MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA I

Šifra: 68041
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivana Odža - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA
Upoznati osnovna obilježja nastave Hrvatskoga jezika te kritički promišljati, planirati i pripremati nastavu početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenoga izražavanja, književnosti i medijske kulture primjenom suvremenih spoznaja metodike jezičnoga i književnog odgoja i obrazovanja.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA I ULAZNE KOMPETENCIJE POTREBNE ZA PREDMET
Uvjeti za upis predmeta: odslušani predmeti Hrvatski jezik 1 i 2, Jezična kultura, Književnost za mladež, Hrvatska dječja književnost.
Ulazne kompetencije: napredna razina poznavanja hrvatskoga standardnoga jezika, poznavanje dječje književnosti i osnovnih književnoteorijskih pojmova.
SADRŽAJ
1. Metodika u sustavu znanosti s posebnim obzirom na metodiku hrvatskoga jezika.
2. Svrha, ciljevi i zadaće nastave hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture.
3. Poučavanje početnoga čitanja i pisanja.
4. Početnice i obrada slova.
5. Metodički pristupi i sustavi u nastavi književnosti.
6. Školska interpretacija književnoga teksta.
7. Književni interesi učenika i njihovo poticanje.
8. Metodički pristupi i sustavi u nastavi hrvatskoga jezika. Načela nastave hrvatskoga jezika.
9. Načini približavanja gramatičkih pojmova i pravopisnih pravila učenicima mlađe školske dobi.
10. Nastava hrvatskoga pravopisa.
11. Osobitosti nastave jezičnoga izražavanja. Stilsko-kompozicijsko vježbanje.
12. Pristupi poučavanju pisanja.
13. Ispravljanje učeničkih pisanih uradaka.
14. Vrjednovanje i ocjenjivanje učeničkih sastavaka.
15. Praćenje i vrjednovanje nastavne djelatnosti.
OČEKIVANI ISHODI UČENJA
Student će moći:
1. usporediti tradicionalnu i modernu nastavu hrvatskoga jezika i književnosti;
2. uočiti unutarpredmetne i međupredmetne suodnosne veze;
3. objasniti teorijsku podlogu poučavanja početnoga čitanja i pisanja, nastave hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja i književnosti;
4. primijeniti načela, nastavne metode i oblike rada, nastavna sredstva i pomagala u nastavi početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture;
5. planirati nastavni sat početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja, književnosti te medijske kulture;
6. izraditi metodičku pripravu za izabranu nastavnu jedinicu;
7. predstaviti studentima planirani nastavni sat;
8. analizirati planirane nastavne sate početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja, književnosti te medijske kulture;
9. vrjednovati planirane nastavne sate početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja, književnosti te medijske kulture.
VRSTE IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari i radionice
OBVEZE STUDENATA
1. Redovito pohađati predavanja (75%) i seminara (75%).
2. Sudjelovati i izvršavati nastavne i izvannastavne aktivnosti koje omogućavaju stjecanje ishoda učenja predviđenih kolegijem.
3. Izraditi i prezentirati seminarski rad (metodička priprava) prema unaprijed utvrđenim kriterijima.
4. Položiti usmeni ispit (ekvivalent usmenome ispitu su 2 usmeno položena kolokvija).
5. Ponašati se u skladu s etičkim i znanstvenim načelima u visokoškolskoj nastavi.
6. Pravovremeno i kvalitetno izvršavati individualne i grupne zadatke.
Ishodi učenja:
 1. usporediti tradicionalnu i modernu nastavu hrvatskoga jezika i književnosti
 2. uočiti unutarpredmetne i međupredmetne suodnosne veze
 3. objasniti teorijsku podlogu poučavanja početnoga čitanja i pisanja, nastave hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja i književnosti;
 4. primijeniti načela, nastavne metode i oblike rada, nastavna sredstva i pomagala u nastavi početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, jezičnoga izražavanja, književnosti i medijske kulture
 5. planirati nastavni sat početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja, književnosti te medijske kulture;
 6. izraditi metodičku pripravu za izabranu nastavnu jedinicu;
 7. predstaviti studentima planirani nastavni sat
 8. analizirati planirane nastavne sate početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja, književnosti te medijske kulture;
 9. vrjednovati planirane nastavne sate početnoga čitanja i pisanja, hrvatskoga jezika, govornoga i pismenog izražavanja, književnosti te medijske kulture
Literatura:
 1. Kad kraljevna piše kraljeviću, , Čudina-Obradović, Mira, , 2000.
 2. Metodika književnoga odgoja, , Rosandić, Dragutin, Školska knjiga, 2005.
 3. Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, , Težak, Stjepko, Školska knjiga, 1996.
 4. Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje, , Visinko, Karol, Školska knjiga, 2010.
 5. Nacionalni okvirni kurikulum, , Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2010.
 6. Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, , Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, , 2016.
Preporučena literatura:
 1. Od usvajanja do učenja hrvatskoga jezika, , Aladrović Slovaček, Katarina, Alfa d.d, 2019.
 2. Metodički pristup početnom čitanju i pisanju na hrvatskom jeziku. Priručnik za učiteljice/učitelje uz početnicu `Prvi koraci`, , Bežen, Ante, , 2005.
 3. Budinski, Vesna: Početno čitanje i pisanje na hrvatskom jeziku, , Budinski, Vesna, Profil-Klett, Učiteljski fakultet, Zagreb, 2019.
 4. Metodika Hrvatskoga jezika u razrednoj nastavi, , Lazzarich, Marinko, , 2017.
 5. Hrvatski književnici u nastavi, , Nemeth-Jajić, Jadranka, , 2011.
 6. Igrokaz u razrednoj nastavi, , Nemeth-Jajić, Jadranka i Dvornik, Dijana, časopis Hrvatski, 2008.
 7. Komunikacijom do gramatike, , Pavličević-Franić, Dunja, , 2005.
 8. Jezične igre za velike i male, , Peti-Stantić, Anita i Velički, Vladimira,, , 2008.
 9. Kako pomoći djetetu s teškoćama u čitanju i pisanju, , Posokhova, Ilona (ur.), , 2000.
 10. Učenik i lirika, , Šabić, Ana Gabrijela, , 1991.
 11. Dječja priča: povijest, teorija, recepcija i interpretacija, , Visinko, Karol, , 2005.
 12. Poezija u zrcalu nastave, , Zalar, Diana, , 2002.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST
Odslušan : HRVATSKI JEZIK I
Odslušan : HRVATSKI JEZIK II
Odslušan : KNJIŽEVNOST ZA MLADEŽ
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: