MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

SOCIOLOGIJA

Šifra: 159322
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zorana Šuljug Vučica
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sociologija kao znanost o društvu (predmeti i problemi kojima se bavi sociologija).
Sociološki pogled na svijet (razvoj sociološkog mišljenja, pregled socioloških perspektiva).
Kultura i društvo (koncept kulture, kulturalne različitosti i etnocentrizam, socijalizacija, socijalne uloge, identitet).
Svijet u promjeni (tipovi društva, društvene promjene, moderni svijet, globalizacija).
Društvena interakcija i svakodnevni život (komunikacija, socijalna pravila interakcije, interakcija u vremenu i prostoru).
Rod i spolnost (rodne razlike, rodne nejednakosti, rodna socijalizacija, homoseksualnost, prostitucija).
Obitelj (obitelj u povijesti, teorijske perspektive, brak i razvod, alternative braku, obiteljski život, nasilje i zlostavljanje u obitelji).
Obrazovanje (vrste, teorije, istraživanja).
Zdravlje, bolest i starenje (socijalni temelji zdravlja i bolesti, medicina i društvo, problem starenja).
Kriminal i devijantnost (objašnjenja kriminala i devijantnosti, socijalne teorije, organizirani kriminal, strategije smanjenja).
Klasa, stratifikacija i nejednakost (teorije klase i stratifikacije, klasne podjele u suvremenom društvu, socijalna mobilnost).
Siromaštvo i društvena isključenost (tumačenja siromaštva, mjerenje siromaštva, siromaštvo i socijalna mobilnost, oblici socijalne isključenosti). Rad i ekonomski život (plaćeni i neplaćeni rad, podjela rada i ekonomska zavisnost, transforamcija rada, žene i rad, nezaposlenost).
Sociološka istraživanja i metode (određenje, vrste, pristupi, metodološki aspekti: tema, predmet, ciljevi, uzorak, hipoteze, metoda, mjerni instrument, statističke analize, terenski, interpretacija istraživačkih rezultata)
Ekološki problemi suvremenog društva (rast stanovništva, utjecaji čovjeka na prirodu, rizici, perspektive budućnosti)
Ishodi učenja:
  1. Definirati i objasniti temeljne sociološke pojmove i koncepte.
  2. Prepoznati i razumjeti različite društvene fenomene, procese i promjene u užem i širem društvenom kontekstu.
  3. Protumačiti klasične i suvremene teorijske pristupe u sociologiji.
  4. Diskutirati o relevantnim društvenim problemima u hrvatskom obrazovnom sustavu i širem društvenom okružju.
Literatura:
  1. Sociologija (prema 4. engleskom izdanju), , Giddens, Anthony, Zagreb: Globus, 2007.
  2. Sociology, , Giddens, Anthony, Cambridge, Malden: Polity Press., 2009.
  3. Sociologija. Teme i perspektive., , Haralambos, M., Holborn, M., Zagreb: Golden marketing., 2002.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: