
2. tjedan: Rano doba povijesnog razvitka: od carske palače do srednjovjekovne općine - urbanistička slika, ustroj društva, crkvena organizacija.
3. tjedan: Sazrijevanje društva: regimen Latinorum Tome Arhiđakona, staleško ustrojstvo, nova teritorijalna organizacija gradskog recinkta i formiranje distrikta.
4. tjedan: Split pod mletačkom vlašću: nova upravno-politička organizacija, provođenje mletačkih dukala i terminacija, novi vizualni znaci gradskog identiteta, ekonomska topografija Splita u 15. st.
5. tjedan: Mletački utjecaji na splitsko društvo: migracije stanovništva, promjene u etničkoj strukturi, jezične razlike, daljnja socijalna stratifikacija - ustroj promletačkog sloja plemstva i uspon građanstva, pučanske pobune početkom 16. st.
6. tjedan: Razdoblje osmanske ugroze: pad Bosne pod osmanlijsku vlast i migracije iz bosanskog zaleđa, turske provale u splitski distrikt, osvajanje Klisa, fortifikacijska ojačanja grada.
7. tjedan: Split u ekonomskoj politici Venecije: trgovačke zabrane, nova izvozna politika, solni monopol, nadzor nad prehrambenim djelatnostima, indiferentnost u obrtničkoj proizvodnji, kočenje brodogradnje, opći zastoj privrede.
8. tjedan: Splitske crkve i Crkva u kasnom srednjovjekovlju - položaj najvažnijih crkava i samostana u gradskom prostoru; uloga i utjecaji Crkve u kasnosrednjovjekovnom splitskom društvu.
9. tjedan: Zdravstvena politika mletačke vlade u kasnom srednjem vijeku: kužne epidemije u kasnom srednjem vijeku - demografske posljedice i gospodarski problemi; mletačke odredbe u sustavu zdravstvene zaštite, splitski hospital i leprozorij, podizanje lazareta.
10. tjedan - Obilazak srednjovjekovnog Splita.
11. tjedan: Splitski humanistički krug: Marko Marulić, Dmine Papalić, Petar Petračić, Nikola Alberti
12. tjedan: Kasnosrednjovjekovna umjetnička baština Splita: gotika i rana renesansa - stilska obilježja i najznačajniji primjerci; Juraj Dalmatinac, Andrija Aleši i Nikola Firentinac u Splitu.
13. tjedan: Svakodnevica kasnosrednjovjekovnog društva: kućanstva i kultura stanovanja - vanjski izgled i oprema interijera; gotičke plemiće palače u Splitu.
14. tjedan: Posjet Muzeju grada Splita.
15. tjedan: Završni pogled na cjelinu. Priprema studenata za ispit.
Ishodi učenja:
  1. - klasificirati pojedina razdoblja splitskog srednjovjekovlja,
  2. - objasniti osnovne političke, društvene, ekonomske i socijalne pojave i procese u splitskom dijelu jadranske mikroregije,
  3. - prikazati i opisati društveno-politički i teritorijalni ustroj splitske komune u kasnom srednjovjekovlju,
  4. - protumačiti razvojne značajke splitske ekonomije pod mletačkim vrhovništvom,
  5. - opisati socijalnu politiku mletačkih vlasti i sustav njihove zdravstvene zaštite,
  6. - interpretirati odraz gotičke i ranorenesansne kulturne baštine u komunalnom identitetu grada,
  7. protumačiti temelje aspekte splitske svakodnevice u kasnom srednjovjekovlju.
Literatura:
  1. Prošlost Splita, Literatura ukratko predstavlja splitsku prošlost od početaka do 17. st., Duško Kečkemet, Marjan Tisak, 2002.
  2. Od carske palače do srednjovjekovne općine, Knjiga prati transformaciju kasnoantičke palače rimskog cara u srednjovjekovljnu komunu., Željko Rapanić, Književni krug Split, 2007.
Preporučena literatura:
  1. Hrvatsko srednjovjekovlje. Ljudi, prostor, ideje, Po izboru, odabrana poglavlja., Tomislav Raukar, Školska knjiga, 1997.
1. semestar
Povijest 1 - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni)
Termini konzultacija: