MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

HRVATSKI JEZIK II

Šifra: 68009
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Naziv predmeta: HRVATSKI JEZIK 2
Kod: VUU014
Vrsta Predavanja + Seminari/Konzultacije
Obvezni predmet
ECTS
(uz odgovarajuće obrazloženje) 5 ECTS
60 nastavnih sati - 2 ECTS-a
samostalni rad studenata - 3 ECTS-a

Nastavnik doc. dr. sc. Gordana Laco

Kompetencije koje se stječu: student ovladava temeljnim znanjem gramatike hrvatskoga jezika te povijesti hrvatskoga književnoga jezika; usustavljuje znanje o hrvatskom jeziku.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet: odslušan predmet Hrvatski jezik 1.

Sadržaj predmeta:
Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: morfološka i tvorbena raščlamba riječi; tvorbeni načini; tvorba imenica, pridjeva, glagola, priloga.
Sintaksa: rečenični dijelovi, gramatičko ustrojstvo rečenice; podjela rečenica po priopćajnoj svrsi; preoblike gramatičkoga rečeničnoga ustrojstva; jednostavne i složene rečenice; sklapanje rečenica, nezavisno i zavisno složene rečenice; stilski neobilježen i stilski obilježen redoslijed riječi u rečenici.
Povijest hrvatskoga književnoga jezika: razdoblja u povijesti hrvatskoga jezika; glasovne promjene i refleksi u hrvatskim narječjima; hrvatski književnojezični tipovi; proces standardizacije hrvatskoga jezika.

Oblici provođenja nastave: predavanja, samostalno izlaganje studenata na seminarima, rješavanje zadataka u skupinama, izrada seminarskog rada.

Način provjere znanja i polaganja ispita: stalna provjera znanja tijekom nastave; seminarski rad; pismeni i usmeni ispit.
Ishodi učenja:
  1. sposobnost primjene gramatičke norme
  2. sustavno znanje i sposobnost snalaženja u tvorbenoj i sintaktičnoj normi hrvatskoga književnojezičnoga sustava kojim može provjeravati, vrjednovati i uspoređivati vlastito izražavanje (usmeno i pismeno), i uopće jezičnu praksu, s odgovarajućom normom
  3. sposobnost podučavanja osnova hrvatskoga jezika.
  4. sposobnost opisivanja povijesnoga razvitka hrvatskoga jezika.
Literatura:
  1. Školska gramatika hrvatskoga jezika, , Sanda Ham, Školska knjiga, Zagreb, 2012.
  2. Gramatika hrvatskoga jezika, priručnik za osnovno jezično obrazovanje, , Stjepko Težak i Stjepan Babić, Školska knjiga, Zagreb, 2009.
  3. Povijest hrvatskoga književnoga jezika, , Milan Moguš, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1997.
Preporučena literatura:
  1. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku, , Stjepan Babić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1991.
  2. Jezik hrvatskih književnih djela 19. stoljeća, u "Povijest hrvatskoga jezika, 4. knjiga: 19. stoljeće", , Sanja Vulić i Gordana Laco, Croatica, Zagreb, 2015.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : HRVATSKI JEZIK I
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: