MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Umjetnost ranog srednjeg vijeka

Šifra: 86745
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vedran Barbarić
Izvođači: Frane Prpa - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je upoznati studente s umjetnosti kasnoantičkog i ranosrednjovjekovnog razdoblja na tlu Europe.

Tijekom kolegija biti će obrađene teme iz umjetničke baštine starokršćanske umjetnosti, seobe naroda, merovinškog, karolinškog i otonskog razdoblja, ostvarenja arhitekture, skulpture i slikarstva (monumentalnog i knjiškog), umjetničkog obrta. Napose će biti obrađena umjetnička ostvarenja ranog srednjeg vijeka na tlu Hrvatske (arhitektura, skulptura i slikarstvo te umjetnički obrt), te smještena u kontekst savremene europske umjetnosti.
Slušanje kolegija omogućiti će polaznicima stjecanje znanja o likovnim umjetnostima ranog srednjeg vijeka u Europi i na tlu Hrvatske, razvijanje kritičkog odnosa prema građi koja se
izučava, razvijanje sposobnosti služenja stručnom literaturom u obradi pojedinih tematskih jedinica, te stjecanje znanja i sposobnosti koje omogućuju pristup sljedećim kolegijima studija povijesti umjetnosti.

1 Uvod u kolegij; umjetnost tetrarhije

2 Ranokršćanska umjetnost: osnove, Rim

3 Ranokršćanska umjetnost: Ravenna, Akvileja, Sirija, istočne provincije

4 Ranokršćanska umjetnost: skultpura, slikarstvo i umjetnički obrt

5 Ranokršćanska umjetnost u Hrvatskoj: osnove, centri

6 nastava u Saloni

7 Ranokršćanska umjetnost u Hrvatskoj: arhitektura u manjim sredinama,
skulptura, slikarstvo i umjetnički obrt

8 Umjetnost seobe naroda, Ostrogotska i Langobardska umjetnost

9 Vizigotska, asturska i mozarapska umjetnost

10 Britanija i Irska, životinjski stilovi, Vikinška umjetnost

11 Merovinška i Karolinška umjetnost

12 Karolinška i Otonska umjetnost

13 Morfologija arhitekture ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj

14 Morfologija arhitekture ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj

15 Skulptura i umjetnički obrt ranog srednjeg vijeka u Hrvatskoj
Literatura:
 1. N. Cambi: Umjetnost antike u hrvatskim krajevima,
 2. T. Marasović: Dioklecijanova palača, svjetska kulturna baština
 3. I. Petricioli: Od Donata do Radovana
 4. Ž. Rapanić: Predromaničko doba u Dalmaciji
 5. K. J. Conant: Carolingian and Romanesque Architecture
 6. R. Krautheimer: Early Christian and Byzantine Architecture
Preporučena literatura:
 1. H. Luttikhuizen, D. Verkerk: Snyder's Medieval Art
 2. J. Beckwit: Early Medieval Art
 3. T. Marasović: Graditeljstvo starohrvatskog doba u Dalmaciji
 4. P. Chevalier: Salona II, Ecclesiae Dalmatiae
 5. E. Dyggve: Povijest salonitanskog kršćanstva
 6. F. Gerke: Kasna antika i rano hrišćanstvo
 7. X. Barral i Altet: The Early Middle Ages, From Late Antiquity to A.D. 1000.
 8. H. Schutz: The Carolingians in Central Europe, their History, Arts and Architecture
 9. C. B. McClendon: The origins of medieval architecture : building in Europe, A.D 600-90.
 10. J. Lowden,: Early Christian and Byzantine Art
 11. N. Cambi, J. Belamarić, T. Marasović (ur.): Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača. O 1700 obljetnici postojanja
 12. D. Milinović: Nova post vetera coepit : ikonografija prve kršćanske umjetnosti
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Termini konzultacija:
 • Frane Prpa:

  Konzultacije su moguće svakim radnim danom uz prethodnu najavu elektroničkom poštom (fprpa@ffst.hr)

  Lokacija: