MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Sociologija odgoja i obrazovanja

Šifra: 67859
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov
Izvođači: Darija Ivošević - Seminar
dr. sc. Toni Popović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Saznanja o osnovnim pojmovima sociologije i odgoja i obrazovanja te analiza odnosa odgojn-obrazovnog podsustava i globalnog društvenog sustava (društveni kontekst, društvene promjene i obrazovanje, kultura i obrazovanje, obrazovne politike). Društvene i povijesne perspektive odgoja i obrazovanja sagledavaju se i u kontekstu djelovanja institucija odgoja i obrazovanja te društvenog položaja nastavnika. Ishodi učenja povezuju se s očekivane nastavničkim komptencijama koje se odnose na sposobnost analize i sinteze, prijenos i primjene znanja u praksi, rješavanje problema, kritičnost i samokritičnost, timski rad, poštovanje različitosti i multikulturalnosti. Predmet također omogućuje i stjecanje specifičnih vještina: analiza odgojno-obrazovnih koncepata i politika, razumijevanje struktura odgojno-obrazovnih sustava i odgojno-obrazovnih aktera u društvu, te poštovanje učenika i kolega kao i spremnost prilagodbe u promjenjivim društvenim i okolnostima čestih reformi u odgojno-obrazovnom sustavu.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , 1. Cifrić, I. (1990). Ogledi iz sociologije obrazovanja. Zagreb: Školske novine.
  2. Haralambos, M., Holbron, M. (2002). Sociologija: Teme i perspektive. (str. 773-882). Zagreb: Golden marketing.
  3. Pilić, Š. (2008.), /ur./, Obrazovanje u kontekstu tranzije. Split: HPKZ, str. 45-57; 59-66; 129-145; 149-162; 165-174; 239-244.
  4. Pilić, Š. (2008.), Knjiga o nastavnicima. Split, Filozofski fakultet www.ffst.hr, str. 4-13; 16-30; 67-69; 80-89.
  5. Vujević, M. (1991). Uvod u sociologiju obrazovanja. Zagreb: Informator. Str. 4-5; 21-48: 74-90., , , .
Preporučena literatura:
 1. , 1. .Antić, S. et al.../ur./,(1993.). Školstvo u svijetu (Komparativna analiza hrvatskog i europskog školstva) HPKZ, Zagreb
  2. Ballantine, J. H. (1993). The sociology of education. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
  3. Baranović, B. /ur./ (2006.), Nacionalni kurikulum za obavezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite perspektive, Zagreb: Institut za društvena istraživanja, str. 15-25.
  4. Baranović, B., Domović, V., Štribić, M. (2007.), Obrazovanje za poduzetnost ? perspektiva osnovnoškolskih učitelja i nastavnika, Sociologija i prostor, god 45, br. 3-4, str. 339-360.
  5.Bernstein, B. (1994.), Jezik i društvene klase
  6. Bilić, V. (2007.), Nasilno i nekorektno postupanje prema nastavnicima u školi, u Vrgoč, H. (ur.) Nasilje i nasilno ponašanje u školi/vrtiću/učeničkom domu, HPKZ, Zagreb.
  7. Bourdieu, P. (1992.), Što znači govoriti, Naprijed, Zagreb.
  8. Cifrić, I. (1996). Ekološki izazovi obrazovnom Kurikulumu. Društvena istraživanja, 5, 1(21), str. 59-74.
  9. Cindrić, M. (1995.), Profesija učitelj u svijetu i Hrvatskoj, Persona, Zagreb, str. 23-37.
  10. Delors, J. i sur. (1998.), Učenje:blago u nama, Educa, Zagreb.
  11. Durkheim, E. (1996.), Obrazovanje i sociologija, Societas, Zagreb.
  12. Flere, S. (ur.) (1986). Proturječja suvremenog obrazovanja, CDD, Zagreb.
  13. Giddens, A. (2007.), Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, (16. poglavlje Obrazovanje, str. 494-536)
  14. Gregurinović, M. i Kuti, S. (2010). Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006. Revija za socijalnu politiku, 17(2):179-196.
  15. Hromatko, I., & Matić, R. (2009). Elita i diskriminirani između pozitivizma i dijalektike: potreba za promjenom obrazovanja, U: Sociologija sela, Vol.47, No.4. Str. 285-304.
  16. Illich, I. (1990.), Dole škole
  17. Illišin, V. i dr. (2001.), Djeca i mediji, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i Institut za društvena istraživanja, Zagreb.
  18. Kumpes-Čačić, J. (1996). Obrazovanje i tolerancija. Društvena istraživanja, br.2 (22). Str. 307-319.
  19. Labaš, D., Ciboci, L. (2010), Bolonjski proces i visoko školstvo u medijskim očima, Nova prisutnost, časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 8, str. 343-368.
  20. Lesourne, J. (1993.), Obrazovanje i društvo: izazovi 2000.godine. Educa, Zagreb, str. 79-104.
  21. Liessmann, K.P. (2006.), Teorija neobrazovanosti: zablude društva znanja, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk.
  22. Marinković, R. & Karajić, N. (ur.) (2004). Budućnost i uloga nastavnika/Future and the role of teachers. Zagreb: PMF/Faculty of science.
  23. Marsh, C.J. (1994.), Kurikulum: Temeljni pojmovi, Educa, Zagreb.Meštović, M.,
  24. Mialaret, G. i sur. (1989.), Uvod u edukacijske znanosti, Školske novine, Zagreb.
  25. Miljević-Riđički, R. , Pahić, T. I Vidović-Vizek, V. (2011). Suradnja roditelja i škole u Hrvatskoj: Sličnosti i razlike urbanih i ruralnih sredina. Sociologija i prostor, 49(2):165-184.
  26. Morin, E. (2002.), Odgoj za budućnost, Educa, Zagreb.
  Milat, J. (ur.) (2011). Digitalne tehnologije i novi oblici učenja. Split: Filozofski fakultet Split.
  27. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, MZOŠ, Zagreb.
  28. Ninčević, M. (2009). Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju: Drugi kao polazište, Nova prisutnost 7(2009), 1 59-84
  29. Pilić, Š. (2002). The Education of Teachers in a Post-Socialist Society: the Case of Croatia. In Sultana, R. G. (Ed.). Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region. (pp. 51-68). New York, Washington, Baltimore,Bern, Frankfurt an Main, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford: Peter Lang Publishing.
  30. Pilić, Š., Vrdoljak, D. (2009.), Nastavnici i društvo znanja: stupanj obaviještenosti i zadovoljstva nastavnika, Školski vjesnik, vol. 58, br. 2/2009., str. 145-158.
  31. Plačko, Lj. (1990). Religija i odgoj. Zagreb: Školske novine.
  32. Puzić, S. , Doolan K., i Dolenc, D. (2006). Socijalna dimenzija 'Bolonjskog procesa' i (ne)jednakosti šansi za visoko obrazovanje: neka hrvatska iskustva. Sociologija sela, 2-3:172-173; 221-243. (2 studenta/-ice)
  33. Raviš, D.; Bezinović, P. (2011). Vezanost za školu ? analiza privrženosti školi i predanosti školskim obvezama kod srednjoškolaca. Sociologija i prostor, 49(2):185-208.
  34. Štulhofer, A. (1992). Mitologija obrazovnih šansi. Theleme, 38, 2, 61-72.
  35. Štulhofer, A. (priredili) (1998.) Sociokulturni kapital i tranzicija u Hrvatskoj, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb.
  36. Vujčić, V. (1990.), Obrazovne šanse, Školske novine, Zagreb.
  37. Vujčić, V. (1989.), Obrazovanje i društvo, CDD, Zagreb.
  38. Zbornik radova (1990.), Modernost i modernizacija, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb., , , .
1. semestar
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Anglistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Filozofija (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Pedagogija (dvopredmetni)
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Zajednički obvezni predmeti zimski semestar - Redovni studij - Talijanistika (dvopredmetni); smjer: nastavnički
Termini konzultacija: